Isaya 55:1-13

  • Kukokwa kuzodya nekunwa pasina mubhadharo (1-5)

  • Tsvagai Jehovha neshoko rake rakavimbika (6-13)

    • Nzira dzaMwari dzakakwirira kupfuura dzevanhu (8, 9)

    • Shoko raMwari richatobudirira (10, 11)

55  Uyai imi mese mune nyota,+ uyai kumvura!+ Imi vasina mari, uyai, tengai mudye! Chokwadi, uyai mutenge waini nemukaka+ pasina mari uye pasina mutengo.+   Munorambirei muchibhadhara mari pazvinhu zvisiri zvekudya,Uye munopedzerei zvamunotambiriswa* pazvinhu zvisingagutsi? Nyatsonditeererai, mudye zvinhu zvakanaka,+Uye muchafadzwa* chaizvo nezvinhu zvinonyatsovaka muviri.*+   Rerekai nzeve dzenyu muuye kwandiri.+ Teererai, uye mucharamba muri vapenyu,Uye ndichabva ndangoita nemi sungano inogara nekusingaperi+Maererano nerudo rusingachinji runoratidzwa kuna Dhavhidhi urwo rwakatendeka.*+   Inzwai! Ndakamuita chapupu+ kumarudzi,Kuti ave mukuru uye mutungamiriri+ wemarudzi.   Inzwa! Uchashevedza rudzi rwausingazivi,Uye vaya verudzi rusina kumbokuziva vachamhanyira kwauriNekuda kwaJehovha Mwari wako,+ Mutsvene waIsraeri,Nekuti achaita kuti ukudzwe.+   Tsvagai Jehovha achiri kuwanika.+ Danai kwaari achiri pedyo.+   Munhu akaipa ngaasiye nzira yake+Uye munhu anoita zvakaipa ngaasiye kufunga kwake;Ngaadzokere kuna Jehovha, uyo achamunzwira tsitsi,+Kuna Mwari wedu, nekuti achamukanganwira zvikuru.*+   “Nekuti kufunga kwangu hakusi kufunga kwenyu,+Uye nzira dzenyu hadzisi nzira dzangu,” ndizvo zvinotaurwa naJehovha.   “Nekuti sekukwirira kwakaita denga kupfuura nyika,Nzira dzangu dzakakwirirawo kupfuura nzira dzenyu,Uye kufunga kwangu kupfuura kufunga kwenyu.+ 10  Nekuti sezvinoita mvura nechando zvinonaya zvichibva kudenga,Izvo zvisingadzokeri ikoko kusvikira zvanyatsonyorovesa nyika, zvoita kuti ibereke uye imere,Zvopa mudyari mbeu uye zvekudya kune anodya, 11  Ndizvo zvichaita shoko rangu rinobuda mumuromo mangu.+ Harizodzoki kwandiri risina zvaraita,+Asi richatoita zvese zvandinofarira,*+Uye richatobudirira pane zvandinorituma kuti riite. 12  Nekuti muchabuda muchipembera nemufaro,+Uye muchadzoswa nerugare.+ Makomo nezvikomo zvichafara pamberi penyu zvichishevedzera nemufaro,+Uye miti yese yesango ichaombera.+ 13  Panzvimbo pemakwenzi eminzwa pachamera mujunipa,+Uye panzvimbo perukato runobaya pachamera mukute. Uye zvichaita kuti Jehovha ave nemukurumbira,+Chiratidzo chisingaperi chisingazomboparari.”

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “mari yamunoshandira zvakaoma.”
Kana kuti “mweya yenyu ichafadzwa.”
ChiHeb., “zvine mafuta.”
Kana kuti “rwakavimbika.”
Kana kuti “achamuregerera zvizere.”
Kana kuti “kuda kwangu.”