Jeremiya 12:1-17

  • Kunyunyuta kwaJeremiya (1-4)

  • Mhinduro yaJehovha (5-17)

12  Haiwa Jehovha, imi makarurama+ pandinonyunyuta kwamuri,Pandinotaura nemi nezvenyaya yekutonga zvakarurama. Asi nei nzira yevakaipa ichibudirira,+Uye nei vaya vanonyengera vasina zvinovanetsa mumwoyo?   Makavadyara uye vadzika midzi. Vakura uye vabereka michero. Hamubvi pamiromo yavo, asi pfungwa dzavo dzakadzama* dziri kure nemi.+   Asi imi munonyatsondiziva, haiwa Jehovha,+ munondiona;Makaongorora mwoyo wangu mukaona kuti unoita zvamunoda.+ Vasarudzei semakwai ekuuraya,Uye vatsaurei kuitira zuva rekuurayiwa.   Nyika icharamba ichioma kusvikira riiniUye zvinomera zvemasango ese zvicharamba zvichioma kusvikira riini?+ Zvakaipa zvevaya vari kugara mairiZvaita kuti mhuka neshiri zviparadzwe. Nekuti vakati: “Haasi kuona zvichaitika kwatiri.”   Kana uchineta nekumhanya nevetsoka,Ungakwikwidzana sei nemabhiza?+ Uri kunzwa wakagadzikana munyika yerugare,Asi uchaita sei pakati pemazibvokocho esango ari pedyo naJodhani?   Nekuti kunyange hama dzako chaidzo, iyo imba yababa vako,Dzakakunyengera.+ Vakashevedzera nenzwi riri pamusoro kwauri. Usatenda mavariKunyange kana vakataura zvinhu zvakanaka kwauri.   “Ndasiya imba yangu;+ ndabva panhaka yangu.+ Ndaisa mudiwa wangu wepamwoyo* mumaoko evavengi vake.+   Kwandiri nhaka yangu yava seshumba iri musango. Yandidzvovera. Saka ndava kuivenga.   Kwandiri nhaka yangu yakaita seshiri ine mavara inodya nyama;Dzimwe shiri dzinodya nyama dzinoimomotera dzoirwisa.+ Uyai, unganai, imi zvikara zvese zvesango,Uyai mudye.+ 10  Vafudzi vazhinji vakaparadza munda wangu wemizambiringa;+Vakatsika-tsika nyika yangu.+ Vakasiya nyika yangu yakanaka yava renje risina chinhu. 11  Yava nyika isina chinhu. Yaoma;*Yava dongo pamberi pangu.+ Nyika yese yaitwa dongo,Asi hapana ane basa nazvo.+ 12  Vaparadzi vauya nemumakwara ese akapfumbira anopfuura nemurenje,Nekuti bakatwa raJehovha riri kuparadza kubvira kumugumo wenyika kusvika kune mumwe mugumo wayo.+ Hapana ane* rugare. 13  Vakadyara gorosi asi vakakohwa minzwa.+ Vakashanda zvakaoma asi hapana chakabuda. Vachanyara nezvavachakohwaNemhaka yekutsamwa kukuru kwaJehovha.” 14  Zvanzi naJehovha kuvavakidzani vangu vese vakaipa vari kubata nhaka yandakapa vanhu vangu vaIsraeri:+ “Ndiri kuvadzura panyika yavo,+ uye ndichadzura imba yaJudha pakati pavo. 15  Asi kana ndavadzura, ndichavanzwirazve tsitsi, ndodzosa mumwe nemumwe wavo kunhaka yake nekunyika yake.” 16  “Uye kana vakava nechokwadi chekuti vadzidza nzira dzevanhu vangu uye kupika nezita rangu vachiti, ‘NaJehovha mupenyu!’ sekudzidzisa kwavakaita vanhu vangu kupika naBhaari, vachagara nevanhu vangu. 17  Asi kana vakaramba kuteerera, ndichadzurawo rudzi irworwo, ndicharudzura nekuruparadza,” ndizvo zvinotaurwa naJehovha.+

Mashoko Emuzasi

ChiHeb., “itsvo dzavo.”
Kana kuti “anodiwa nemweya wangu.”
Dzimwe shanduro dzinoti, “Iri kuchema.”
ChiHeb., “nyama ine.”