Jeremiya 16:1-21

  • Jeremiya haafaniri kuroora, kuchema, kana kuenda kumabiko (1-9)

  • Kurangwa uye kudzoswa kunyika yavo (10-21)

16  Shoko raJehovha rakauyazve kwandiri richiti:  “Usaroora, uye usava nevanakomana nevanasikana munzvimbo ino.  Nekuti zvanzi naJehovha pamusoro pevanakomana uye vanasikana vanoberekerwa muno, uye pamusoro pavanaamai vavo vanovabereka uye pamusoro pavanababa vavo vanoita kuti vaberekwe munyika ino:  ‘Vachafa nezvirwere zvinouraya,+ asi hapana achavachema kana kuvaviga; vachava semupfudze panyika.+ Vachafa nebakatwa nenzara,+ uye zvitunha zvavo zvichadyiwa neshiri dzedenga nemhuka dzepanyika.’   Nekuti zvanzi naJehovha,‘Usapinda muimba inoitwa mutambo wevanochema,Uye usaenda kunochema kana kunovanyaradza.’+ ‘Nekuti ndabvisa rugare rwangu pavanhu ava,’ ndizvo zvinotaurwa naJehovha,‘Pamwe chete nerudo rwangu rusingachinji netsitsi dzangu.+   Vakuru nevadiki vachafa munyika ino. Havazovigwi,Hapana achavachema,Uye hapana achazvicheka-cheka kana kuzvigera muparavara nekuda kwavo.*   Hapana achapa zvekudya kune vaya vanenge vachichema,Kuti avanyaradze pakufirwa kwavo;Uyewo hapana achavapa kapu yekunyaradzaKuti vanwe vachichema baba kana amai vavo.   Usapinda muimba yemabikoKuti ugare pasi navo uchidya nekunwa.’  “Nekuti zvanzi naJehovha wemauto, Mwari waIsraeri, ‘Mumazuva enyu ndichagumisa munzvimbo ino inzwi rekupembera neremufaro mukuru, inzwi remurume ari kuroora nenzwi remwenga, imi muchizviona.’+ 10  “Paunoudza vanhu ava mashoko ese aya, vachakubvunza kuti, ‘Nei Jehovha ataura kuti tichawirwa nedambudziko guru rese iri? Chii chatakakanganisa uye chatakatadzira Jehovha Mwari wedu?’+ 11  Unofanira kuvapindura kuti, ‘“Nekuti madzitateguru enyu akandisiya,”+ ndizvo zvinotaurwa naJehovha, “uye akaramba achitevera vamwe vanamwari, achivashumira nekuvakotamira.+ Asi ini akandisiya, uye haana kuchengeta mutemo wangu.+ 12  Imi makaita zvakaipa kutopfuura madzitateguru enyu,+ uye mumwe nemumwe wenyu ari kutevera mwoyo wake wakaoma uye wakaipa pane kunditeerera.+ 13  Saka ndichakukandai kunze kwenyika ino muchinopinda munyika yamusina kuziva imi kana madzitateguru enyu,+ uye ikoko muchange mava kufanira kushumira vamwe vanamwari siku nesikati,+ nekuti handizokunzwirii nyasha.”’ 14  “‘Zvisinei, mazuva achasvika,’ ndizvo zvinotaurwa naJehovha, ‘pavasingazotizve: “NaJehovha mupenyu akabudisa vaIsraeri munyika yeIjipiti!”+ 15  asi vachati: “NaJehovha mupenyu, akaunza vaIsraeri achivabvisa munyika yekuchamhembe nemunyika dzese dzaakanga avaparadzira kwadziri!” Ndichavadzosa kunyika yavo, yandakapa madzitateguru avo.’+ 16  ‘Ndichashevedza vabati vehove vazhinji,’ ndizvo zvinotaurwa naJehovha,‘Uye vachavaraura vovabata. Pashure peizvi ndichashevedza vavhimi vazhinji,Uye vachavavhima mumakomo ese nemuzvikomo zveseNemumikaha yematombo. 17  Nekuti maziso angu ari kuona zvese zvavanoita.* Zviri pachena kwandiri,Uyewo kukanganisa kwavo hakuna kuvanzwa pamberi pangu. 18  Kutanga, ndichatsiva zvakaenzanirana nekukanganisa kwavo nechivi chavo,+Nekuti vakasvibisa nyika yangu nezvidhori zvavo zvinosemesa zvisina upenyuUye vakazadza nhaka yangu nezvinhu zvavo zvinosemesa.’”+ 19  Haiwa Jehovha, simba rangu nenhare* yangu,Nzvimbo yangu yekutizira pazuva rekutambudzika,+Marudzi achauya kwamuri achibva kumigumo yenyika,Uye achati: “Madzitateguru edu akagara nhaka nhema dzisingaiti,Zvinhu pasina uye zvisina maturo, zvisina zvazvinobatsira.”+ 20  Munhu angazvigadzirira vanamwari here?Zvaanogadzira hazvisi vanamwari.+ 21  “Saka ndichaita kuti vazive,Panguva iyoyo ndichaita kuti vazive simba rangu neukuru hwangu,Uye vachaziva kuti ndinonzi Jehovha.”

Mashoko Emuzasi

Idzi itsika dzepamariro dzevahedheni dzinogona kunge dzaiitwa nevaIsraeri vakapanduka.
ChiHeb., “nzira dzavo dzese.”
Iyi inzvimbo yaishandiswa kuhwanda uchitiza muvengi.