Tsamba yaJakobho 2:1-26

  • Kusarura chinotova chivi (1-13)

    • Rudo, mutemo wamambo (8)

  • Kutenda kusina mabasa kwakafa (14-26)

    • Madhimoni anotenda achidedera (19)

    • Abrahamu akanzi shamwari yaJehovha (23)

2  Hama dzangu, mungati muri kutenda muna Ishe wedu anokudzwa Jesu Kristu imi muchisarura here?+  Nekuti kana munhu ane marin’i egoridhe paminwe yake uye ane zvipfeko zvakanaka kwazvo akauya pamunenge makaungana, uye murombo akapfeka zvine tsvina akauyawo,  munofarira uya akapfeka zvipfeko zvakanaka kwazvo here moti kwaari: “Gara apa panzvimbo yakanaka,” asi moti kumurombo: “Iwe ramba wakamira,” kana kuti: “Gara apo pedyo nechitsiko chetsoka dzangu”?+  Kana muchidaro, hamusi kusarurana here+ uye masiyanei nevatongi vanopa mitongo yakaipa?+  Teererai hama dzangu dzinodiwa. Mwari haana here kusarudza vanhu vanoonekwa sevarombo nenyika kuti vapfume pakutenda+ uye kuti vave vagari venhaka yeUmambo hwaakavimbisa vaya vanomuda?+  Asi imi makazvidza varombo. Vapfumi havasi ivo vari kukudzvinyirirai,+ vachikuzvuzvurudzirai kumatare here?  Havazvidzi zita rakanaka ramakapiwa here?  Zvino kana imi muchichengeta mutemo wamambo sezviri murugwaro urwu runoti: “Ida muvakidzani wako sezvaunozviita,”+ muri kuita zvakanaka.  Asi kana muchiramba muchisarura,+ muri kutadza, uye mutemo unoratidza kuti muri vatadzi.+ 10  Nekuti kana munhu achiteerera Mutemo wese asi oputsa murayiro mumwe chete paMutemo wacho, anenge atotyora Mutemo wacho wese.+ 11  Nekuti uya akati, “Usaita upombwe,”+ akatiwo, “Usauraya.”+ Zvino kana usingaiti upombwe asi uchiuraya, unenge uchitotyora mutemo. 12  Rambai muchitaura uye muchiita sezvinoita vaya vachatongwa nemutemo wevanhu vakasununguka.*+ 13  Nekuti munhu asina tsitsi achatongwa pasina tsitsi.+ Tsitsi dzinokunda kutonga. 14  Hama dzangu, zvinobatsirei kana munhu achiti ane kutenda asi asina mabasa?+ Kutenda ikoko kungamuponesa here?+ 15  Kana pakava nehama kana kuti hanzvadzi dzisina zvekupfeka uye dzisina zvekudya zvinokwana zuva racho, 16  mumwe wenyu oti kwadziri, “Endai henyu zvichaita; dziyirwai, mugute,” asi musingadzipi zvadzinoda kuti dzirarame, zvinobatsirei?+ 17  Saizvozvowo, kutenda kusina mabasa kwakafa.+ 18  Kunyange zvakadaro, mumwe munhu angati: “Iwe une kutenda, ini ndine mabasa. Ndiratidze kutenda kwako kusina mabasa, uye ini ndichakuratidza kutenda kwangu nemabasa angu.” 19  Handiti unotenda here kuti kuna Mwari mumwe chete? Uri kuita zvakanaka. Asi kunyange madhimoni anotendawo achidedera.+ 20  Asi iwe munhu asina ruzivo, unoda kuziva here kuti kutenda kusina mabasa hakuna zvakunobatsira? 21  Baba vedu Abrahamu havana here kunzi vakarurama nemabasa pashure pekunge vabayira Isaka mwanakomana wavo paatari?+ 22  Wazvionaka kuti kutenda kwavo kwairatidzwa nemabasa uye kuti kutenda kwavo kwainge kwakakwana nemhaka yemabasa avo,+ 23  zvikazadzisa rugwaro runoti: “Abrahamu akatenda muna Jehovha,* akanzi akarurama,”+ uye akasvika pakunzi shamwari yaJehovha.*+ 24  Sezvamuri kutoona, munhu anoonekwa kuti akarurama nemabasa, kwete nekutenda chete. 25  Saizvozvowo, pfambi iya Rakabhi haina kunzi yakarurama nemabasa here, pashure pekugamuchira nhume zvakanaka, ikadzibudisa neimwe nzira?+ 26  Chokwadi muviri usina simba reupenyu* wakafa,+ saizvozvowo kutenda kusina mabasa kwakafa.+

Mashoko Emuzasi

ChiGir., “nemutemo werusununguko.”
Kana kuti “mweya wekufema.”