Isaya 64:1-12

  • Munyengetero wekupfidza unoenderera mberi (1-12)

    • Jehovha “Muumbi wedu” (8)

64  Kudai henyu makanga mabvarura denga moburuka,Kuti makomo azununguswe nemhaka yenyu,   Sezvinoitika moto paunobatidza tsotso,Uye moto paunoita kuti mvura ifashaire,Zita renyu raizozivikanwa nemhandu dzenyu,Uye marudzi aizodedera pamberi penyu!   Pamakaita zvinhu zvinotyisa zvatakanga tisingambotarisiri,+Makaburuka, uye makomo akazununguka pamberi penyu.+   Kubvira kare hapana akanzwa kana akateerera,Uye hapana ziso rakaona mumwe Mwari kunze kwenyu,Anobatsira vaya vanoramba vachitarisira kwaari.*+   Makasangana nevaya vanoita zvakarurama vachifara,+Vaya vanokuyeukai uye vanotevera nzira dzenyu. Makatsamwa patairamba tichitadza,+Takazviita kwenguva refu. Zvino tingakodzera kuponeswa here?   Uye tese taita semunhu asina kuchena,Uye mabasa edu ese akarurama aita sejira rinoshandiswa nemukadzi ari kumwedzi.+ Tese tichasvava seshizha,Uye kukanganisa kwedu kuchatipeperetsa sezvinoita mhepo.   Hapana anodana zita renyu,Hapana anoita pfungwa dzekuti akubatei,Nekuti mativanzira chiso chenyu,+Uye munoita kuti tiperezeke* nemhaka yekukanganisa* kwedu.   Kunyange zvakadaro, haiwa Jehovha, imi muri Baba vedu.+ Isu tiri ivhu, uye imi muri Muumbi wedu;*+Tese tiri basa remaoko enyu.   Haiwa Jehovha, musanyanya kutsamwa,+Uye musayeuka kukanganisa kwedu nekusingaperi. Tinokumbirawo kuti mutitarise, nekuti tese tiri vanhu venyu. 10  Maguta enyu matsvene ava renje. Ziyoni rava renje,Jerusarema rangova nzvimbo isina chinhu.+ 11  Imba* yedu yeutsvene nekukudzwa,*Yaishandiswa nemadzitateguru edu paaikurumbidzai,Yapiswa nemoto,+Uye zvinhu zvedu zvese zvataida chaizvo zvangova matongo. 12  Mucharamba muchingozvidzora here muchiona zvinhu zvakadai, haiwa Jehovha? Mucharamba makanyarara muchitirega tichitambudzwa zvakanyanya kudai here?+

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “vanomumirira nemwoyo murefu.”
ChiHeb., “tinyunguduke.”
ChiHeb., “neruoko rwekukanganisa.”
Kana kuti “ndimi makatisika.”
Kana kuti “Temberi.”
Kana kuti “nerunako.”