Isaya 56:1-12

  • Makomborero pavatorwa nengomwa (1-8)

    • Imba yekunyengeterera yemarudzi ese (7)

  • Varindi mapofu, imbwa dzisingatauri (9-12)

56  Zvanzi naJehovha: “Tsigirai kururama,+ uye itai zvakarurama,Nekuti ruponeso rwangu ruchakurumidza kusvikaUye kururama kwangu kucharatidzwa.+   Anofara munhu anoita izviUye mwanakomana wemunhu uyo anozvibatisisa,Anochengeta Sabata uye asingarisvibisi,+Uye anodzora ruoko rwake kuti arege kuita chero chinhu chakaipa.   Munhu wekune imwe nyika anouya kuna Jehovha+ ngaarege kuti,‘Chokwadi Jehovha achandiparadzanisa nevanhu vake.’ Uye ngomwa ngairege kuti, ‘Onai! Ndiri muti wakaoma.’”  Nekuti Jehovha ari kuti kungomwa dzinochengeta masabata angu uye dzinosarudza zvandinofarira uye dzinobatisisa sungano yangu:   “Ndichaita kuti dzive nechiyeuchidzo nezita mumba mangu uye mukati memasvingo angu,Izvo zvinopfuura vanakomana nevanasikana. Ndichadzipa zita rinogara nekusingaperi,Iro risingazoparari.   Kana vari vekune imwe nyika vanouya kuna Jehovha kuti vamushumire,Kuti vade zita raJehovha,+Uye kuti vave vashumiri vake,Vese vaya vanochengeta Sabata uye vasingarisvibisiUye vanobatisisa sungano yangu,   Ndichavaunzawo kugomo rangu dzvene,+Ndoita kuti vafare chaizvo muimba yangu yekunyengeterera. Mipiro yavo inopiswa nezvibayiro zvavo zvichagamuchirwa paatari yangu. Nekuti imba yangu ichanzi imba yekunyengeterera yemarudzi ese.”+  Changamire Ishe Jehovha, uyo ari kuunganidza vaIsraeri vakapararira,+ anoti: “Ndichaunganidza vamwe vanhu kwaari vasiri vaya vakatounganidzwa kare.”+   Imi mhuka dzese dzesango, uyai kuzodya,Imi mhuka dzese dzesango dziri mudondo.+ 10  Varindi vake mapofu,+ hapana kana mumwe chete wavo acherechedza.+ Vese zvavo imbwa dzisingatauri, dzisingakwanisi kuhukura.+ Dziri kufemereka uye dzakarara pasi; dzinoda zvekurara. 11  Ivo imbwa dzinokara kwazvo;Hadzitomboguti. Ivo vafudzi vasinganzwisisi.+ Vese zvavo vaenda nenzira dzavo;Mumwe nemumwe wavo anotsvaga kuzvipfumisa achibiridzira uye anoti: 12  “Uyai, regai nditore waini,Uye ngatishapirei doro.+ Mangwana achaita sanhasi, richava zuva rakatonaka kupfuura nhasi!”

Mashoko Emuzasi