Isaya 65:1-25

  • Mutongo waJehovha pavanhu vanonamata zvidhori (1-16)

    • Mwari weMhanza Yakanaka namwari Anosarudza Zvichaitika (11)

    • “Vashumiri vangu vachadya” (13)

  • Matenga matsva nenyika itsva (17-25)

    • Kuvaka dzimba; kudyara minda yemizambiringa (21)

    • Hakuna achashanda zvakaoma pasina (23)

65  “Ndakabvuma kutsvagwa nevaya vasina kubvunza nezvangu;Ndakabvuma kuwanikwa nevaya vasina kunditsvaga.+ Ndakati, ‘Ndiri pano, ndiri pano!’ kurudzi rwakanga rusiri kudana zita rangu.+   Ndakaita zuva rese ndakatambanudzira maoko angu kuvanhu vakaoma musoro,+Kune vaya vari kufamba munzira isina kunaka,+Vachitevera pfungwa dzavo;+   Vanhu vanogara vachindigumbura ndakatarisa,+Vanopa zvibayiro muminda,+ vachikwidza utsi hwezvibayiro pazvidhinha.   Vanogara pakati pemakuva,+Uye vanoita usiku hwese vari munzvimbo dzakahwanda,*Vachidya nyama yenguruve,+Uye mumidziyo yavo mune muto wezvinhu zvisina kuchena.*+   Vanoti, ‘Gara wega; usauya kwandiri,Nekuti ndiri mutsvene kukupfuura.’* Vanhu ava utsi huri mumhino dzangu, moto uri kubvira zuva rese.   Inzwa! Zvakanyorwa pamberi pangu;Handizorambi ndakamira,Asi ndichavaranga,+Ndichavaranga zvizere*   Nemhaka yekukanganisa kwavo uye kukanganisa kwemadzitateguru avo,”+ anodaro Jehovha. “Vakakwidzira utsi hwezvibayiro mumakomoUye vakandizvidza muzvikomo,+Saka ndichatanga ndayera mubayiro wavo uzere.”*   Zvanzi naJehovha: “Sezvinoitika panowanika waini itsva musumbu remazambiringaMumwe munhu oti, ‘Usariparadza, nekuti pasumbu racho pane zvakanaka,’* Ndizvo zvandichaitawo nekuda kwevashumiri vangu;Handizopedzi vese ndichivaparadza.+   Ndichaita kuti kuna Jakobho kubve mwana*Uye kuti kuna Judha kubve iye achagara nhaka makomo angu;+Vaya vandakasarudza vachaitora kuti ive yavo,Uye vashumiri vangu vachagara imomo.+ 10  Sharoni+ ichava mafuro emakwaiUye Bani reAkori+ nzvimbo yekuzororera yemombe,Nekuda kwevanhu vangu vanonditsvaga. 11  Asi imi muri pakati pevaya vanosiya Jehovha,+Vaya vanokanganwa gomo rangu dzvene,+Vaya vanogadzirira mwari weMhanza Yakanaka tafura yezvekudya,Uye vaya vanozadzira mwari Anosarudza Zvichaitika makapu ewaini yakavhenganiswa. 12  Saka ndichagara ndakusarudzirai bakatwa,+Uye mese muchakotama kuti muurayiwe,+Nekuti ndakashevedza, asi hamuna kupindura,Ndakataura, asi hamuna kuteerera;+Makaramba muchiita zvakaipa pamberi pangu,Uye makasarudza zvinhu zvisina kundifadza.”+ 13  Saka zvanzi naChangamire Ishe Jehovha: “Inzwai! Vashumiri vangu vachadya, asi imi muchava nenzara.+ Inzwai! Vashumiri vangu vachanwa,+ asi imi muchava nenyota. Inzwai! Vashumiri vangu vachapembera nemufaro,+ asi imi muchanyara.+ 14  Inzwai! Vashumiri vangu vachashevedzera vachifara nekuti vanenge vakagadzikana mumwoyo,Asi imi muchashevedzera nemhaka yekurwadziwa mumwoyoUye mucharidza mhere nemhaka yekushungurudzika. 15  Zita ramuchasara muchiyeukwa naro richashandiswa pakutuka nevaya vandakasarudza,Uye Changamire Ishe Jehovha achauraya mumwe nemumwe wenyu,Asi achashevedza vashumiri vake nerimwe zita;+ 16  Kuti wese anotsvaga kukomborerwa panyikaAkomborerwe naMwari wechokwadi,*Uye wese anoita mhiko panyikaApike naMwari wechokwadi.*+ Nekuti matambudziko ekare achakanganwika;Achabviswa pamberi pangu.+ 17  Nekuti inzwai! ndiri kusika matenga matsva nenyika itsva;+Uye zvinhu zvekare hazvizouyi mupfungwa,*Uyewo hazvizouyi mumwoyo.+ 18  Saka pemberai nemufaro, uye farai nekusingaperi pamusoro pezvandiri kusika. Nekuti inzwai! ndiri kusika Jerusarema kuti rive chikonzero chekufaraUye vanhu varo kuti vave chikonzero chekupembera nemufaro.+ 19  Uye ndichafarira Jerusarema ndopembera nemufaro pamusoro pevanhu vangu;+Mariri hamuzonzwikizve inzwi rekuchema kana kuchema kwevari kutambura.”+ 20  “Munzvimbo iyoyo hamuzovizve nemucheche anongorarama mazuva mashoma,Kana munhu akwegura anotadza kurarama mazuva ake ese. Nekuti chero munhu achafa aine makore zana achangoonekwa semukomana,Uye mutadzi achatukwa kunyange ava nemakore zana.* 21  Vachavaka dzimba vogaramo,+Uye vachadyara minda yemizambiringa vodya michero yayo.+ 22  Havazovaki kuti mumwe munhu agare,Kana kudyara kuti mumwe munhu adye. Nekuti mazuva evanhu vangu achaita semazuva emuti,+Uye vanhu vandakasarudza vachanyatsofadzwa nebasa remaoko avo. 23  Havazoshandi zvakaoma* pasina,+Kana kubereka vana vachatambudzika,Nekuti ivo vana* vakakomborerwa naJehovha,+Pamwe chete nevazukuru vavo.+ 24  Ndichapindura kunyange vasati vashevedzera;Ndichanzwa vachiri kutaura. 25  Mhumhi negwayana zvichafura pamwe chete,Shumba ichadya uswa semombe,+Uye nyoka ichadya guruva. Hazvizokuvadzi kana kuparadza mugomo rangu rese dzvene,”+ anodaro Jehovha.

Mashoko Emuzasi

Dzimwe shanduro dzinoti, “mutuimba twekurindira.”
Kana kuti “zvakasviba.”
Dzimwe shanduro dzinoti, “Nekuti ndingazokupa utsvene hwangu.”
ChiHeb., “Ndichaisa chirango muchipfuva chavo.”
ChiHeb., “ndichiuisa muchipfuva chavo.”
ChiHeb., “chikomborero.”
ChiHeb., “mbeu.”
Kana kuti “wekutendeka.” ChiHeb., “weAmeni.”
Kana kuti “wekutendeka.” ChiHeb., “weAmeni.”
Kana kuti “hazvizoyeukwi.”
Dzimwe shanduro dzinoti, “Uye asingazosvitsi makore zana achanzi akatukwa.”
Kana kuti “nesimba.”
ChiHeb., “mbeu.”