Isaya 61:1-11

  • Kuzodzwa kuti azivise mashoko akanaka (1-11)

    • “Gore rekufarirwa naJehovha” (2)

    • “Miti mikuru yekururama” (3)

    • Vekune imwe nyika vachabatsira (5)

    • “Vapristi vaJehovha” (6)

61  Mweya waChangamire Ishe Jehovha uri pandiri,+Nekuti Jehovha akandizodza kuti ndizivise vanyoro mashoko akanaka.+ Akandituma kuti ndisunge maronda evakaora mwoyo,Kuti ndizivise nezvekusunungurwa kune vaya vakatapwaUye nezvekusvinudzwa kwemaziso kuvasungwa,+   Kuti ndizivise nezvegore rekufarirwa naJehovha*Nezuva rekutsiva kwaMwari wedu,+Kuti ndinyaradze vese vanochema,+   Kuti ndibatsire vaya vanochema Ziyoni,Kuti ndivape chishongo chemusoro panzvimbo pemadota,Mafuta ekupembera nemufaro panzvimbo pekuchema,Nguo yekurumbidza panzvimbo pekunetseka mumwoyo. Uye ivo vachanzi miti mikuru yekururama,Zvakadyarwa naJehovha, kuti akudzwe.*+   Vachavakazve matongo ekare;Vachamisa nzvimbo dzekare dzaiva matongo,+Uye vachaita kuti maguta akaparadzwa avepozve,+Idzo nzvimbo dzaiva matongo kwezvizvarwa nezvizvarwa.+   “Vanhu vamusingazivi vachamira vofudza zvipfuwo zvenyu,Uye vekune imwe nyika+ vachava varimi venyu nevashandi venyu vemuminda yemizambiringa.+   Asi imi muchanzi vapristi vaJehovha;+Vachakushevedzai kuti vashumiri vaMwari wedu. Muchadya pfuma yemarudzi,+Uye muchadada nekukudzwa kwawo.*   Panzvimbo penyadzi muchava nemigove miviri,Uye panzvimbo pekunyadziswa vachapembera nemufaro pamusoro pemugove wavo. Chokwadi vachava nemigove miviri munyika yavo.+ Vachapembera nemufaro nekusingaperi.+   Nekuti ini Jehovha, ndinoda zvakarurama;+Ndinovenga ugororo uye kusarurama.+ Ndichavapa mubayiro wavo nekutendeka,Uye ndichaita navo sungano inogara nekusingaperi.+   Vana* vavo vachazivikanwa pakati pemarudzi+Uye vazukuru vavo pakati pevanhu. Vese vanovaona vachavaziva,Kuti ndivo vana* vakakomborerwa naJehovha.”+ 10  Ndichava nemufaro mukuru muna Jehovha. Ndichapembera* nemufaro muna Mwari wangu.+ Nekuti andipfekedza nguo dzeruponeso;+Andiputira nenguo* yekururama,Sezvinoita murume ari kuroora anopfeka ngowani* yakaita seyemupristi,+Uye sezvinoita mwenga anozvishongedza. 11  Nekuti sekubudisa kunoita nyika zvinomera zvayoUye sekumeresa kunoita munda zvinhu zvakadyarwa mauri,Changamire Ishe JehovhaAchameresawo kururama nekurumbidza+ pamberi pemarudzi ese.

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “renyasha dzaJehovha.”
Kana kuti “awedzere kunaka kwake.”
Kana kuti “nepfuma yawo.”
ChiHeb., “Mbeu.”
ChiHeb., “mbeu.”
Kana kuti “Mweya wangu uchapembera.”
Kana kuti “nenguo isina maoko.”
Iri ijira raisungwa mumusoro richiita zvekumonererwa roita seheti.