Isaya 40:1-31

 • Kunyaradzwa kwevanhu vaMwari (1-11)

  • Inzwi murenje (3-5)

 • Ukuru hwaMwari (12-31)

  • Marudzi akaita sedonhwe remvura riri kubva mumugomo (15)

  • Mwari anogara pamusoro “pedenderedzwa renyika” (22)

  • Nyeredzi dzese dzinoshevedzwa nemazita (26)

  • Mwari haamboneti (28)

  • Vanotarisira kuna Jehovha vanowanazve simba (29-31)

40  “Nyaradzai, nyaradzai vanhu vangu,” anodaro Mwari wenyu.+   “Taurai zvinobaya mwoyo weJerusarema,*Uye rizivisei kuti basa raro rekumanikidzwa rapera,Kuti mhosva yaro yaripwa.+ Rawana zvakanyatsoenzana nezvivi* zvaro zvese kubva muruoko rwaJehovha.”+   Inzwi reari kushevedzera murenje riri kuti: “Vhurai* nzira yaJehovha!+ Gadzirirai Mwari wedu mugwagwa mukuru wakati twasu unopfuura nemugwenga.+   Mapani ese ngaakwidziridzwe,Uye makomo ese nezvikomo zvese ngazvideredzwe. Nyika isina kuenzana inofanira kuti sandara,Uye nzvimbo isina kuenzana ngaive bani.+   Kukudzwa kwaJehovha kucharatidzwa,+Uye vanhu vese vachazviona pamwe chete,+Nekuti muromo waJehovha wataura.”   Teerera! Pane munhu ari kuti: “Shevedzera!” Mumwe ari kubvunza kuti: “Ndoshevedzera kuti chii?” “Vanhu vese uswa hwakasvibirira. Kuvimbika kwavo kwese kwakaita* seruva remusango.+   Uswa hwakasvibirira hunooma,Ruva rinooma,+Nekuti mweya wekufema* waJehovha unozvifuridza.+ Chokwadi vanhu vanongovawo uswa hwakasvibirira.   Uswa hwakasvibirira hunooma,Ruva rinooma,Asi shoko raMwari wedu rinogara nekusingaperi.”+   Kwira mugomo refu,Iwe mukadzi ari kuunzira Ziyoni mashoko akanaka.+ Shevedzera nesimba,Iwe mukadzi ari kuunzira Jerusarema mashoko akanaka. Shevedzera, usatya. Zivisa maguta eJudha kuti: “Hoyu Mwari wenyu.”+ 10  Inzwai! Changamire Ishe Jehovha achauya nesimba,Uye ruoko rwake ruchamutongera.+ Inzwai! Mubayiro wake anawo,Uye mubhadharo waanopa uri pamberi pake.+ 11  Achachengeta* makwai ake sezvinoita mufudzi.+ Achaunganidza makwayana neruoko rwake,Uye achaatakura pachipfuva chake. Achatungamirira zvinyoronyoro aya anoyamwisa.+ 12  Ndiani akayera mvura muchanza cheruoko rwake,+Uye akayera denga nesipani yeruoko rwake?* Ndiani akaisa guruva renyika muchiyero+Kana kuti akayera makomo nechekuyeresaUye akayera zvikomo pachikero? 13  Ndiani akayera* mweya waJehovha,Uye ndiani angava chipangamazano wake anomurayiridza?+ 14  Ndiani waakabvunza kuti anzwisise,Kana kuti ndiani anomudzidzisa munzira yekururama,Kana kuti anomudzidzisa kuti awane ruzivo,Kana kumuratidza nzira yekunzwisisa kwechokwadi?+ 15  Inzwai! Marudzi akaita sedonhwe remvura riri kubva mumugomo,Uye anoonekwa setuguruva tushomanana turi pachikero.+ Onai! Iye anosimudza zvitsuwa seguruva rakatsetseka. 16  Kunyange Rebhanoni haikwani kuti moto urambe uchibvira,*Uye mhuka dzayo dzemusango hadzikwani kupa chibayiro chinopiswa. 17  Marudzi ese akaita sechinhu chisipo pamberi pake;+Anoaona sepasina, kunge asipo.+ 18  Mungaenzanisa Mwari naani?+ Chii chamungamufananidza nacho?+ 19  Mhizha inogadzira mufananidzo,*Mupfuri wesimbi anounama wese negoridhe,+Uye anogadzira cheni dzesirivha. 20  Anosarudza muti kuti uve mupiro wake,+Muti usingazoori. Anotsvaga mhizha ine unyanzviKuti igadzire mufananidzo wakavezwa usingazodonhi.+ 21  Hamuzivi here? Hamuna kunzwa here? Hamuna kuzviudzwa kubvira pakutanga here? Hamuna kunzwisisa kubva pauchapupu huripo kubvira pakaiswa nheyo dzenyika here?+ 22  Kune anogara pamusoro pedenderedzwa renyika,*+Uye vanogara mariri vakaita sehwiza. Ari kutatamura denga semucheka mutetetete,Uye anoritambanudza setende rekugara.+ 23  Anoita kuti makurukota asava chinhuUye anoita kuti vatongi venyika* vaite kunge vasipo. 24  Vachingobva kusimwa,Vachingobva kudyarwa,Hunde yavo painenge ichangotanga kudzika midzi muvhu,Vanofuridzwa nemhepo vooma,Uye mhepo inovapeperetsa semashanga.+ 25  “Mungandifananidza naani kuti ndinzi ndakaenzana naye?” anodaro iye Mutsvene. 26  “Simudzai maziso enyu mutarise kudenga. Ndiani akasika zvinhu izvi?+ Ndiye uya anobudisa uto razvo muuwandu hwazvo;Anozvishevedza zvese nemazita azvo.+ Nekuda kwesimba rake guru kwazvo uye simba rake rinoshamisa,+Hapana chimwe chete chazvo chinoshayikwa. 27  Unotaurireiko, haiwa iwe Jakobho, uye unotaurireiko, haiwa iwe Israeri kuti,‘Nzira yangu yakavanzika kuna Jehovha,Uye Mwari haaoni zvisina kururama zvandinoitirwa’?+ 28  Hauzivi here? Hauna kunzwa here? Jehovha, Musiki wemigumo yenyika, ndiMwari nekusingaperi.+ Haaneti kana kupera simba.+ Kunzwisisa kwake hakugoni kuongororwa.*+ 29  Anopa munhu akaneta simbaUye simba rizere kune vaya vasina simba.+ 30  Vakomana vachaneta uye vachapera simba,Uye majaya achagumburwa odonha, 31  Asi vaya vanotarisira kuna Jehovha vachawanazve simba. Vachabhururuka nemapapiro vachienda mudenga semakondo.+ Vachamhanya vasingaperi simba;Vachafamba vasinganeti.”+

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “Taurai zvinonyaradza Jerusarema.”
Kana kuti “zvakapetwa kaviri pazvivi.”
Kana kuti “Gadzirai.”
Kana kuti “Rudo rwavo rwese rusingachinji rwakaita.”
Kana kuti “mweya.”
Kana kuti “Achafudza.”
Upamhi hwechanza kana chakatambanudzwa, kubva panoperera chigunwe chikuru kusvika panoperera chigunwe chidiki. Ona Mashoko Ekuwedzera B14.
Dzimwe shanduro dzinoti, “akanzwisisa.”
Kana kuti “haina huni dzinokwana.”
Kana kuti “mufananidzo wesimbi yakanyungudutswa.”
Kana kuti “penyika yakaita bhora.”
Kana kuti “vanotonga nyaya panyika.”
Kana kuti “kunzwisiswa.”