Isaya 57:1-21

  • Munhu akarurama nevanhu vakavimbika vaparara (1, 2)

  • Unzenza hwekunamata hweIsraeri hunofumurwa (3-13)

  • Nyaradzo kuvanozvininipisa (14-21)

    • Vakaipa vakaita segungwa risina kugadzikana (20)

    • Vakaipa havana rugare (21)

57  Munhu akarurama aparara,Asi hakuna munhu ane hanya nazvo. Varume vakavimbika vari kubviswa,*+Asi hapana ari kuzviona kuti munhu akarurama abviswaNemhaka yedambudziko.*   Anopinda murugare. Vanozorora pamibhedha yavo,* vaya vese vanofamba zvakarurama.   “Asi kana muri imi, uyai pedyo,Imi vanakomana vemukadzi anoroya,Vana vemhombwe uye pfambi:   Muri kuseka ani? Ndiani wamuri kushamira muromo zvakadaro, muchimubudisira rurimi? Hamusi vana vanodarika here,Vana vanonyengera,+   Vaya vazere neruchiva pakati pemiti mikuru,+Pasi pemiti yese yakasvibirira,+Vanouraya vana mumapani,*+Pasi pemikaha yematombo?   Wakasarudza matombo anotsvedzerera emubani.*+ Ndiwo mugove wako. Unotodururira kwaari mipiro yezvinwiwa uye unopa zvipo.+ Ndingafadzwa* nezvinhu izvi here?   Wakagadzira mubhedha wako pagomo refu uye rakakwirira,+Uye wakakwira ikoko kunopa chibayiro.+   Wakaisa chiyeuchidzo chako seri kwesuo negwatidziro.* Wakandisiya ukazvifukura;Wakakwira pamusoro ukaita kuti mubhedha wako ukure. Uye wakaita sungano navo. Wakada kurara navo pamubhedha wavo,+Uye wakaramba wakatarisa nhengo yemunhurume.*   Wakadzika kuna Mereki* nemafutaNezvinonhuhwirira zvakawanda. Wakatumira nhume dzako kure,Zvekuti wakadzika kuGuva.* 10  Wakashanda zvakaoma pakutevera nzira dzako zhinji,Asi hauna kuti, ‘Hazvina tariro!’ Simba rako rakamutsidzirwa. Ndokusaka usinganeti. 11  Ndiani wawakavhunduka uye wawakatyaZvekuti wakatanga kunyepa?+ Hauna kundiyeuka.+ Hapana chawakava nehanya nacho.+ Handina here kuramba ndakanyarara ndisingatauri?*+ Saka hauna kunditya. 12  Ndichazivisa ‘kururama’ kwako+ nemabasa ako,+Uye hazvizokubatsiri.+ 13  Paunoshevedzera kuti ubatsirwe,Zvidhori zvako zvawakaunganidza hazvizokununuri.+ Zvese zvichatakurwa nemhepo,Mhepowo zvayo yekufema inobuda mumuromo ichazvipeperetsa,Asi uya anopotera mandiri achagara nhaka yenyikaUye achaita kuti gomo rangu dzvene rive rake.+ 14  Zvichanzi, ‘Gadzirai, gadzirai mugwagwa! Gadzirai nzira!+ Bvisai zvese zvinopiringisha munzira yevanhu vangu.’” 15  Nekuti zvanzi neuya Akakwirira uye Wekumusoro,Uyo anogara nekusingaperi+ uye ane zita dzvene:+ “Ndinogara munzvimbo tsvene uye yakakwirira,+Asi ndinogarawo nevaya vakadzvinyirirwa nevanozvininipisa,Kuti ndisimbaradze vanozvininipisaUye ndimutsidzire mwoyo yevari kudzvinyirirwa.+ 16  Nekuti handizorambi ndichirwa navo nekusingaperiKana kuramba ndakangotsamwa;+Nekuti simba reupenyu remunhu ringapera nemhaka yangu,+Kunyange zvisikwa zvinofema zvandakaita. 17  Ndakatsamwira chivi chake chekutsvaga pfuma achibiridzira,+Saka ndakamurova, uye ndakavanza chiso changu, ndikatsamwa. Asi iye akaramba achifamba semupanduki,+ achitevera nzira yemwoyo wake. 18  Ndakaona nzira dzake,Asi ndichamuporesa+ uye ndichamutungamirira+Uye ndichaita kuti anyaradzwe zvakare,*+ iye nevanhu vake vari kuchema.”+ 19  “Ndiri kusika zvibereko zvemiromo. Uya ari kure neuya ari pedyo vachapiwa rugare runoramba ruripo,”+ anodaro Jehovha,“Uye ndichamuporesa.” 20  “Asi vakaipa vakaita segungwa risina kugadzikana risingadzikami,Uye mvura yaro inoramba ichibudisa masora emugungwa nematope. 21  Vakaipa havana rugare,”+ anodaro Mwari wangu.

Mashoko Emuzasi

Kureva kuti vari kufa.
Dzimwe shanduro dzinoti, “Mudambudziko.”
Kureva, muguva.
Kana kuti “munzizi.”
Kana kuti “emurwizi.”
Kana kuti “Ndingazvinyaradza.”
Apa pabango panenge pakabatirira gonhi kana kuti dhoo.
Panogona kunge pachireva kunamata zvidhori.
Dzimwe shanduro dzinoti, “mambo.”
Kana kuti “kuSheori.” Ona Tsanangudzo Yemashoko.
Kana kuti “ndichivanza zvinhu?”
Kana kuti “ndichamupa mubhadharo wekumunyaradza.”