Isaya 53:1-12

  • Kutambura, kufa, uye kuvigwa kwemushumiri waJehovha (1-12)

    • Kuzvidzwa uye kurambwa (3)

    • Akatakura urwere nemarwadzo (4)

    • “Akaunzwa segwai kuzourayiwa” (7)

    • Akatakura chivi chevanhu vakawanda (12)

53  Ndiani akatenda zvaakanzwa kwatiri?*+ Uye kana ruri ruoko rwaJehovha,+ rwakaratidzwa kuna ani?+   Achabuda sekabazi+ pamberi pake,* semudzi munyika yakaoma. Haana chimiro chinoyemurika, kana kubwinya;+Uye patinomuona, chimiro chake hachiiti kuti timufarire.*   Akazvidzwa uye akarambwa nevanhu,+Munhu ainzwisisa marwadzo* uye aiziva kurwara. Zvaiita sekuti chiso chake chakanga chakahwandiswa kuti tisachiona.* Akazvidzwa, uye takamuona seasingakoshi.+   Chokwadi iye akatakura zvirwere zvedu,+Uye akatakura marwadzo edu.+ Asi isu takamuona seari kutambura nechirwere, seakarohwa naMwari uye seakarwadziswa.   Asi iye akabayiwa+ nekuda kwekudarika kwedu;+Akapwanyiwa nekuda kwekukanganisa kwedu.+ Akabvuma kurangwa kuti tive nerugare,+Uye maronda ake akaita kuti tiporeswe.+   Isu tese tadzungaira semakwai,+Mumwe nemumwe atsaukira kunzira yake,Uye Jehovha aita kuti kukanganisa kwedu tese kuve paari.+   Akadzvinyirirwa+ uye akabvuma kutambudzwa,+Asi aisashama muromo wake. Akaunzwa segwai kuzourayiwa,+Senhunzvi yegwai yakanyarara pamberi pevaveuri vayo,Uye aisashama muromo wake.+   Iye akabviswa nemhaka yekutongwa zvisina kunaka;*Uye ndiani achafunga nezvemashoko edzinza rake?* Nekuti iye akabviswa panyika yevapenyu;+Akarohwa* nekuda kwekudarika kwevanhu vangu.+   Paakafa akapiwa nzvimbo yekuvigwa* pamwe chete nevakaipa+Uye pamwe chete nevapfumi,*+Kunyange zvazvo pasina chakaipa chaakanga* aitaUye pasina mashoko eunyengeri aakambotaura.+ 10  Asi Jehovha aida* kuti apwanyiwe, uye akamurega achirwara. Kana mukapa upenyu hwake* sechibayiro chemhosva,+Achaona vana* vake, achawedzera mazuva ake,+Uye pachishandiswa iye, zvinofarirwa naJehovha zvichabudirira.*+ 11  Nemhaka yemarwadzo ake akanyanya,* iye achaona, ogutsikana. Achishandisa ruzivo rwake, mushumiri wangu akarurama+Achaita kuti vanhu vakawanda vave vakarurama,+Uye achatakura kukanganisa kwavo.+ 12  Nekuda kweizvi ndichamupa mugove pakati pevazhinji,Uye achagovana nevane simba zvinhu zvinenge zvapambwa,Nekuti akadurura upenyu hwake* kunyange kusvikira parufu+Uye akaverengwa pamwe chete nevadariki;+Akatakura chivi chevanhu vakawanda,+Uye akareverera vadariki.+

Mashoko Emuzasi

Dzimwe shanduro dzinoti, “zvatakanzwa?”
“Pake” anogona kunge achireva chero mumwe munhu anenge achiona, kana kuti Mwari.
Kana kuti “hapana chinoshamisa pachimiro chake zvekuti tingamuda.”
Kana kuti “akaitirwa marwadzo.”
Dzimwe shanduro dzinoti, “Akanga akaita semunhu anopirwa makotsi nevanhu.”
ChiHeb., “yekudzvinyirirwa uye kutongwa.”
Kana kuti “nezvemararamiro ake?”
Kana kuti “Akarohwa akafa.”
Kana kuti “Paachafa pane achamupa nzvimbo yekuti avigwe.”
ChiHeb., “nemupfumi.”
Kana kuti “mhirizhonga yaakanga.”
Kana kuti “akafarira.”
Kana kuti “mweya wake.”
ChiHeb., “mbeu.”
Kana kuti “kuda kwaJehovha kuchabudirira; zvakanaka zvinofadza Jehovha zvichabudirira.”
Kana kuti “yekunetseka kwemweya wake.”
Kana kuti “mweya wake.”