Isaya 39:1-8

  • Nhume dzakabva kuBhabhironi (1-8)

39  Panguva iyoyo mambo weBhabhironi, Merodhaki-bharadhani mwanakomana waBharadhani akatumira tsamba nechipo kuna Hezekiya, nekuti akanga anzwa kuti Hezekiya+ akanga achirwara uye kuti akanga apora.+  Hezekiya akavagamuchira nemufaro,* akavaratidza imba yake yepfuma,+ kureva sirivha, goridhe, mafuta ebharisamu nemamwe mafuta aikosha, zvombo zvake zvese, nezvese zvaiva maichengeterwa pfuma yake. Hapana chavasina kuratidzwa naHezekiya muimba yake* uye munzvimbo yake yese yaaitonga.  Pashure paizvozvo muprofita Isaya akapinda maiva naMambo Hezekiya akabvunza kuti: “Varume ava vati chii uye vabva kupi?” Hezekiya akabva ati: “Vabva kunyika iri kure, kuBhabhironi.”+  Akabva ati: “Vaonei mumba* mako?” Hezekiya akapindura kuti: “Vaona zvese zviri mumba* mangu. Hapana chandisina kuvaratidza munochengeterwa pfuma yangu.”  Isaya akabva ati kuna Hezekiya: “Inzwa shoko raJehovha wemauto,  ‘Mazuva achasvika pachaendeswa kuBhabhironi zvinhu zvese zviri mumba* mako nezvakaunganidzwa nemadzitateguru ako kusvikira nhasi. Hapana chichasara,’+ anodaro Jehovha.+  ‘Uye vamwe vanakomana vako vauchabereka, vachatorwa uye vachava vakuru vemumuzinda wamambo weBhabhironi.’”+  Hezekiya akabva ati kuna Isaya: “Shoko raJehovha ramataura rakanaka.” Akatiwo: “Nekuti pachava nerunyararo nekugadzikana* panguva yandinenge ndiri mupenyu.”*+

Mashoko Emuzasi

ChiHeb., “akavafarira.”
Kana kuti “mumuzinda wake.”
Kana kuti “mumuzinda.”
Kana kuti “mumuzinda.”
Kana kuti “mumuzinda.”
Kana kuti “nechokwadi.”
ChiHeb., “pamazuva angu.”