Isaya 49:1-26

  • Basa remushumiri waJehovha (1-12)

    • Chiedza chemarudzi (6)

  • Kunyaradzwa kwaIsraeri (13-26)

49  Nditeererei, imi zvitsuwa,Uye teererai munzwe, imi marudzi ari kure.+ Jehovha akandishevedza ndisati ndaberekwa.*+ Akatanga kutaura zita rangu ndichiri mudumbu raamai vangu.   Akaita kuti muromo wangu uite sebakatwa rakapinza;Akandivanza mumumvuri weruoko rwake.+ Akandiita museve wakapenyeswa;Akandivanza muhomwe yake yemiseve.   Akati kwandiri: “Uri mushumiri wangu, haiwa iwe Israeri,+Wandichashandisa kuratidza runako rwangu.”+   Asi ini ndakati: “Ndakabudira ziya pasina. Ndakapedzera simba rangu pazvinhu zvisiri zvechokwadi, ndichishandira pasina. Asi chokwadi mutongo wangu uri kuna Jehovha,*Uye mubhadharo* wangu kuna Mwari wangu.”+   Jehovha, iye akandiumba ndiri mudumbu kuti ndive mushumiri wake,Ati ndidzorere Jakobho kwaari,Kuti vaIsraeri vaungane kwaari.+ Ndichakudzwa pamberi paJehovha,Uye Mwari wangu achange ava simba rangu.   Uye akati: “Hazvina kukwana kuti uri mushumiri wanguKuti umutse madzinza aJakobhoUye kuti udzose vakachengetedzwa vekwaIsraeri. Ndakuitawo kuti uve chiedza chemarudzi,+Kuti ruponeso rwangu rusvike kumigumo yenyika.”+  Jehovha, Mudzikinuri waIsraeri, Mutsvene wake,+ anoti kune uya anozvidzwa,*+ kuna iye anosemwa nerudzi, kumushandi wevatongi: “Madzimambo achaona uye achasimuka,Uye machinda achakotama,Nekuda kwaJehovha, iye akatendeka,+Mutsvene waIsraeri, uyo akusarudza.”+   Zvanzi naJehovha: “Ndakakupindura+ panguva yekufarirwa,Uye ndakakubatsira pazuva reruponeso;+Ndakaramba ndichikuchengetedza kuti ndiite kuti uve sungano yevanhu,+Kuti umutsidzire nyika,Kuti uite kuti vatore nhaka dzavo dzakanga dzasiyiwa,+   Kuti uti kuvasungwa, ‘Budai!’+ Uye kune vaya vari murima,+ ‘Budai pachena!’ Vachadya pedyo nenzira,Mafuro avo achava pamakwara ese akapfumbira.* 10  Havazovi nenzara, uyewo havazovi nenyota,+Havazopiswi nekupisa kukuru uyewo havazogochwi nezuva.+ Nekuti uya anovanzwira tsitsi achavatungamirira,+Uye achavatungamirira kuenda pedyo nezvitubu zvemvura.+ 11  Ndichaita kuti makomo angu ese ave mugwagwa,Uye migwagwa yangu yese mikuru ichasimudzirwa kuti ikwirire.+ 12  Onai! Ava vari kubva kure,+Uye onai! ava vari kubva kuchamhembe nekumavirira,Uye ava kunyika yeSinimu.”+ 13  Shevedzera nemufaro, iwe denga, uye fara kwazvo iwe nyika.+ Makomo ngaafare nekushevedzera kwemufaro.+ Nekuti Jehovha anyaradza vanhu vake,+Uye anonzwira tsitsi vanhu vake vanotambudzika.+ 14  Asi Ziyoni rakaramba richiti: “Jehovha andisiya,+ Jehovha andikanganwa.”+ 15  Mudzimai angakanganwa mwana wake anoyamwa here,Kana kuti angarega kunzwira tsitsi mwanakomana waakabereka here? Kunyange kana vakadzi ava vakakanganwa, ini handizokukanganwi.+ 16  Inzwa! Ndakakunyora pazvanza zvangu ndichiita zvekutemera. Masvingo ako anogara ari pamberi pangu. 17  Vanakomana vako vari kudzoka vachikurumidza. Vaya vakakuputsa uye vakakuparadza vachabva pauri. 18  Simudza maziso utarise kumativi ese. Vese vari kuungana pamwe chete.+ Vari kuuya kwauri. “Neupenyu hwangu,” ndizvo zvinotaurwa naJehovha,“Uchavapfeka vese sezvinoitwa zvishongo,Uye uchavasungirira pauri sezvinoitwa nemwenga. 19  Kunyange zvazvo nzvimbo dzako dzakaparadzwa, dzikasara dzisina chinhu uye nyika yako yaiva matongo,+Iye zvino ichaita diki zvakanyanya kune vaya vanogara mairi,+Uye vaya vakakuparadza+ vachava kure.+ 20  Vanakomana vakaberekwa panguva yekushayikirwa kwako vachataura iwe uchinzwa vachiti,‘Nzvimbo yacho yanyanya kutsvikinyidzika kwandiri. Ndipei nzvimbo pano yekuti ndigare.’+ 21  Uye uchati mumwoyo mako,‘Ndiani baba vevana ava vandiinavo,Zvandiri mukadzi akashayikirwa nevana, uye asingabereki,Akatapwa uye akaitwa musungwa? Ko ava vakarerwa naani?+ Onai! Ndakasiyiwa ndiri ndega,+Saka ava vabva kupi?’”+ 22  Zvanzi naChangamire Ishe Jehovha: “Inzwai! Ndichasimudzira marudzi ruoko rwangu,Uye ndichasimudzira marudzi chiratidzo changu.*+ Vachauya nevanakomana vako vakavabata mumaoko,*Uye vachatakura vanasikana vako pamapfudzi.+ 23  Madzimambo achava vachengeti vako,+Uye machindakadzi avo achava vakadzi vanokurera. Vachakukotamira zviso zvavo zvakatarisa pasi+Uye vachananzva guruva retsoka dzako,+Uye uchaziva kuti ndini Jehovha;Vaya vanotarisira kwandiri havazonyadziswi.”+ 24  Murume ane simba angatorerwa vaakatotapa kare here,Kana kuti nhapwa dzemudzvinyiriri dzinganunurwa here? 25  Asi zvanzi naJehovha: “Kunyange nhapwa dzemurume ane simba dzichatorwa,+Uye vaya vakatapwa nemudzvinyiriri vachanunurwa.+ Ndicharwa nevaya vanokurwisa,+Uye ndichaponesa vanakomana vako. 26  Ndichaita kuti vaya vanokuitira utsinye vadye nyama yavo,Uye vachadhakwa neropa ravo sekunge kuti vadhakwa newaini inotapira. Uye vanhu vese* vachaziva kuti ndini Jehovha,+Muponesi wako+ neMudzikinuri wako,+Ane Simba waJakobho.”+

Mashoko Emuzasi

ChiHeb., “ndiri muchibereko.”
Kana kuti “Jehovha achandiitira zvakarurama.”
Kana kuti “mubayiro.”
Kana kuti “ane mweya unozvidzwa.”
Dzimwe shanduro dzinoti, “pazvikomo zvisina chinhu.”
Kana kuti “bango rangu rechiratidzo.”
ChiHeb., “vari pachipfuva.”
ChiHeb., “nyama yese.”