Jeremiya 17:1-27

  • Chivi chaJudha chakadzika midzi (1-4)

  • Kuvimba naJehovha kunounza makomborero (5-8)

  • Mwoyo unonyengera (9-11)

  • Jehovha ndiye tariro yaIsraeri (12, 13)

  • Munyengetero waJeremiya (14-18)

  • Kuchengeta zuva reSabata riri dzvene (19-27)

17  “Chivi chaJudha chakanyorwa nechinyoreso chesimbi. Chakatemerwa nechinyoreso chine muromo wedhaimondi pahwendefa remwoyo yavoUye panyanga dzeatari dzavo,   Uyewo vanakomana vavo vari kuyeuka atari dzavo nemapango avo anoyera*+Pedyo nemuti wakasvibirira, muzvikomo zvakakwirira,+   Nemumakomo ari kumaruwa. Ndichaita kuti pfuma yako, zvinhu zvako zvese zvinokosha zvipambwe+Idzo nzvimbo dzako dzakakwirira nekuda kwechivi chiri munharaunda dzako dzese.+   Uchasiya wega nhaka yako yandakakupa.+ Uye ndichaita kuti ushandire vavengi vako munyika yausingazivi,+Nekuti mabatidza kutsamwa kwangu semoto.*+ Kucharamba kuchibvira.”   Zvanzi naJehovha: “Munhu* anovimba nemumwewo munhu ngaatukwe,+Anovimba nesimba revanhu,*+Uye ane mwoyo unotsauka pana Jehovha.   Achaita semuti uri wega mugwenga. Haazooni zvakanaka pazvinouya,Asi achagara munzvimbo dzakaoma murenje,Munyika ine munyu isingagariki.   Akakomborerwa munhu* anovimba naJehovha,Uyo anoisa tariro yake* muna Jehovha.+   Achaita semuti wakadyarwa pedyo nemvura,Unoendesa midzi yawo kurukova. Haazozvioni kuti kwava kupisa,Asi mashizha ake achagara akasvibirira.+ Uye haazonetseki gore rakusinganayi mvura,Uyewo haazoregi kubereka zvibereko.   Mwoyo unonyengera* kupfuura zvinhu zvese uye wakaipa kwazvo.*+ Ndiani angauziva? 10  Ini, Jehovha, ndiri kunzvera mwoyo,+Ndiri kuongorora pfungwa dzakadzama,*Kuti ndipe mumwe nemumwe zvinoenderana nenzira dzake,Zvinoenderana nezvibereko zvemabasa ake.+ 11  Sechikwari chinounganidza zvachisina kukandira,Ndizvo zvakaita munhu anowana pfuma achibiridzira.*+ Pfuma yacho ichamusiya pakati peupenyu hwake,Uye upenzi hwake huchabuda pachena.” 12  Chigaro cheumambo chakakwidziridzwa kubvira pakutangaNdicho nzvimbo yedu tsvene.+ 13  Haiwa Jehovha, tariro yaIsraeri,Vaya vese vanokusiyai vachanyadziswa. Vaya vanotsauka vachibva kwamuri* vachanyorwa muvhu,+Nekuti vakasiya Jehovha, tsime remvura mhenyu.+ 14  Haiwa Jehovha, ndiporesei uye ndichapora. Ndiponesei, uye ndichaponeswa,+Nekuti ndimi wandinorumbidza. 15  Inzwai! Kune vaya vari kuti kwandiri: “Shoko raJehovha riri kupi?+ Tapota ngariuye!” 16  Asi ini handina kutiza ndichirega kukuteverai semufudzi,Uye handina kumboti dai zuva redambudziko rauya zvaro. Munonyatsoziva zvese zvakataurwa nemuromo wangu;Zvese zvakaitika pamberi pechiso chenyu! 17  Musandityisa. Ndimi nzvimbo yangu yekupotera pazuva redambudziko. 18  Vatambudzi vangu ngavanyadziswe,+Asi ini musandirega ndichinyadziswa. Itai kuti vavhundutswe,Asi ini musandirega ndichivhundutswa. Unzai zuva redambudziko pavari,+Muvapwanye nekuvaparadza zvachose.* 19  Jehovha akati kwandiri: “Enda unomira pagedhi revanakomana vevanhu vacho iro rinoshandiswa nemadzimambo eJudha pakupinda nekubuda, uye pamagedhi ese eJerusarema.+ 20  Uti kwavari, ‘Inzwai shoko raJehovha, imi madzimambo eJudha, vanhu vese veJudha, nevagari vese vemuJerusarema, imi munopinda nepamagedhi aya. 21  Zvanzi naJehovha: “Chenjererai zvamunoita* uye musatakura chero mutoro upi zvawo pazuva reSabata kana kuupinza nepamagedhi eJerusarema.+ 22  Hapana chinhu chamunofanira kutakura muchibudisa mudzimba dzenyu pazuva reSabata; uye hamutombofaniri kuita basa.+ Chengetai zuva reSabata riri dzvene, sezvandakarayira madzitateguru enyu.+ 23  Asi ivo havana kuteerera kana kurereka nzeve yavo, uye vakaomesa misoro* yavo vachiramba kuteerera uye kurangwa.”’+ 24  “‘“Asi kana mukanyatsonditeerera,” ndizvo zvinotaurwa naJehovha, “porega kuva nemutoro wamunopinza nepamagedhi eguta rino pazuva reSabata uye mochengeta zuva reSabata riri dzvene kuburikidza nekurega kuita basa chero ripi zvaro pariri,+ 25  madzimambo nemachinda anogara pachigaro cheumambo chaDhavhidhi+ achapindawo nepamagedhi eguta rino ari mungoro uye pamabhiza, iwo nemachinda awo, varume veJudha nevagari vemuJerusarema;+ uye guta rino richaramba richigarwa. 26  Uye vanhu vachauya vachibva kumaguta eJudha, munzvimbo dzakapoteredza Jerusarema, munyika yaBhenjamini,+ munyika yakadzikira,+ munzvimbo ine makomo, nekuNegebhu,* vachiuya muimba yaJehovha nemipiro inopiswa,+ zvibayiro,+ mipiro yezviyo,*+ nezvinonhuhwirira zvichena nezvibayiro zvekuonga.+ 27  “‘“Asi kana mukasanditeerera muchirega kuchengeta zuva reSabata riri dzvene uye muchitakura mitoro nekupinda nayo nepamagedhi eJerusarema pazuva reSabata, ndichapisa magedhi aro uye moto wacho uchapisa shongwe dzakasimba dzeJerusarema+ uye hauzodzimwi.”’”+

Mashoko Emuzasi

Dzimwe shanduro dzinoti, “Nekuti mabatidzwa semoto mukutsamwa kwangu.”
Kana kuti “Munhu ane simba.”
ChiHeb., “Anoita kuti nyama ive ruoko rwake.”
Kana kuti “chivimbo chake.”
Kana kuti “munhu ane simba.”
Kana kuti “unofurira.”
Dzimwe shanduro dzinoti, “haurapiki.”
ChiHeb., “itsvo.”
Kana kuti “nenzira isina kururama.”
ChiHeb., “kwandiri,” zvinoratidza sekuti pari kureva Jehovha.
Kana kuti “nekuvaparadza kakapetwa kaviri.”
Kana kuti “mweya yenyu.”
ChiHeb., “mitsipa.”
Kana kuti “nekumaodzanyemba.”
Shoko rakashandurwa kuti zviyo rinoreva zvirimwa zvakasiyana-siyana zvine tsanga zvakadai segorosi nebhari.