Isaya 58:1-14

  • Kutsanya kwechokwadi nekwekunyengera (1-12)

  • Kufarira kuchengeta Sabata (13, 14)

58  “Shevedzera kwazvo; usarega! Simudza inzwi rako sehwamanda. Zivisa vanhu vangu nezvekupanduka kwavo,+Iyo imba yaJakobho nezvezvivi zvayo.   Vanonditsvaga zuva nezuva,Uye vanoratidza kuti vanofarira kuziva nzira dzangu,Sekunge kuti ivo rudzi rwaiita zvakaruramaUye rwakanga rusina kusiya kururama kwaMwari warwo.+ Vanondikumbira mitongo yakarurama,Vachifarira kuswedera pedyo naMwari vachiti:+   ‘Nei musingazvioni patinotsanya?+ Uye nei musingacherechedzi patinozvirwadzisa?’*+ Nekuti pazuva ramunotsanya, munoita zvido zvenyu,*Uye munodzvinyirira vashandi venyu.+   Kutsanya kwenyu kunoguma nekupopotedzana nekurwisana,Uye munorova nechibhakera chezvakaipa. Inzwi renyu haringanzwiki kudenga imi muchitsanya sezvamuri kuita nhasi.   Kutsanya kwandinofarira kunofanira kunge kwakadai here,Sezuva rekuti munhu azvirwadzise* here,Rekukotamisa musoro wake senhokwe here,Kuti saga nemadota zvive mubhedha wake here? Ndiko kwamunoti kutsanya uye zuva rinofadza Jehovha here?   Aiwa! Uku ndiko kutsanya kwandinofarira: Kubvisa zvisungo zvemumakumbo zvekuita zvakaipa,Kusunungura zvitirobho zvejoko,+Kusunungura vakadzvinyirirwa,+Uye kutyora majoko ese nepakati;   Ndekwekupawo ane nzara zvekudya zvako,+Kupinza varombo nevasina misha mumba mako,Kupa zvipfeko kune uya waunoona asina zvekupfeka,+Uye kurega kupira gotsi hama dzako.   Chiedza chako chichabva chabuda sechiedza chemambakwedza,+Uye uchakurumidza kupora. Kururama kwako kuchakutungamirira,Uye kubwinya kwaJehovha kuchava murindi wako weshure.+   Uchabva washevedza, uye Jehovha achapindura;Uchachemera kubatsirwa, uye iye achati, ‘Ndiri pano!’ Kana ukabvisa joko pakati pako,Uye ukarega kunongedza nemunwe wako nekutaura zvinhu zvakaipa,+ 10  Kana ukapa ane nzara zvinhu zvaunoda,*+Uye ukagutsa vaya vari kutambudzika,*Chiedza chako chichabva chapenya kunyange murima,Uye rima rako richaita semasikati.+ 11  Jehovha achagara achikutungamiriraUye achakugutsa* kunyange uri munyika yakaoma;+Achasimbisa mapfupa ako,Uye uchava semunda unowana mvura yakakwana,+Sechitubu chisingapwi mvura. 12  Vachavakazve matongo ekare kare nekuda kwako,+Uye uchavakazve nheyo dzezvizvarwa zvakapfuura.+ Uchanzi mugadziri wemasvingo akaputsika,+Mumutsidziri wemigwagwa yekugara pedyo nayo. 13  Kana ukarega kuita* zvido zvako* pazuva rangu dzvene uchichengeta Sabata+Woshevedza Sabata kuti mufaro mukuru, zuva dzvene raJehovha, zuva rinofanira kukudzwa,+Uye worikudza pane kuita zvaunoda uye kutaura mashoko asina maturo, 14  Uchabva wafarira Jehovha kwazvo,Uye ndichakukwidza panzvimbo dzakakwirira dzenyika.+ Ndichaita kuti udye nhaka* yaJakobho tateguru vako,+Nekuti muromo waJehovha wataura.”

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “patinorwadzisa mweya yedu?”
Kana kuti “zvamunofarira.”
Kana kuti “arwadzise mweya wake.”
Kana kuti “zvinodiwa nemweya wako.”
Kana kuti “mweya inotambudzika.”
Kana kuti “achagutsa mweya wako.”
ChiHeb., “ukadzosa tsoka yako kuti isaita.”
Kana kuti “zvaunofarira.”
Kana kuti “ufadzwe nenhaka.”