Jeremiya 1:1-19

  • Jeremiya anogadzwa kuva muprofita (1-10)

  • Chiratidzo chemuti wemuarumondi (11, 12)

  • Chiratidzo chehari yekubikira (13-16)

  • Jeremiya anosimbiswa kuti aite basa rake (17-19)

1  Aya ndiwo mashoko aJeremiya* mwanakomana waHirikiya, mumwe wevapristi vemuAnatoti+ munyika yaBhenjamini.  Shoko raJehovha rakauya kwaari mumazuva aJosiya+ mwanakomana waAmone,+ mambo weJudha, mugore rechi13 rekutonga kwake.  Rakauyawo mumazuva aJehoyakimu+ mwanakomana waJosiya, mambo weJudha, kusvikira pakupera kwegore rechi11 raZedhekiya+ mwanakomana waJosiya, mambo weJudha, kusvikira Jerusarema ratapwa mumwedzi wechishanu.+  Shoko raJehovha rakauya kwandiri, richiti:   “Ndakakuziva* ndisati ndakuumba mudumbu,+Uye ndakakutsvenesa* usati waberekwa.*+ Ndakakuita muprofita kumarudzi.”   Asi ini ndakati: “Maiwee, Changamire Ishe Jehovha! Handigoni kutaura,+ nekuti ndinongovawo hangu mukomana.”*+   Jehovha akabva ati kwandiri: “Usati, ‘Ndinongovawo hangu mukomana.’ Nekuti unofanira kuenda kune vese vandichakutuma kwavari,Uye unofanira kutaura zvese zvandinokurayira.+   Usatya chimiro chavo,+Nekuti ‘ndinewe kuti ndikuponese,’+ ndizvo zvinotaurwa naJehovha.”  Jehovha akabva atambanudza ruoko rwake, akabata muromo wangu.+ Uye Jehovha akati kwandiri: “Ndaisa mashoko angu mumuromo mako.+ 10  Hona nhasi ndakugadza kuti uve nesimba pamarudzi uye paumambo, kuti udzure nekukoromora, kuti uparadze nekuputsa, uye kuti uvake nekudyara.”+ 11  Shoko raJehovha rakauyazve kwandiri richiti: “Jeremiya, uri kuonei?” Saka ndakati: “Ndiri kuona bazi remuti wemuarumondi.”* 12  Jehovha akati kwandiri: “Waona zvakanaka, nekuti ndakanyatsomuka kuti ndizadzise shoko rangu.” 13  Shoko raJehovha rakauya kwandiri kechipiri richiti: “Uri kuonei?” Saka ndakati: “Ndiri kuona hari* iri kufashaira,* uye yakarereka, muromo wayo wakafuratira kuchamhembe.” 14  Jehovha akabva ati kwandiri: “Dambudziko richatsvudzuka richibva kuchamhembe,Richiuya pavagari vese vemunyika.+ 15  Nekuti ‘ndiri kushevedza mhuri dzese dzeumambo hwekuchamhembe,’ ndizvo zvinotaurwa naJehovha,+‘Uye huchauya; humwe nehumwe huchagadzika chigaro chahwoPamagedhi eJerusarema,+Nepamasvingo aro kumativi eseUye pamaguta ese eJudha.+ 16  Ndichazivisa mitongo yangu pavari pamusoro pezvakaipa zvavo zvese,Nekuti vakandisiya,+Uye vari kukwidza utsi hwezvibayiro kune vamwe vanamwari,+Vachikotamira mabasa emaoko avo.’+ 17  Asi iwe gadzirira kuita basa,*Uye unofanira kusimuka wovaudza zvese zvandinokurayira. Usavatya,+Kuti ini ndirege kukutyisa pamberi pavo. 18  Nekuti nhasi ndakuita guta rakakomberedzwa nemasvingo,Mbiru yesimbi, uye masvingo emhangura kuti urwisane nenyika yacho yese,+Nemadzimambo eJudha nemachinda ayo,Nevapristi vayo nevanhu vemunyika yacho.+ 19  Vacharwa neweAsi havazokukundi,Nekuti ‘ndinewe+ kuti ndikuponese,’ ndizvo zvinotaurwa naJehovha.”

Mashoko Emuzasi

Zita iri rinogona kunge richireva kuti “Jehovha Anokwidziridza.”
Kana kuti “Ndakakusarudza.”
Kana kuti “ndakakutsaura.”
ChiHeb., “usati wabuda muchibereko.”
Kana kuti “ndichiri mudiki.”
ChiHeb., “reuya akamuka.”
Kana kuti “hari yekubikira ine muromo muhombe.”
ChiHeb., “iri kupfutidzwa,” zvichiratidza kuti iri pamoto wakapfutidzwa.
ChiHeb., “sunga hudyu dzako.”