Jeremiya 19:1-15

  • Jeremiya anoudzwa kuti aputse chirongo (1-15)

    • Kubayira vana kuna Bhaari (5)

19  Jehovha akati: “Enda unotenga chirongo kumuumbi.+ Tora vamwe vakuru vevanhu nevamwe vakuru vevapristi,  uende kuBani reMwanakomana waHinomu,+ paGedhi reZvaenga. Uye ikoko zivisa mashoko andichakuudza.  Uchataura kuti, ‘Inzwai shoko raJehovha, imi madzimambo eJudha nevagari vemuJerusarema. Zvanzi naJehovha wemauto, Mwari waIsraeri: “‘“Ndava kuda kuunza dambudziko panzvimbo ino, uye nzeve dzemunhu wese achanzwa nezvaro dzichaunga.  Nekuti vakandisiya,+ vakaita kuti nzvimbo ino itadze kuzivikanwa.+ Vari kupa zvibayiro mairi kune vamwe vanamwari vavasina kumboziva ivo nemadzitateguru avo nemadzimambo eJudha, uye vazadza nzvimbo ino neropa revasina mhosva.+  Vakavaka nzvimbo dzakakwirira dzaBhaari kuti vapise vanakomana vavo mumoto sezvibayiro zvinopiswa kuna Bhaari,+ chinhu chandakanga ndisina kurayira kana kutaura nezvacho uye chisina kutombobvira chauya mumwoyo mangu.”’*+  “‘“Saka inzwai! mazuva achasvika,” ndizvo zvinotaurwa naJehovha, “nzvimbo ino paisingazombonzizve Tofeti kana kuti Bani reMwanakomana waHinomu, asi Bani Rekuurayira.+  Ndichaita kuti zvirongwa zveJudha neJerusarema zvisabudirira munzvimbo ino, uye ndichaita kuti vawiswe nebakatwa pamberi pevavengi vavo uye nemaoko evaya vari kutsvaga kuvauraya.* Uye ndichaita kuti zvitunha zvavo zvidyiwe neshiri dzedenga nemhuka dzepanyika.+  Ndichaita kuti guta rino rive chinhu chinotyisa uye chinhu chinoita kuti vanhu varidze muridzo. Munhu wese achapfuura nemariri acharamba akatarisa achitya uye acharidza muridzo pamusoro pematambudziko aro ese.+  Uye ndichaita kuti vadye nyama yevanakomana vavo neyevanasikana vavo, uye mumwe nemumwe achadya nyama yewekwake, nekuda kwekukombwa uye kupererwa kwavachaita pavachakomberedzwa nevavengi vavo nevaya vari kutsvaga kuvauraya.”’*+ 10  “Ubve waputsa chirongo chacho varume vauchaenda navo vakatarisa, 11  woti kwavari, ‘Zvanzi naJehovha wemauto: “Ndichaputsa vanhu ava neguta rino saizvozvi, sezvinoita munhu ari kuputsa mudziyo wemuumbi zvekuti hauzogadziriki; uye vachaviga vakafa muTofeti kusvikira pasisina pekuvaviga.”’+ 12  “‘Ndizvo zvandichaitira nzvimbo ino,’ ndizvo zvinotaurwa naJehovha, ‘pamwe chete nevagari vayo, kuti guta rino riite seTofeti. 13  Uye dzimba dzemuJerusarema nedzimba dzemadzimambo eJudha dzichasviba senzvimbo ino yeTofeti,+ idzo dzimba dzese dzavaipira zvibayiro pamatenga adzo kuuto rese rekudenga,+ vachidururira mipiro yezvinwiwa kune vamwe vanamwari.’”+ 14  Jeremiya paakadzoka kubva kuTofeti, kwaakanga atumwa naJehovha kuti anoprofita, akamira pachivanze cheimba yaJehovha, akati kuvanhu vese: 15  “Zvanzi naJehovha wemauto, Mwari waIsraeri, ‘Ndiri kuunza paguta rino nemaguta aro ese akaripoteredza dambudziko randakataura nezvaro, nekuti vakaomesa misoro yavo vachirega* kuteerera mashoko angu.’”+

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “kumbobvira chauya mupfungwa dzangu.”
Kana kuti “mweya yavo.”
Kana kuti “mweya yavo.”
ChiHeb., “mitsipa yavo kuti varege.”