Isaya 44:1-28

  • Makomborero kuvanhu vaMwari vaakasarudza (1-5)

  • Hakuna mumwe Mwari kunze kwaJehovha (6-8)

  • Zvifananidzo zvinogadzirwa nevanhu hazvina maturo (9-20)

  • Jehovha, Mudzikinuri waIsraeri (21-23)

  • Kudzorera zvinhu pachishandiswa Koreshi (24-28)

44  “Teerera, haiwa iwe Jakobho mushumiri wangu,Newe, haiwa iwe Israeri, wandakasarudza.+   Zvanzi naJehovha,Muiti wako, iye akakuumba,+Akakubatsira kubvira uchiri mudumbu:* ‘Usatya, iwe mushumiri wangu Jakobho,+Newe Jeshuruni,*+ wandakasarudza.   Nekuti ndichadururira mvura pamunhu ane nyota*+Uye hova dzinoyerera panyika yakaoma. Ndichadururira mweya wangu pavana* vako,+Uye chikomborero changu pavazukuru vako.   Ivo vachamera sekunge vari pakati peuswa hwakasvibirira,+Semiti yemishambangwena iri pedyo nehova dzemvura.   Mumwe achati: “Ndiri waJehovha.”+ Mumwe achazvishevedza nezita raJakobho,Uye mumwewo achanyora paruoko rwake kuti: “Ndiri waJehovha.” Uye achazviti Israeri.’   Zvanzi naJehovha,Mambo waIsraeri+ uye Mudzikinuri wake,+ Jehovha wemauto: ‘Ndini wekutanga uye ndini wekupedzisira.+ Hakuna mumwe Mwari kunze kwangu.+   Ndiani aripo akaita seni?+ Ngaashevedzere, azvitaure uye aratidze uchapupu hwacho kwandiri!+ Sezvandakaita kubvira panguva yandakaita kuti pave nevanhu vekare kare,Ngavataure zvinhu zvichauyaNezvinhu zvichaitika.   Musatya,Uye musapera simba nekutya.+ Handina kugara ndaudza mumwe nemumwe wenyu uye ndazvizivisa here? Imi muri zvapupu zvangu.+ Kune mumwe Mwari kunze kwangu here? Aiwa, hakuna rimwe Dombo;+ hakuna rimwe randinoziva.’”   Vese vanogadzira mifananidzo yakavezwa havasi chinhu,Uye zvinhu zvavo zvavanoda hazvizobatsiri.+ Sezvapupu zvavo, haina* zvainoona uye haina chainoziva,+Saka vaya vakaigadzira vachanyadziswa.+ 10  Ndiani angaumba mwari kana kugadzira mufananidzo wesimbi*Usina zvaunobatsira?+ 11  Inzwa! Shamwari dzake dzese dzichanyadziswa!+ Mhizha dzacho vanhuwo. Vese zvavo ngavaungane vamire munzvimbo dzavo. Vachatya chaizvo uye vachanyadziswa pamwe chete. 12  Mupfuri wesimbi anopfura simbi pamazimbe emoto achishandisa mudziyo wake. Anoipfura nesando,Achiipfura neruoko rwake rune simba.+ Anobva atanga kunzwa nzara uye simba rake rinopera;Haana mvura yaanonwa uye anoneta. 13  Muvezi wedanda anotambanudza tambo yekuyeresa, achiritara nechoko tsvuku. Anoriveza nembezo oritara nemudziyo wekuyeresa. Anorigadzira rakafanana nemunhu,+Nerunako rwemunhu,Kuti rigare mumba.*+ 14  Pane anoita basa rekutema misidhari. Ane muti waanosarudza, muti wemuoku,Uye anoita kuti ukure uye usimbe pakati pemiti yemusango.+ Anodyara muti unonzi muraureri, uye mvura inonaya inoita kuti ukure. 15  Unobva wava huni dzekuti munhu abatidze moto. Anotora dzimwe huni dzawo kuti adziye;Anobatidza moto obika chingwa. Asi anogadzirawo mwari omunamata. Anougadzira kuti uve mufananidzo wakavezwa, uye anoukotamira.