Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Bhuku raJeremiya

Zvitsauko

Zviri Mubhuku Racho

 • 1

  • Jeremiya anogadzwa kuva muprofita (1-10)

  • Chiratidzo chemuti wemuarumondi (11, 12)

  • Chiratidzo chehari yekubikira (13-16)

  • Jeremiya anosimbiswa kuti aite basa rake (17-19)

 • 2

  • Israeri anosiya Jehovha achitevera vamwe vanamwari (1-37)

   • Israeri akaita semuzambiringa wemusango (21)

   • Nguo dzake dzine ropa (34)

 • 3

  • Kutsauka kukuru kwevaIsraeri (1-5)

  • VaIsraeri nevaJudha vane mhosva yeupombwe (6-11)

  • Kukumbirwa kuti vasiye zvakaipa (12-25)

 • 4

  • Kusiya zvakaipa kunounza makomborero (1-4)

  • Dambudziko richabva kuchamhembe (5-18)

  • Jeremiya anorwadziwa nedambudziko riri kuuya (19-31)

 • 5

  • Vanhu vanoramba kutsiurwa naJehovha (1-13)

  • Kuparadzwa asi vasingapedzwi vese (14-19)

  • Jehovha anoita kuti vanhu vazvidavirire (20-31)

 • 6

  • Jerusarema rava kuda kukombwa (1-9)

  • Jehovha anotsamwira Jerusarema (10-21)

   • Vanoti “Kune runyararo!” iko kusina runyararo (14)

  • Kurwiswa zvine utsinye nevanobva kuchamhembe (22-26)

  • Jeremiya anoitwa munhu anoedza simbi (27-30)

 • 7

  • Kuvimba netemberi yaJehovha vachizvinyengera (1-11)

  • Temberi ichaita sezvakaitwa Shiro (12-15)

  • Kunamata kwenhema kunoshorwa (16-34)

   • Kunamata “Mambokadzi Wedenga” (18)

   • Kubayira vana muHinomu (31)

 • 8

  • Vanhu vanotevera nzira yeveruzhinji (1-7)

  • Hapana uchenjeri pasina shoko raJehovha (8-17)

  • Jeremiya anoshungurudzika nekuparara kweJudha (18-22)

   • “MuGiriyedhi hamuna bharisamu here?” (22)

 • 9

  • Kunetseka kwaJeremiya (1-3a)

  • Jehovha anoita kuti vaJudha vazvidavirire (3b-16)

  • Kuchema Judha (17-22)

  • Kuzvirumbidza pamusoro paJehovha (23-26)

 • 10

  • Vanamwari vemarudzi vanoenzaniswa naMwari mupenyu (1-16)

  • Kuparadzwa uye kutapwa zvava pedyo (17, 18)

  • Jeremiya anoshungurudzika (19-22)

  • Muprofita wacho anonyengetera (23-25)

   • Munhu haagoni kururamisa nhanho dzake (23)

 • 11

  • Judha anoputsa sungano yaakaita naMwari (1-17)

   • Vanamwari vakawanda semaguta (13)

  • Jeremiya anofananidzwa negwayana riri kuendeswa kunourayiwa (18-20)

  • Jeremiya anopikiswa nevarume vemuguta rake (21-23)

 • 12

  • Kunyunyuta kwaJeremiya (1-4)

  • Mhinduro yaJehovha (5-17)

 • 13

  • Bhandi rejira rakanga raora (1-11)

  • Zvirongo zvewaini zvichaputswa (12-14)

  • VaJudha vasingabatsiriki vachatapwa (15-27)

   • “MuKushi angachinja ganda rake here?” (23)

 • 14

  • Kusanaya kwemvura, nzara, uye bakatwa (1-12)

  • Vaprofita venhema vanofumurwa (13-18)

  • Jeremiya anobvuma kuti vanhu vakatadza (19-22)

 • 15

  • Jehovha haazochinji mutongo wake (1-9)

  • Kunyunyuta kwaJeremiya (10)

  • Mhinduro yaJehovha (11-14)

