Isaya 50:1-11

  • Zvivi zvaIsraeri zvinokonzera matambudziko (1-3)

  • Mushumiri waJehovha uyo anoteerera (4-11)

    • Rurimi nenzeve zvevaya vakadzidziswa (4)

50  Zvanzi naJehovha: “Gwaro rekuramba+ amai venyu vandakadzinga riripi? Kana kuti ndakakutengesai kuna ani pane vandiine chikwereti navo? Inzwai! Kukanganisa kwenyu+ ndiko kwakaita kuti mutengeswe,Uye amai venyu vakadzingwa nemhaka yekudarika kwenyu.+   Saka nei pakanga pasina aripo pandakauya pano? Nei pasina akapindura pandakashevedzera?+ Ruoko rwangu rwakapfupika here zvekuti rungatadza kudzikinura,Kana kuti handina simba rekununura here?+ Inzwai! Ndinoomesa gungwa nekutuka kwangu;+Ndinoita kuti nzizi dziite gwenga.+ Hove dzadzo dzinoora nekushaya mvura,Uye dzinofa nenyota.   Ndinopfekedza denga rima,+Uye ndinoita kuti masaga ave chekurifukidzisa.”   Changamire Ishe Jehovha akandipa rurimi rwevaya vakadzidziswa,*+Kuti ndizive mapinduriro* andinofanira kuita munhu akaneta neshoko rakakodzera.*+ Anondimutsa mangwanani ega ega;Anomutsa nzeve yangu kuti inzwe sezvinoita vaya vakadzidziswa.+   Changamire Ishe Jehovha akavhura nzeve yangu,Uye ini ndakanga ndisingapanduki.+ Handina kufuratira.+   Ndakapa musana wangu kune vaindirova, Uye matama angu kune vaya vakaadzura vachiasiya asina chinhu.* Handina kuhwandisa chiso changu pakuitirwa zvinhu zvinonyadzisa uye pakupfirwa mate.+   Asi Changamire Ishe Jehovha achandibatsira.+ Ndokusaka ndisingazonyadziswi. Ndokusaka ndaita kuti chiso changu chive dombo rakaomarara,+Uye ndinoziva kuti handizonyadziswi.   Iye anonditi ndakarurama ari pedyo. Ndiani angandipa mhosva?*+ Ngatisimukei pamwe chete.* Ndiani ane nyaya yaari kundipomera? Ngaauye kwandiri.   Inzwai! Changamire Ishe Jehovha achandibatsira. Ndiani achanditi ndine mhosva? Inzwai! Vese zvavo vachasakara senguo. Chitemamachira* chichavadya kusvika vapera. 10  Ndiani pakati penyu anotya JehovhaUye anoteerera inzwi remushumiri wake?+ Ndiani akafamba murima gobvu, musina kana chiedza? Ngaavimbe nezita raJehovha asendamire pana Mwari* wake. 11  “Imi mese vari kubatidza moto,Muchiita kuti pfarivari dzemoto dziputikire mudenga,Fambai muchiedza chemoto wenyu,Pakati pepfarivari dzamabatidza. Izvi ndizvo zvamuchawana kubva muruoko rwangu: Mucharara pasi muchirwadziwa kwazvo.

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “rwakanyatsodzidziswa.”
Dzimwe shanduro dzinoti, “masimbisiro.”
ChiHeb., “neshoko.”
Kana kuti “vakadzura ndebvu.”
Kana kuti “angakwikwidzana neni.”
Kana kuti “Ngatitarisane.”
Aka kachipembenene kanodya machira.
Kana kuti “avimbe naMwari.”