Isaya 8:1-22

  • Kupinda kwevaAsiriya munyika nechisimba (1-8)

    • Maheri-sharari-hashi-bhazi (1-4)

  • Musatya—“Mwari anesu!” (9-17)

  • Isaya nevana vake vachishanda sezviratidzo (18)

  • Bvunzai mutemo, kwete madhimoni (19-22)

8  Jehovha akati kwandiri: “Tora hwendefa guru+ unyore pariri nechinyoreso chinoshandiswa nevakawanda* kuti, ‘Maheri-sharari-hashi-bhazi.’*  Rega ndiite kuti ripupurirwe* nezvapupu zvakatendeka, mupristi Uriya+ naZekariya mwanakomana waJebherekiya.”  Ndakabva ndarara* nemuprofitakadzi,* uye akava nepamuviri, uye nekufamba kwenguva akasununguka mwanakomana.+ Jehovha akabva ati kwandiri: “Mutumidze kuti Maheri-sharari-hashi-bhazi,  nekuti mukomana wacho asati ava kugona kushevedzera kuti, ‘Baba vangu!’ uye ‘Amai vangu!’ pfuma yeDhamasiko nezvichapambwa kuSamariya zvichatakurwa pamberi pamambo weAsiriya.”+  Jehovha akataurazve neni achiti:   “Vanhu ava varamba mvura yeShiroa* inoyerera zvinyoronyoro+Uye vari kupembera nemufaro nekuda kwaRezini uye nekuda kwemwanakomana waRemariya,+   Saka Jehovha achaunza pavariMvura zhinji ine simba yeRwizi,*Iye mambo weAsiriya+ nembiri yake yese. Achauya semvura inozadza rwiziYofashukira kumahombekombe arwo ese,   Opfuura nepakati peJudha. Achafashamira opfuura, achisvika mumutsipa;+Mapapiro ake ayo akatambanudzwa achazadza upamhi hwenyika yako,Haiwa iwe Emanueri!”*+   Kuvadzai, haiwa imi marudzi, asi muchaputswa-putswa. Teererai, imi mese munobva kunzvimbo dziri kure dzenyika! Gadzirirai kurwa, asi muchaputswa-putswa!+ Gadzirirai kurwa, asi muchaputswa-putswa! 10  Rongai zano, asi richavhiringidzwa! Taurai zvamunoda, asi hazvizobudiriri,Nekuti Mwari anesu!*+ 11  Jehovha ataura neni ruoko rwake rune simba ruri pandiri, kuti andiyambire kuti ndirege kufamba nenzira yevanhu ava, achiti: 12  “Kunonzi nevanhu ava kupanduka, imi musakuti kupanduka! Musatya zvavanotya;Musazvidedera. 13  Jehovha wemauto ndiye anofanira kuva mutsvene kwamuri,+Ndiye wamunofanira kutya,Uye ndiye anofanira kukudederesai.”+ 14  Achava senzvimbo tsvene,Asi achavawo sedombo rekurovera paririUye seibwe rekugumbura+Kudzimba dzese mbiri dzaIsraeri,Sechiteyeso nemusungoKuvagari vemuJerusarema. 15  Vazhinji vavo vachagumburwa vowa, vokuvara;Vachateyiwa nemusungo, vobatwa. 16  Peta mashoko akanyorwa ekupupurira;Nama uvhare mutemo* pakati pevadzidzi vangu! 17  Ndicharamba ndakatarisira kuna Jehovha,*+ uyo ari kuvanzira imba yaJakobho chiso chake,+ uye ndichava netariro maari. 18  Inzwai! Ini nevana vandakapiwa naJehovha+ tiri zviratidzo+ nezvishamiso muIsraeri zvinobva kuna Jehovha wemauto, uyo anogara muGomo reZiyoni. 19  Kana vakati kwamuri: “Bvunzai masvikiro kana kuti vafemberi vanorira uye vanotaurira pasi pasi,” vanhu havafaniri kubvunza Mwari wavo here? Vanofanira kubvunza nezvevapenyu kuvakafa here?+ 20  Pane kudaro, vanofanira kubvunza mutemo nemashoko akanyorwa ekupupurira! Kana vakasataura zvinoenderana neshoko iri, havana chiedza.*+ 21  Mumwe nemumwe achapfuura nemunyika yacho achinetseka chaizvo uye aine nzara;+ uye nemhaka yekuti ane nzara uye akatsamwa, achatuka mambo wake naMwari wake akatarisa kumusoro. 22  Achabva atarisa pasi, uye achangoona kutambudzika nerima chete, kusviba uye nguva dzakaoma, rima pasina chakajeka.

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “chemunhuwo anofa.”
Zvinogona kunge zvichireva kuti “Kumhanyira Zvakapambwa, Kukurumidza Kuuya Kune Zvakapambwa.”
Kana kuti “risimbiswe richiita zvekunyorwa; riratidzwe kuti nderechokwadi.”
ChiHeb., “ndaswedera pedyo.”
Kureva, mudzimai waIsaya.
Shiroa waiva mugero wemvura.
Kureva, Yufratesi.
Shoko rechiHebheru rakashandurwa kuti “Mwari anesu” nderekuti Emanueri. Ona Isa 7:14; 8:8.
Kana kuti “murayiro.”
Kana kuti “Ndicharamba ndakamirira Jehovha nemwoyo wese.”
ChiHeb., “mambakwedza.”