Isaya 45:1-25

  • Koreshi anozodzwa kuti akunde Bhabhironi (1-8)

  • Ivhu harifaniri kupikisana neMuumbi (9-13)

  • Mamwe marudzi anoremekedza Israeri (14-17)

  • Zvakasikwa naMwari uye zvaanozivisa zvinoratidza kuti akavimbika (18-25)

    • Nyika yakasikwa kuti igarwe (18)

45  Zvanzi naJehovha kumuzodziwa wake, kuna Koreshi,+Wandakabata ruoko rwerudyi,+Kuti ndikunde marudzi pamberi pake,+Kuti ndiite kuti madzimambo asare asina zvombo,*Kuti ndimuvhurire masuo ane madhoo maviri,Kuitira kuti magedhi arege kuvharwa:   “Ini ndichakutungamirira,+Uye ndichaita kuti zvikomo zviti sandara. Ndichatyora-tyora masuo emhangura,Uye ndichagura mazariro* esimbi.+   Ndichakupa pfuma iri murimaNepfuma yakavanzwa iri munzvimbo dzakavandika,+Kuti uzive kuti ndini Jehovha,Mwari waIsraeri, uyo ari kukushevedza nezita rako.+   Ndiri kukushevedza nezita rakoNekuda kwemushumiri wangu Jakobho uye nekuda kwaIsraeri wandakasarudza. Ndiri kukutumidza zita rinokudzwa, kunyange zvazvo wakanga usingandizivi.   Ndini Jehovha, uye hakuna mumwe. Hakuna mumwe Mwari kunze kwangu.+ Ndichakusimbisa,* kunyange zvazvo wakanga usingandizivi,   Kuti vanhu vaziveKubva kumabvazuva kusvika kumaviriraKuti hakuna mumwe kunze kwangu.+ Ndini Jehovha, uye hakuna mumwe.+   Ndinogadzira chiedza+ uye ndinosika rima,+Ndinoita kuti pave nerugare+ uye ndinounza dambudziko;+Ini, Jehovha, ndiri kuita zvinhu zvese izvi.   Iwe denga, nayisa mvura kubva kumusoro;+Ita kuti makore anayise kururama. Nyika ngaivhurike, ibereke ruponeso,Uye ngaimeresewo kururama panguva imwe chete.+ Ini, Jehovha, ndakazvisika.”   Ane nhamo uya anorwa* neMuiti wake,*Nekuti anongova chaenga*Pakati pezvimwe zvaenga zvemudziyo wevhu zviri pasi! Ivhu ringati here kuMuumbi* waro: “Uri kuumbei?”+ Kana kuti basa rako ringati here: “Haana maoko”?* 10  Ane nhamo anoti kuna baba: “Munoberekei?” Uye kumukadzi: “Muri kusunungukei?”* 11  Zvanzi naJehovha, Mutsvene waIsraeri,+ iye akamuumba: “Ungandibvunza pamusoro pezvinhu zvichauya hereWondipa mirayiro pamusoro pevanakomana vangu+ uye pamusoro pemabasa andakaita nemaoko angu here? 12  Ndakasika nyika+ uye ndakasika munhu pairi.+ Ndakatatamura denga nemaoko angu,+Uye ndinopa uto raro rese mirayiro.”+ 13  “Pane murume wandakaita kuti avepo mukururama,+Uye ndichaita kuti nzira dzake dzese dziti twasu. Ndiye achavaka guta rangu+Osunungura vanhu vangu vakatapwa,+ pasina mubhadharo kana chiokomuhomwe,”+ anodaro Jehovha wemauto. 14  Zvanzi naJehovha: “Mubereko weIjipiti* nezvinotengeswa nevaItiopiya* nevaSebhiya, ivo vanhu varefu,Zvichauya kwauri zvova zvako. Vachafamba vari shure kwako vakasungwa necheni. Vachauya vokotama pamberi pako.+ Vachataura kwauri vachikuremekedza chaizvo vachiti, ‘Chokwadi Mwari anewe,+Uye hakuna mumwe; hakuna mumwe Mwari.’” 15  Chokwadi imi muri Mwari anozvivanza,Haiwa Mwari waIsraeri, Muponesi.+ 16  Vese vachanyadziswa uye vachadzikisirwa pasi;Vagadziri vezvidhori vese vachaenda vachinyara.+ 17  Asi Israeri achaponeswa naJehovha neruponeso rusingaperi.+ Imi hamuzonyadziswi kana kuzvidzwa nariini nariini.+ 18  Nekuti zvanzi naJehovha,Musiki wedenga,+ Mwari wechokwadi,Muumbi wenyika, Muiti wayo, iye akaisimbisa kwazvo,+Asina kungoisikira pasina,* asi akaiumba kuti igarwe:+ “Ndini Jehovha, hakuna mumwe. 19  Handina kutaura ndiri munzvimbo yakavandika,+ munyika yerima;Handina kutaura nevana* vaJakobho kuti,‘Nditsvagei pasina.’* Ndini Jehovha, anotaura zvakarurama, uye anozivisa zvakarurama.+ 20  Unganai muuye. Uyai pamwe chete, imi makapukunyuka kubva kumarudzi.+ Vaya vanofamba vakatakura mifananidzo yakavezwa havana chavanozivaUye vanonyengetera kuna mwari asingagoni kuvaponesa.+ 21  Taurai mashoko enyu nenyaya yenyu. Ngavarangane vakabatana. Ndiani akagara ataura izvi kare kareUye akazvizivisa kubvira kare? Handisi ini here, Jehovha? Hakuna mumwe Mwari kunze kwangu;Mwari akarurama uye Muponesi,+ hakuna mumwe kunze kwangu.+ 22  Tendeukirai kwandiri muponeswe,+ imi mese migumo yenyika,Nekuti ndini Mwari, hakuna mumwe.+ 23  Ndapika neni pachangu;Shoko racho rabuda mumuromo mangu mukururama,Uye harizodzoki:+ Mabvi ese achandipfugamira,Rurimi rwese ruchapika kuti rucharamba rwakavimbika+ 24  Ruchiti, ‘Chokwadi muna Jehovha ndimo mune kururama kwechokwadi nesimba. Vaya vese vakamutsamwira vachauya pamberi pake vachinyara. 25  Vana* vese vaIsraeri vachava vakarurama vachibatsirwa naJehovha,+Uye vachazvirumbidza maari.’”

Mashoko Emuzasi

ChiHeb., “Kuti ndisunungure hudyu dzemadzimambo.”
Aya mapango kana kuti simbi dzaishandiswa sezvihuri.
ChiHeb., “Ndichanyatsokusunga.”
Kana kuti “anoitisana nharo.”
Kana kuti “neakamuumba.”
Ichi chimedu chemudziyo wevhu unenge waputsika.
Kana kuti “kune akarigadzira.”
Dzimwe shanduro dzinoti, “Kana kuti ivhu ringati here: ‘Chawaumba hachina mibato’?”
Kana kuti “Muri kurwadziwa nekusunungukei?”
Dzimwe shanduro dzinoti, “Vashandi veIjipiti.”
Dzimwe shanduro dzinoti, “nevatengesi veItiopiya.”
Dzimwe shanduro dzinoti, “kuti igare isina chinhu.”
ChiHeb., “mbeu.”
Kana kuti “asi hamuzobudiriri.”
ChiHeb., “mbeu.”