+ 16  Anopisa hafu yawo mumoto;Uye nehafu iyoyo anogocha nyama yaanodya uye anoguta. Anodziyawo moto uye anoti: “Hekani! Ndiri kudziyirwa nemoto uyu wandakatarisa.” 17  Asi unenge wasara anougadzira kuti uve mwari, mufananidzo wake wakavezwa. Anoukotamira ounamata. Anonyengetera kwauri, oti: “Ndiponesei nekuti ndimi mwari wangu.”+ 18  Havana chavanoziva, havana chavanonzwisisa,+Nekuti maziso avo akanamwa uye havaoni,Uye mwoyo yavo haina njere. 19  Hapana anofunga mumwoyo makeKana kuti anoziva kana anonzwisisa, anoti: “Ndapisa hafu yawo mumoto,Uye ndabikawo chingwa ndikagocha nyama pamazimbe awo kuti ndidye. Saka ndingagadzira chinhuwo zvacho chinosemesa newasara here?+ Ndinganamata danda remuti* here?” 20  Anodya dota. Mwoyo wake uyo wakanyengedzwa, wamutsausa. Haagoni kuzviponesa,* uyewo haatauri kuti: “Muruoko rwangu rwerudyi hamuna nhema here?” 21  “Yeuka zvinhu izvi, haiwa iwe Jakobho, newe Israeri,Nekuti uri mushumiri wangu. Ndakakuumba, uye uri mushumiri wangu.+ Haiwa Israeri, handizokukanganwi.+ 22  Ndichavhara kudarika kwako sekunge negore+Nezvivi zvako sekunge negore dema. Dzoka kwandiri, nekuti ndichakudzikinura.+ 23  Pemberai nemufaro imi matenga,Nekuti Jehovha azviita! Shevedzerai muchifara, imi nzvimbo dzakadzikira dzenyika! Shevedzerai nemufaro, imi makomo,+Iwe sango nemiti yako yese! Nekuti Jehovha adzikinura Jakobho,Uye anoratidza runako rwake pana Israeri.”+ 24  Zvanzi naJehovha, Mudzikinuri wako,+Uyo akakuumba kubva uchiri mudumbu: “Ndini Jehovha, akagadzira zvinhu zvese. Ndakatatamura denga ndega,+Uye ndakawaridza nyika.+ Ndiani aiva neni? 25  Ndiri kuita kuti zviratidzo zvevanotaura zvisina zvazvinobatsira* zvirege kubudirira,Uye ndini ndinoita kuti vanofembera vaite semapenzi;+Ndini ndinoita kuti varume vakachenjera vavhiringidzikeUye ndinochinja ruzivo rwavo rwova upenzi;+ 26  Iye ari kuita kuti shoko remushumiri wake riitike,Uye ari kunyatsozadzisa zvakataurwa nenhume dzake;+Iye ari kuti nezveJerusarema, ‘Richagarwa,’+ Uye nezvemaguta eJudha, ‘Achavakwazve,+Uye ndichavakazve matongo aro’;+ 27  Iye ari kuti kumvura yakadzika, ‘Ipwa,Uye ndichaomesa nzizi dzako dzese’;+ 28  Iye ari kuti nezvaKoreshi,+ ‘Ndiye mufudzi wangu,Uye achanyatsoita zvese zvandinofarira’;+Iye ari kuti nezveJerusarema, ‘Richavakwazve,’ Uye nezvetemberi, ‘Faundesheni yako ichavakwa.’”+

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “pawakaberekwa.”
Kureva kuti “Uya Akarurama,” zita rekuremekedza raIsraeri.
Kana kuti “panyika ine nyota.”
ChiHeb., “mbeu.”
Kureva, mifananidzo.
Kana kuti “wesimbi yakanyungudutswa.”
Kana kuti “munzvimbo inoyera.”
Kana kuti “chidimbu chakaoma chemuti.”
Kana kuti “kuponesa mweya wake.”
Kana kuti “zvevaprofita venhema.”