Isaya 63:1-19

  • Kutsiva kwaJehovha pamarudzi (1-6)

  • Rudo rwaJehovha rusingachinji rwaakaratidza mazuva ekare (7-14)

  • Munyengetero wekupfidza zvivi (15-19)

63  Ndiani uyo ari kubva kuEdhomu,+Ari kubva kuBhozra+ aine nguo dzine ruvara rwakajeka,*Ane zvipfeko zvakanaka chaizvo,Ari kufamba musimba rake guru? “Ndini uya ari kutaura mukururama,Iye ane simba guru rekuponesa.”   Nei zvipfeko zvako zvakatsvuka,Uye nei nguo dzako dzakaita sedzemunhu ari kutsika-tsika muchisviniro chewaini?+   “Ndakatsika-tsika muchisviniro chewaini ndiri ndega. Hapana munhu wekune mamwe marudzi wandaiva naye. Ndakaramba ndichivatsika-tsika ndakatsamwa,Uye ndakaramba ndichivatsika-tsika ndiine hasha.+ Nguo dzangu dzakatsatikirwa neropa ravo,Ndikasvibisa zvipfeko zvangu zvese.   Nekuti zuva rekutsiva riri mumwoyo mangu,+Uye gore revakadzikinurwa vangu rasvika.   Ndakatarisa, asi pakanga pasina anobatsira;Ndakakatyamadzwa kuti pakanga pasina aitsigira. Saka ruoko rwangu rwakandiponesa,*+Uye hasha dzangu ndidzo dzakanditsigira.   Ndakatsika-tsika marudzi ndakatsamwa,Ndakaadhakisa nehasha dzangu,+Ndikadururira ropa rawo pasi.”   Ndichataura nezvemabasa aJehovha erudo rusingachinji,Iwo mabasa aJehovha akakodzera kurumbidzwa,Ndichadaro nekuda kwezvese zvatakaitirwa naJehovha,+Zvinhu zvakanaka zvakawanda zvaakaitira imba yaIsraeri,Maererano netsitsi dzake uye rudo rwake rukuru rusingachinji.   Nekuti akati: “Chokwadi ivo vanhu vangu, vanakomana vasingazovi vanhu vasina kuvimbika.”*+ Saka akava Muponesi wavo.+   Pakutambudzika kwavo kwese naiyewo akanga achitambudzika.+ Uye nhume yake* yakavaponesa.+ Akavadzikinura nerudo rwake netsitsi dzake,+Uye akavasimudza, akavatakura mazuva ese ekare.+ 10  Asi ivo vakapanduka,+ vakarwadzisa mweya wake mutsvene.+ Iye akabva achinja akava muvengi wavo,+Uye akavarwisa.+ 11  Uye vakayeuka mazuva ekare,Mazuva aMozisi mushumiri wake, vachiti: “Ari kupi iye akavabudisa mugungwa+ nevafudzi vemakwai ake?+ Ari kupi iye akaisa mweya wake mutsvene maari,+ 12  Iye akaita kuti ruoko rwake runokudzwa ruende neruoko rwerudyi rwaMozisi,+Iye akakamura mvura pamberi pavo+Kuti zita rake rive nemukurumbira nekusingaperi,+ 13  Iye akavafambisa nemumvura yaiva nemafungu,*Zvekuti vakafamba vasingagumburwi,Sebhiza munzvimbo isina chinhu?* 14  Sezvinoitika panoenda zvipfuwo mubani,Mweya waJehovha wakavazorodza.”+ Ndiwo matungamiriro amakaita vanhu venyu,Kuti muite kuti zita renyu rikudzwe.*+ 15  Tarisai muri kudenga muone,Muri munzvimbo yenyu yekugara yakakwirira yeutsvene nekukudzwa.* Kushingaira kwenyu nesimba renyu zviri kupi,Kumutswa kwetsitsi dzenyu*+ nengoni dzenyu?+ Hazvisi kuunzwa kwandiri. 16  Nekuti ndimi Baba vedu;+Kunyange zvazvo Abrahamu angasatizivaUye Israeri angasaziva kuti tiri vanaani,Imi, haiwa Jehovha, ndimi Baba vedu. Mudzikinuri wedu wekare kare ndiro zita renyu.+ 17  Haiwa Jehovha, munotisiyirei tichidzungaira* tichibva panzira dzenyu? Sei muchirega mwoyo yedu ichioma,* zvekuti hatikutyii?+ Dzokai nekuda kwevashumiri venyu,Madzinza enhaka yenyu.+ 18  Yakanga iri yevanhu venyu vatsvene kwenguva pfupi. Mhandu dzedu dzakatsika-tsika nzvimbo yenyu tsvene.+ 19  Tava nenguva yakareba chaizvo takaita sevaya vamusina kumbobvira matonga,Sevaya vasina kumbobvira vashevedzwa nezita renyu.

Mashoko Emuzasi

Dzimwe shanduro dzinoti, “dzine utsvuku hwakajeka.”
Kana kuti “rwakaita kuti ndikunde.”
Kana kuti “vasingazonyengeri.”
Kana kuti “ngirozi yepamberi pake.”
Kana kuti “nemumvura yakadzika.”
Kana kuti “riri murenje?”
Kana kuti “rinake.”
Kana kuti “nekunaka.”
ChiHeb., “Kunetseka kwenhengo dzenyu dzemukati.”
Kana kuti “munoitirei kuti tidzungaire.”
ChiHeb., “muchiita kuti mwoyo yedu iome.”