Isaya 47:1-15

  • Kuwa kweBhabhironi (1-15)

    • Vazivi venyeredzi vanofumurwa (13-15)

47  Buruka ugare muguruva,Haiwa iwe mhandara yeBhabhironi.+ Gara pasi pasina chigaro cheumambo,+Haiwa iwe mwanasikana wevaKadheya,Nekuti vanhu havachazokutizve wakagarika uye wakatunhidzwa.   Tora guyo ukuye furawa. Bvisa jira rawakafuka mumusoro. Bvisa nguo yako, fukura makumbo ako. Yambuka nzizi.   Kusapfeka kwako kuchabudiswa pachena. Kunyadziswa kwako kuchaiswa pachena. Ndichatsiva,+ uye hakuna munhu achanditadzisa kuzviita.*   “Iye ari kutidzikinura,Jehovha wemauto ndiro zita rake,Ndiye Mutsvene waIsraeri.”+   Gara ipapo chinyararire, upinde murima,Haiwa iwe mwanasikana wevaKadheya;+Havachazokushevedzizve kuti Tenzikadzi* weUmambo.+   Ndakatsamwira vanhu vangu.+ Ndakasvibisa nhaka yangu,+Uye ndakavaisa muruoko rwako.+ Asi hauna kuvanzwira tsitsi.+ Kunyange pane vakwegura wakaisa joko rinorema.+   Wakati: “Ndicharamba ndiri Tenzikadzi* nekusingaperi.”+ Hauna kuisa zvinhu izvi mumwoyo;Hauna kufunga kuti nyaya yacho yaizoguma sei.   Zvino chinzwa izvi, haiwa iwe anoda zvemafaro,+Iwe anogara asina chekutya, anoti nechemumwoyo: “Ndini wacho, hakuna mumwe.+ Handizovi chirikadzi. Handizombofi ndakaziva chinonzi kufirwa nevana.”+   Asi zvinhu zviviri izvi zvichangoerekana zvakuwira muzuva rimwe chete:+ Kufirwa nevana uye kuva chirikadzi. Zvichakuwira pasina chakatapudzwa+Nemhaka yeuroyi* hwako huzhinji uye zvitsinga zvako zvese zvine simba.+ 10  Wakavimba nezvakaipa zvako. Wakati: “Hakuna anondiona.” Wakatsauswa neuchenjeri hwako neruzivo rwako,Uye unoti nechemumwoyo: “Ndini wacho, hakuna mumwe.” 11  Asi uchawirwa nedambudziko,Uye hapana mashiripiti ako acharidzivisa.* Uchawirwa nenhamo; hauzokwanisi kuidzivisa. Uchangoerekana wawirwa nekuparadzwa kwausati wamboona.+ 12  Saka enderera mberi nezvitsinga zvako neuroyi hwako huzhinji,+Zvawakashandira zvakaoma kubvira uchiri mudiki. Zvichida ungabatsirwa;Zvichida ungashamisa vanhu. 13  Waneta navanachipangamazano vako vazhinji. Ngavasimuke iye zvino, vakuponese,Vaya vanonamata denga,* vanoramba vakatarisa nyeredzi,+Vaya vari kupa ruzivo pakugara kwemwedziPamusoro pezvinhu zvichakuwira. 14  Onai! Vakaita semashanga. Moto uchavapisa. Havagoni kuzviponesa* pasimba rerimi racho. Aya haasi mazimbe emoto ekudziya,Uye uyu hausi moto wekugara pamberi pawo. 15  Saka vaya vanokuitira zvemashiripiti vachava saizvozvo kwauri,Vaya vawakashanda navo nesimba kubvira uchiri mudiki. Vachadzungaira, mumwe nemumwe achienda nekwake.* Hapazovi neanokuponesa.+

Mashoko Emuzasi

Dzimwe shanduro dzinoti, “uye hapana wandichasangana naye mune zvakanaka.”
Kana kuti “Mambokadzi.”
Kana kuti “Mambokadzi.”
Dzimwe shanduro dzinoti, “Pasinei neuroyi.”
Kana kuti “Uye uchashaya kuti woridzinga sei nemashiripiti.”
Dzimwe shanduro dzinoti, “Vaya vanopatsanura denga; Vazivi venyeredzi.”
Kana kuti “kuponesa mweya yavo.”
ChiHeb., “kunharaunda yake.”