Isaya 52:1-15

  • Muka, haiwa iwe Ziyoni! (1-12)

    • Tsoka dzakanaka dzevaya vanouya nemashoko akanaka (7)

    • Varindi veZiyoni vanoshevedzera pamwe chete (8)

    • Vaya vanotakura midziyo yaJehovha vanofanira kunge vakachena (11)

  • Mushumiri waJehovha achakwidziridzwa (13-15)

    • Kukanganisika pachiso (14)

52  Muka! Muka! Pfeka simba,+ haiwa iwe Ziyoni!+ Pfeka nguo dzako dzakanaka,+ haiwa iwe Jerusarema, guta dzvene! Nekuti munhu asina kuchecheudzwa uye asina kuchena haazopindizve mauri.+   Zunza guruva, simuka ugare pachigaro, haiwa iwe Jerusarema. Sunungura zvisungo zviri mumutsipa mako, haiwa iwe mwanasikana weZiyoni akatapwa.+   Nekuti zvanzi naJehovha: “Makatengeswa pasina mubhadharo,+Uye muchadzikinurwa pasina mari.”+   Nekuti zvanzi naChangamire Ishe Jehovha: “Pakutanga vanhu vangu vakadzika kuIjipiti kuti vagare ikoko vari vatorwa;+Asiriya yakabva yavadzvinyirira pasina chikonzero.”   “Zvino ndoita sei?” ndizvo zvinotaurwa naJehovha. “Nekuti vanhu vangu vakatorwa pasina mubhadharo. Vaya vari kuvatonga vanoramba vachishevedzera nekuda kwekukunda kwavo,”+ ndizvo zvinotaurwa naJehovha,“Uye nguva dzese, muswere wese, zita rangu harisi kuremekedzwa.+   Nekuda kwaizvozvo vanhu vangu vachaziva zita rangu;+Nekuda kwaizvozvo, pazuva iroro vachaziva kuti ndini ndiri kutaura. Inzwai, ndini!”   Dzakanaka sei mumakomo tsoka dzeuya ari kuuya nemashoko akanaka,+Iye ari kuzivisa rugare,+Iye ari kuuya nemashoko akanaka ezvinhu zvakanaka,Iye ari kuzivisa ruponeso,Iye ari kuti kuZiyoni: “Mwari wako ava Mambo!”+   Teerera! Varindi vako vanoshevedzera. Vanoshevedzera pamwe chete vachifara,Nekuti vachanyatsozviona, Jehovha paachaunganidzazve Ziyoni.   Farai, shevedzerai nemufaro pamwe chete, imi matongo eJerusarema,+Nekuti Jehovha anyaradza vanhu vake;+ adzikinura Jerusarema.+ 10  Jehovha aisa ruoko rwake rutsvene pachena pamberi pemarudzi ese;+Migumo yese yenyika ichaona mabasa eruponeso aMwari* wedu.+ 11  Ibvai, ibvai, budai imomo,+ musabata chinhu chisina kuchena!+ Budai mariri,+ rambai makachena,Imi muri kutakura midziyo yaJehovha.+ 12  Nekuti hamuzovhunduki pamuchabuda,Uye hamuzofaniri henyu kutiza,Nekuti Jehovha achakutungamirirai,+Uye Mwari waIsraeri achava murindi wenyu weshure.+ 13  Inzwai! Mushumiri wangu+ achaita zvinhu nenjere. Achakwidziridzwa pamusoro,Achaiswa pamusoro uye achakwidziridzwa kwazvo.+ 14  Vazhinji zvavakaramba vakamutarisa vachishamiswa,Nekuti chiso chake chakanga chakakanganisika kupfuura vamwe vanhu veseUye chimiro chake chakanaka chakanga chakakanganisika kupfuura chevanhu, 15  Saizvozvowo achavhundutsa marudzi mazhinji.+ Madzimambo achavhara miromo yawo* pamberi pake,+Nekuti iwo achaona zvaasina kumboudzwa,Uye achafunga nezvezvinhu zvaakanga asina kumbonzwa.+

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “kukunda kwaMwari.”
Kana kuti “achashaya neremuromo.”