Isaya 51:1-23

  • Ziyoni richagadzirwazve kuti rive semunda weEdheni (1-8)

  • Kunyaradzwa kunobva kuMuiti weZiyoni ane simba (9-16)

  • Kapu yekutsamwa kwaJehovha (17-23)

51  “Nditeererei, imi muri kutevera kururama,Imi muri kutsvaga Jehovha. Tarisai kudombo ramakabviswa paririUye kugomba ramakacherwa.   Tarisai kuna Abrahamu baba venyuNekuna Sara+ akakuberekai.* Nekuti Abrahamu akanga ari mumwe chete pandakamushevedza,+Uye ndakamukomborera ndikaita kuti vana vake vawande.+   Nekuti Jehovha achanyaradza Ziyoni.+ Achanyaradza matongo aro ese,+Uye achaita kuti renje raro rive seEdheni+Uye gwenga raro rive semunda waJehovha.+ Kupembera nemufaro uye kufara zvichawanikwa mariri,Nekuonga nerwiyo runonakidza.+   Nditeererei, haiwa imi vanhu vangu,Ndinzwei imi rudzi rwangu.+ Nekuti mutemo uchabva kwandiri,+Uye ndichaita kuti kururama kwangu kuve chiedza kumarudzi.+   Kururama kwangu kwava kuda kusvika.+ Ruponeso rwangu ruchabuda,+Uye maoko angu achatonga marudzi.+ Zvitsuwa zvichatarisira kwandiri,+Uye zvichamirira ruoko rwangu.*   Tarisai kudenga,Uye tarisai pasi, panyika. Nekuti denga richaitwa zvidimbu zvidimbu, ropararira seutsi;Nyika ichasakara senguo,Uye vanogara mairi vachafa seunyunyu.* Asi ruponeso rwangu ruchavapo nekusingaperi,+Uye kururama kwangu hakuzokundikani.*+   Nditeererei, imi munoziva kururama,Vanhu vane mutemo* wangu mumwoyo mavo.+ Musatya kushora kwevanhuwo zvavo,Uye musavhundutswa nemashoko avo ekutuka.   Nekuti chipembenene chichavadya senguo;Chitemamachira* chichavadya* semvere dzemakwai.+ Asi kururama kwangu kuchavapo nekusingaperi,Uye ruponeso rwangu kwezvizvarwa zvese.”+   Muka! Muka! Pfeka simba,Haiwa iwe ruoko rwaJehovha!+ Muka sepamazuva ekare kare, sezvawakaita muzvizvarwa zvekare. Hausi iwe wakaparadza Rahabhi*+ kuita zvidimbu zvidimbu here,Uya akabaya zimhuka remugungwa?+ 10  Hausi iwe wakaomesa gungwa, iyo mvura yakadzika here?+ Uya akaita kuti nzvimbo dzakadzika dzegungwa dzive mugwagwa kuti vaya vakadzikinurwa vayambuke here?+ 11  Vanhu vaJehovha vakadzikinurwa vachadzoka.+ Vachauya kuZiyoni vachishevedzera nemufaro,+Uye mufaro usingaperi uchava korona yavo.*+ Vachafara chaizvo, vachipembera nemufaro,Uye kusuwa kukuru nekugomera zvichatiza.+ 12  “Ini ndini ndiri kukunyaradzai.+ Nei uchifanira kutya munhuwo zvake anofa+Uye mwanakomana wemunhu uyo achasvava seuswa hwakasvibirira? 13  Nei uchikanganwa Jehovha Muiti wako,+Iye akatatamura denga+ nekuvaka nheyo dzenyika? Uye zuva rese waitya hasha dzemudzvinyiriri,*Sekunge kuti aikwanisa kukuparadza. Zvino dziri kupi hasha dzemudzvinyiriri? 14  Uya akakotama akasungwa necheni ava pedyo nekusunungurwa;+Haazofi opinda mugomba,Uye haazoshayi chingwa. 15  Asi ndini Jehovha Mwari wako,Uyo anobvongodza gungwa oita kuti mafungu aro asagadzikana,+Jehovha wemauto ndiro zita rake.+ 16  Ndichaisa mashoko angu mumuromo mako,Uye ndichakufukidza nemumvuri weruoko rwangu,+Kuti ndiise denga munzvimbo yaro uye ndivake nheyo dzenyika+Uye nditi kuZiyoni, ‘Muri vanhu vangu.’+ 17  Muka! Muka! Simuka, haiwa iwe Jerusarema,+Iwe wakanwa kapu yekutsamwa kwaJehovha kubva muruoko rwake. Wakanwa zvaiva mumudziyo wekunwira;Wakadurura zvaiva mukapu inodzedzeresa.+ 18  Pavanakomana vese vaakabereka hapana anomutungamirira,Uye pavanakomana vese vaakarera hapana akamubata ruoko. 19  Zvinhu zviviri izvi zvakuwira. Ndiani achakunzwira tsitsi? Kuparadzwa nekuputswa-putswa, nzara nebakatwa!+ Ndiani achakunyaradza?+ 20  Vanakomana vako vati rabada vachiita sevafa.+ Vanorara mumakona emigwagwa yeseSegwai remusango rabatwa mumambure. Vazere nekutsamwa kwaJehovha, iko kutuka kwaMwari wako.” 21  Saka ndinokumbira kuti uteerere izvi,Haiwa iwe mukadzi anotambudzika uye akadhakwa, asi kwete newaini. 22  Zvanzi naIshe wako Jehovha, iye Mwari wako, uyo anorwira vanhu vake: “Inzwa! Ndichatora kapu inodzedzeresa muruoko rwako,+Mudziyo wekunwira, kapu yangu yehasha;Hauchainwi zvakare.+ 23  Ndichaiisa muruoko rwevaya vari kukushungurudza,+Vaya vakati kwauri,* ‘Kotama kuti tifambe pamusoro pako!’ Saka wakaita kuti musana wako uite sepasi,Semugwagwa wekuti vafambe nawo.”

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “akakuunzai nemarwadzo ekusununguka.”
Kana kuti “simba rangu.”
Aka kachipembenene kakaita seumhutu.
Kana kuti “hakuzopwanyiwi.”
Kana kuti “murayiro.”
Aka kachipembenene kanodya machira.
Dzimwe shanduro dzinoti, “Honye ichavadya.”
ChiHeb., “uchava mumisoro yavo.”
Kana kuti “dzeuya aikukomberedza.”
Kana kuti “kumweya wako.”