Isaya 46:1-13

  • Zvidhori zveBhabhironi naMwari waIsraeri (1-13)

    • Jehovha anotaura zvichaitika (10)

    • Shiri yekumabvazuva inodya nyama (11)

46  Bheri anokotamira pasi,+ Nebho anokotama. Zvidhori zvavo zvakatakudzwa pamhuka, idzo mhuka dzinotakuriswa zvinhu,+Semikwende inoremedza mhuka dzaneta.   Vanokotamira pasi uye vanokotama pamwe chete;Havagoni kununura mitoro,*Uye ivo vacho vanotapwawo.*   “Nditeererei, haiwa imi imba yaJakobho, nemi mese vasara veimba yaIsraeri,+Imi vandakachengeta kubva pakuberekwa uye vandakatakura kubva muchiri mudumbu.+   Ndicharamba ndakadaro kusvikira pauchakwegura;+Ndicharamba ndichikutakura kusvikira wachena musoro. Ndichakusimudza, ndichakutakura uye ndichakununura, sezvandakaita.+   Muchandifananidza naani kana kunditi ndakaenzana naani kana kunditi ndakaita saani,+Kuti tinzi takafanana?+   Pane vanobudisa goridhe rakawanda muchikwama chavo;Vanoyera sirivha pachikero. Vanobhadhara mupfuri wesimbi, uye iye anoigadzirisa mwari.+ Vanobva vapfugama, chokwadi vanomunamata.*+   Vanochisimudza vochiisa pamapfudzi avo;+Vanochitakura vochiisa munzvimbo yacho, uye chinongomira ipapo. Hachibvi panzvimbo yacho.+ Vanoshevedzera kwachiri, asi hachipinduri;Hachigoni kuponesa munhu pakutambudzika.+   Yeukai izvi, mushinge. Zviisei mumwoyo, imi vadariki.   Yeukai zvinhu zvekare,* zvinhu zvekare kare,Kuti ndini Mwari uye hakuna mumwe. Ndini Mwari, uye hakuna akafanana neni.+ 10  Kubvira pakutanga, ndinogara ndataura zvichaitika pakupedzisira,Uye kubvira kare kare zvinhu zvisati zvaitwa.+ Ndinoti, ‘Zvandakasarudza zvichamira,*+Uye ndichaita chero zvandinoda.’+ 11  Ndiri kushevedza shiri yekumabvazuva inodya nyama,+Murume achaita zvandakasarudza* kubva kunyika iri kure.+ Ndakazvitaura, uye ndichazviunza. Ndine chinangwa chekuzviita, uye ndichazviita.+ 12  Nditeererei imi vakaoma musoro,Imi muri kure chaizvo nekururama. 13  Ndaswededza pedyo kururama kwangu;Hakusi kure,Uye ruponeso rwangu haruzononoki.+ Ndichapa ruponeso muZiyoni, kubwinya kwangu kuna Israeri.”+

Mashoko Emuzasi

Kureva, zvidhori zvakatakudzwa pamhuka.
Kana kuti “mweya yavo inotapwawo.”
ChiHeb., “vanomukotamira.”
ChiHeb., “zvinhu zvekutanga.”
Kana kuti “Chinangwa changu chichamira.”
Kana kuti “achazadzisa chinangwa changu.”