Jeremiya 21:1-14

  • Jehovha anoramba kunzwa chikumbiro chaZedhekiya (1-7)

  • Vanhu vanofanira kusarudza upenyu kana kuti rufu (8-14)

21  Jeremiya akagamuchira shoko kubva kuna Jehovha, Mambo Zedhekiya+ paakamutumira Pashuri+ mwanakomana waMarikija naZefaniya+ mwanakomana waMaaseya, mupristi, achiti:  “Tapota tibvunzire kuna Jehovha, nekuti Mambo Nebhukadhinezari* weBhabhironi ari kurwa nesu.+ Zvichida Jehovha achatiitira rimwe remabasa ake anoshamisa, zvekuti iye acharega kutirwisa.”+  Jeremiya akati kwavari: “Udzai Zedhekiya kuti,  ‘Zvanzi naJehovha Mwari waIsraeri: “Ndiri kuita kuti zvombo zvehondo zviri muruoko rwenyu zvikurwisei,* izvo zvamuri kurwisa nazvo mambo weBhabhironi+ nevaKadheya vakakukombai vari kunze kwerusvingo. Uye ndichazviunganidza* pakati peguta rino.  Ini pachangu ndicharwa nemi+ neruoko rwakatambanudzwa, neruoko rune simba, ndakatsamwa, ndiine hasha uye ndakagumbuka kwazvo.+  Ndicharova vagari vemuguta rino, zvese vanhu nemhuka. Zvichafa nedenda guru.”’*+  “‘“Kana izvozvo zvapera,” ndizvo zvinotaurwa naJehovha, “ndichaisa Mambo Zedhekiya weJudha nevashandi vake nevanhu veguta rino, kureva vaya vachapona padenda, pabakatwa, uye panzara, muruoko rwaMambo Nebhukadhinezari* weBhabhironi, mumaoko evavengi vavo, uye mumaoko evaya vari kutsvaga kuvauraya.*+ Iye achavauraya nebakatwa. Haazovanzwiri urombo, uye haazovanzwiri tsitsi kana kuvanzwira ngoni.”’+  “Uti kuvanhu ava, ‘Zvanzi naJehovha: “Ndiri kuisa nzira yeupenyu nenzira yerufu pamberi penyu.  Vaya vanoramba vari muguta rino vachaurayiwa nebakatwa, nenzara, uye nedenda. Asi munhu anobuda uye anoenda kunozviisa mumaoko evaKadheya vakakukombai acharamba achirarama, uye achava neupenyu hwake* sechinhu chaapamba.”’*+ 10  “‘“Nekuti ndatarisa guta rino kuti ndiriunzire dambudziko, kwete zvakanaka,”+ ndizvo zvinotaurwa naJehovha. “Richaiswa muruoko rwamambo weBhabhironi,+ uye acharipisa nemoto.”+ 11  “‘Imi imba yamambo weJudha: Inzwai shoko raJehovha. 12  Haiwa imi imba yaDhavhidhi, zvanzi naJehovha: “Tongai zvakarurama mangwanani ega ega,Uye nunurai ari kubirwa paruoko rweanobiridzira,+Kuti kutsamwa kwangu kurege kunganduma semoto+Kwobvira pasina anodzimaNemhaka yezvakaipa zvamunoita.”’+ 13  ‘Ndiri kukurwisa haiwa iwe mugari wemubani,Haiwa iwe dombo renyika yakati sandara,’ ndizvo zvinotaurwa naJehovha. ‘Asi kunemi munoti: “Ndiani achadzika kuzotirwisa? Ndiani achapinda nechisimba matinogara?” 14  Ndichaita kuti muzvidavirireMaererano nemabasa enyu,’+ ndizvo zvinotaurwa naJehovha. ‘Ndichabatidza sango rake nemoto,Uye iwo uchaparadza zvinhu zvese zvakamupoteredza.’”+

Mashoko Emuzasi

ChiHeb., “Nebhukadrezari.” Ichi ndechimwewo chiperengo chacho.
Kana kuti “zvikudzokerei.”
Kana kuti “ndichaunganidza vanhu vacho.”
Kana kuti “nechirwere chakaipisisa.”
ChiHeb., “Nebhukadrezari.” Ichi ndechimwewo chiperengo chacho.
Kana kuti “mweya yavo.”
Kana kuti “nemweya wake.”
Kana kuti “achatiza neupenyu hwake.”