  • Munyengetero waJeremiya (15-18)

   • Kufarira kudya shoko raMwari (16)

  • Jeremiya anosimbiswa naJehovha (19-21)

 • 16

  • Jeremiya haafaniri kuroora, kuchema, kana kuenda kumabiko (1-9)

  • Kurangwa uye kudzoswa kunyika yavo (10-21)

 • 17

  • Chivi chaJudha chakadzika midzi (1-4)

  • Kuvimba naJehovha kunounza makomborero (5-8)

  • Mwoyo unonyengera (9-11)

  • Jehovha ndiye tariro yaIsraeri (12, 13)

  • Munyengetero waJeremiya (14-18)

  • Kuchengeta zuva reSabata riri dzvene (19-27)

 • 18

  • Ivhu riri mumaoko emuumbi (1-12)

  • Jehovha anofuratira vaIsraeri (13-17)

  • Jeremiya anorukirwa zano; chikumbiro chake (18-23)

 • 19

  • Jeremiya anoudzwa kuti aputse chirongo (1-15)

   • Kubayira vana kuna Bhaari (5)

 • 20

  • Pashuri anorova Jeremiya (1-6)

  • Jeremiya anotadza kuramba akanyarara (7-13)

   • Shoko raMwari rakaita semoto unobvira (9)

   • Jehovha akaita semurwi anotyisa (11)

  • Kunyunyuta kwaJeremiya (14-18)

 • 21

  • Jehovha anoramba kunzwa chikumbiro chaZedhekiya (1-7)

  • Vanhu vanofanira kusarudza upenyu kana kuti rufu (8-14)

 • 22

  • Mashoko emutongo kumadzimambo akaipa (1-30)

   • Mutongo waSharumu (10-12)

   • Mutongo waJehoyakimu (13-23)

   • Mutongo waKoniya (24-30)

 • 23

  • Vafudzi vakanaka nevakaipa (1-4)

  • Kugara vakachengeteka vachitungamirirwa “nenhungirwa yakarurama” (5-8)

  • Vaprofita venhema vanoshorwa (9-32)

  • “Mutoro” waJehovha (33-40)

 • 24

  • Maonde akanaka neakaora (1-10)

 • 25

  • Jehovha anoita gakava nemarudzi (1-38)

   • Marudzi achava pasi peBhabhironi kwemakore 70 (11)

   • Kapu yewaini yekutsamwa kwaMwari (15)

   • Dambudziko rinobva kune rumwe rudzi richienda kune rumwe rudzi (32)

   • Vaya vachaurayiwa naJehovha (33)

 • 26

  • Vanhu vanoti vanoda kuuraya Jeremiya (1-15)

  • Jeremiya anorega kuurayiwa (16-19)

   • Mashoko akaprofitwa naMika (18)

  • Muprofita Urija (20-24)

 • 27

  • Joko reBhabhironi (1-11)

  • Zedhekiya anoudzwa kuti azviise pasi peBhabhironi (12-22)

 • 28

  • Jeremiya nemuprofita wenhema Hananiya (1-17)

 • 29

  • Tsamba yaJeremiya kunhapwa dzaiva kuBhabhironi (1-23)

   • VaIsraeri vachadzoka papera makore 70 (10)

  • Shoko kuna Shemaya (24-32)

 • 30

  • Vimbiso yekudzoswa uye yekuporeswa (1-24)

 • 31

  • VaIsraeri vakasara vachagarazve munyika yavo (1-30)

   • Rakeri anochema vana vake (15)

  • Sungano itsva (31-40)

 • 32

  • Jeremiya anotenga munda (1-15)

  • Munyengetero waJeremiya (16-25)

  • Mhinduro yaJehovha (26-44)

 • 33

  • Vimbiso yekudzoswa (1-13)

  • Kugara vakachengeteka vachitungamirirwa “nenhungirwa yakarurama” (14-16)

  • Sungano naDhavhidhi uye nevapristi (17-26)

   • Sungano ine chekuita nemasikati neusiku (20)

