Isaya 48:1-22

  • Israeri anotsiurwa uye anonatswa (1-11)

  • Jehovha acharwisa Bhabhironi (12-16a)

  • Zvinodzidziswa naMwari zvinobatsira (16b-19)

  • “Budai muBhabhironi!” (20-22)

48  Inzwai izvi, haiwa imi imba yaJakobho,Imi munozvidana nezita raIsraeri+Uye makabuda mumvura yaJudha,*Imi munopika nezita raJehovha+Uye munodana kuna Mwari waIsraeri,Kunyange zvazvo musingazviiti muchokwadi nemukururama.+   Nekuti vanozvishevedza nezita reguta dzvene+Uye vanotsvaga kubatsirwa naMwari waIsraeri,+Ane zita rekuti Jehovha wemauto.   “Ndakakuudza kare kare zvinhu zvekare.* Zvakabuda mumuromo mangu,Uye ndakaita kuti zvizivikanwe.+ Ndakabva ndakurumidza kuzviita, uye zvakavapo.+   Nekuti ndaiziva kuti wakaoma musoro,Kuti mutsipa wako irunda* resimbi uye huma yako imhangura,+   Ndakakuudza kare kare. Ndakaita kuti uzvinzwe zvisati zvaitika,Kuti urege kuti, ‘Chidhori changu ndicho chakaita izvi;Mufananidzo wangu wakavezwa uye mufananidzo wangu wesimbi* ndiwo wakarayira izvi.’   Wakanzwa uye wakaona zvese izvi. Mungarega kuzvitaura here?+ Kubva iye zvino ndava kukuzivisa zvinhu zvitsva,+Zvinhu zvakachengetwa zvakavanzwa zvausina kumboziva.   Iye zvino ndipo pazviri kusikwa, kwete kare kare,Zvinhu zvausina kumbobvira wanzwa kusvikira zuva ranhasi,Kuti urege kuti, ‘Inzwa! Ndagara ndichizviziva.’   Aiwa, hauna kunzwa,+ hauna kuziva,Uye kare nzeve dzako dzakanga dzisina kuvhurika. Nekuti ndinoziva kuti unyengeri hwako hwakakura,+Uye uri kushevedzwa kuti mudariki kubva pawakaberekwa.+   Asi ndichadzora kutsamwa kwangu ndichiitira zita rangu;+Ndichazvidzora pamusoro pako ndichiitira kurumbidzwa kwangu,Uye handizokuparadzi.+ 10  Inzwa! Ndakakunatsa, asi kwete sekunatswa kunoitwa sirivha.+ Ndakakuedza* muchoto chekunyungudutsira chematambudziko.+ 11  Nekuda kwezita rangu, nekuda kwezita rangu ndichaita chimwe chinhu,+Nekuti ndingazvirega sei ndichisvibiswa?+ Handipi kukudzwa kwangu kuna chero ani zvake.* 12  Nditeerere, haiwa iwe Jakobho, uye Israeri wandakashevedza. Ndini iye mumwe chete.+ Ndini wekutanga; uyewo ndini wekupedzisira.+ 13  Ruoko rwangu rwakavaka nheyo dzenyika,+Uye ruoko rwangu rwerudyi rwakatambanudza denga.+ Pandinoshevedzera kwazviri, zvinosimuka pamwe chete. 14  Unganai mese muteerere. Ndiani pakati pavo akazivisa zvinhu izvi? Jehovha akada munhu iyeye.+ Iye achaita zvaanofarira paBhabhironi,+Uye ruoko rwake rucharwisa vaKadheya.+ 15  Ini pachangu ndakataura uye ndakamushevedza.+ Ndakamuunza, uye nzira yake ichabudirira.+ 16  Swederai pedyo neni munzwe izvi. Kubvira pakutanga handina kumbotaura ndiri pakavandika.+ Ndaivapo kubvira panguva yazvakaitika.” Zvino Changamire Ishe Jehovha andituma nemweya wake. 17  Zvanzi naJehovha, Mudzikinuri wako, Mutsvene waIsraeri:+ “Ini, Jehovha, ndini Mwari wako,Iye anokudzidzisa zvinokubatsira,*+Iye anokutungamirira munzira yaunofanira kufamba nayo.+ 18  Kudai waizoteerera mirayiro yangu!+ Rugare rwako rwaizoita serwizi+Uye kururama kwako semafungu egungwa.+ 19  Vana* vako vaizowanda sejechaUye vazukuru vako setsanga dzaro.+ Zita ravo raisazombogurwa kana kutsakatiswa pamberi pangu.” 20  Budai muBhabhironi!+ Tizai vaKadheya! Zivisai nezvazvo muchishevedzera nenzwi rekufara! Zivisai nezvazvo!+ Itai kuti zvizivikanwe kumigumo yenyika.+ Itii: “Jehovha adzikinura mushumiri wake Jakobho.+ 21  Havana kuva nenyota paakavatungamirira nemunzvimbo dzakaita gwenga.+ Akaita kuti mvura iyerere ichibuda mudombo achiitira ivo;Akatsemura dombo akaita kuti mvura itubuke.”+ 22  Zvanzi naJehovha, “Vakaipa havana rugare.”+

Mashoko Emuzasi

Dzimwe shanduro dzinoti, “makabva kuna Judha.”
ChiHeb., “zvekutanga.”
Kana kuti “idzira.”
Kana kuti “wesimbi yakanyungudutswa.”
Kana kuti “ndakakuongorora.” Dzimwe shanduro dzinoti, “Ndakakusarudza.”
Kana kuti “Hapana wandinogovana naye kukudzwa kwangu.”
Kana kuti “kuti zvikunakire.”
ChiHeb., “Mbeu.”