 • 34

  • Mashoko emutongo kuna Zedhekiya (1-7)

  • Sungano yekusunungura varanda inoputswa (8-22)

 • 35

  • VaRekabhi vanoratidza muenzaniso wakanaka wekuteerera (1-19)

 • 36

  • Jeremiya anotaura mashoko achinyorwa mugwaro (1-7)

  • Bharuki anoverenga gwaro zvinonzwika (8-19)

  • Jehoyakimu anopisa gwaro racho (20-26)

  • Mashoko acho anonyorwazve (27-32)

 • 37

  • VaKadheya vanombodzokera kwenguva pfupi (1-10)

  • Jeremiya anosungwa (11-16)

  • Zedhekiya anosangana naJeremiya (17-21)

   • Jeremiya anopiwa chingwa (21)

 • 38

  • Jeremiya anokandwa mumugodhi (1-6)

  • Ebhedhi-mereki anonunura Jeremiya (7-13)

  • Jeremiya anoudza Zedhekiya kuti azviise kuvanhu veBhabhironi (14-28)

 • 39

  • Jerusarema rinoparadzwa (1-10)

   • Zedhekiya anotiza, obatwa (4-7)

  • Jeremiya anochengetwa (11-14)

  • Ebhedhi-mereki achaponeswa (15-18)

 • 40

  • Nebhuzaradhani anosunungura Jeremiya (1-6)

  • Gedhariya anogadzwa kuti atungamirire nyika (7-12)

  • Zano rekuuraya Gedhariya (13-16)

 • 41

  • Gedhariya anourayiwa naIshmaeri (1-10)

  • Ishmaeri anotiza Johanani (11-18)

 • 42

  • Vanhu vanokumbira Jeremiya kuti anyengetere, kuti vazive zvekuita (1-6)

  • Jehovha anopindura kuti: “Musaenda kuIjipiti” (7-22)

 • 43

  • Vanhu vanoramba kuteerera voenda kuIjipiti (1-7)

  • Shoko raJehovha kuna Jeremiya paaiva muIjipiti (8-13)

 • 44

  • Kuziviswa kwedambudziko richawira vaJudha kuIjipiti (1-14)

  • Vanhu vanoramba kuteerera Mwari (15-30)

   • “Mambokadzi Wedenga” anonamatwa (17-19)

 • 45

  • Shoko raJehovha kuna Bharuki (1-5)

 • 46

  • Uprofita pamusoro peIjipiti (1-26)

   • Ijipiti ichakundwa naNebhukadhinezari (13, 26)

  • Zvinhu zvichaitirwa Israeri (27, 28)

 • 47

  • Uprofita pamusoro pevaFiristiya (1-7)

 • 48

  • Uprofita pamusoro peMoabhi (1-47)

 • 49

  • Uprofita pamusoro peAmoni (1-6)

  • Uprofita pamusoro peEdhomu (7-22)

   • Hapazovi nerudzi rwevaEdhomu (17, 18)

  • Uprofita pamusoro peDhamasiko (23-27)

  • Uprofita pamusoro peKedhari neHazori (28-33)

  • Uprofita pamusoro peEramu (34-39)

 • 50

  • Uprofita pamusoro peBhabhironi (1-46)

   • Tizai muBhabhironi (8)

   • VaIsraeri vachadzoswa (17-19)

   • Mvura yeBhabhironi ichapwa (38)

   • Bhabhironi harizogarwi (39, 40)

 • 51

  • Uprofita pamusoro peBhabhironi (1-64)

   • Bhabhironi richangoerekana rakundwa nevaMedhiya (8-12)

   • Bhuku rinokandwa muna Yufratesi (59-64)

 • 52

  • Zedhekiya anopandukira Bhabhironi (1-3)

  • Nebhukadhinezari anokomba Jerusarema (4-11)

  • Kuparadzwa kweguta netemberi (12-23)

  • Vanhu vanoendeswa kuBhabhironi (24-30)

  • Jehoyakini anobudiswa mujeri (31-34)