Isaya 37:1-38

  • Hezekiya anotsvaga kubatsirwa naMwari nekuna Isaya (1-7)

  • Saniheribhi anotyisidzira Jerusarema (8-13)

  • Munyengetero waHezekiya (14-20)

  • Isaya anozivisa mhinduro yaMwari (21-35)

  • Ngirozi inouraya vaAsiriya 185 000 (36-38)

37  Mambo Hezekiya paakangozvinzwa, akabvarura nguo dzake, akapfeka masaga, akapinda muimba yaJehovha.+  Akabva atuma Eriyakimu, uyo aitungamirira imba,* naShebna munyori, nevakuru vevapristi kuti vaende kumuprofita Isaya+ mwanakomana waAmozi vakapfeka masaga.  Vakati kwaari: “Zvanzi naHezekiya, ‘Nhasi izuva rekutambudzika uye rekutukwa* nekunyadziswa; nekuti nguva yekuzvarwa kwevana yasvika,* asi hapana simba rekusununguka.+  Zvichida Jehovha Mwari wenyu achanzwa mashoko emuRabhisheki, uyo akatumwa nashe wake mambo weAsiriya kuti ashore Mwari mupenyu,+ uye achaita kuti azvidavirire nemhaka yemashoko anzwiwa naJehovha Mwari wenyu. Saka nyengetererai+ vaya vakapona.’”+  Saka varanda vaMambo Hezekiya vakapinda maiva naIsaya,+  uye Isaya akati kwavari: “Muti kunashe wenyu, ‘Zvanzi naJehovha: “Usatya mashoko awanzwa,+ mashoko ekundimhura ataurwa nevashandi vamambo weAsiriya.+  Pane pfungwa yandiri kuisa mumusoro make,* uye pane shoko raachanzwa odzokera kunyika yake;+ uye ndichaita kuti aurayiwe nebakatwa munyika yake.”’”+  Pashure pekunge muRabhisheki anzwa kuti mambo weAsiriya akanga abva kuRakishi, akadzokera kwaari akamuwana achirwa neRibna.+  Zvino mambo wacho akanzwa zvichinzi nezvaMambo Tihaka weItiopiya: “Auya kuzorwa newe.” Paakazvinzwa, akatumazve nhume kuna Hezekiya,+ achiti: 10  “Muti kuna Mambo Hezekiya weJudha, ‘Mwari wako wauri kuvimba naye ngaarege kukunyengera achiti: “Jerusarema harizoiswi muruoko rwamambo weAsiriya.”+ 11  Iwe wakanzwa zvakaitwa nemadzimambo eAsiriya kunyika dzese nekudziparadza kwaakaita.+ Zvino iwe wega ndiwe unganunurwa here? 12  Marudzi akaparadzwa nemadzitateguru angu akanunurwa here navanamwari vawo?+ Iri kupi Gozani, neHarani,+ neRezefi, nevanhu vekuEdheni vaiva muTeri-asari? 13  Ari kupi mambo weHamati, mambo weApadhi, mambo wemaguta eSefavhaimu,+ neweHena, neIvha?’” 14  Hezekiya akatora tsamba dzaiva muruoko rwenhume dzacho akadziverenga. Hezekiya akabva aenda kuimba yaJehovha, akadzibhedhenura* pamberi paJehovha.+ 15  Hezekiya akabva atanga kunyengetera kuna Jehovha,+ akati: 16  “Haiwa Jehovha wemauto,+ Mwari waIsraeri, agere pachigaro cheumambo pamusoro* pemakerubhi, imi mega ndimi Mwari wechokwadi paumambo hwese hwenyika. Ndimi makasika denga nenyika. 17  Haiwa Jehovha, rerekai nzeve yenyu munzwe!+ Haiwa Jehovha, svinurai maziso enyu muone!+ Inzwai mashoko ese atumirwa naSaniheribhi kuti ashore Mwari mupenyu.+ 18  Haiwa Jehovha, ichokwadi kuti madzimambo eAsiriya akaparadza nyika dzese,+ nenyika yawo pachawo. 19  Uye akakanda vanamwari vawo mumoto,+ nekuti vakanga vasiri vanamwari,+ asi zvinhu zvakagadzirwa nemaoko emunhu, danda nedombo. Ndokusaka akakwanisa kuvaparadza. 20  Asi zvino, haiwa Jehovha Mwari wedu, tiponesei paruoko rwake, kuti umambo hwese hwepanyika huzive kuti imi mega ndimi Mwari, haiwa Jehovha.”+ 21  Isaya mwanakomana waAmozi akabva atumira shoko kuna Hezekiya, achiti: “Zvanzi naJehovha Mwari waIsraeri, ‘Nekuti wanyengetera kwandiri pamusoro paMambo Saniheribhi weAsiriya,+ 22  izvi ndizvo zvataurwa naJehovha pamusoro pake: “Mhandara yeZiyoni iri kukuzvidza, uye iri kukunyomba. Mwanasikana weJerusarema ari kukudzungudzira musoro. 23  Ndiani wawashora+ uye wawamhura? Ndiani wawakwidzira inzwi+Uye wawasimudzira maziso ako uchizvikudza? Wazviita kuMutsvene waIsraeri!+ 24  Washora Jehovha+ uchishandisa varanda vako ukati,‘Nengoro dzangu zhinji dzehondoNdichakwira pamusoro pemakomo,+Idzo nzvimbo dziri kure chaizvo dzeRebhanoni. Ndichatema misidhari yayo mirefu, mijunipa yayo yakanaka chaizvo. Ndichapinda munzvimbo dzayo dzakakwirira kupfuura dzese, mumasango ayo azere nemiti. 25  Ndichachera matsime ndonwa mvura;Ndichaomesa hova dzeIjipiti* netsoka dzangu.’ 26  Hauna kuzvinzwa here? Izvi zvakasarudzwa* kare kare. Ndakazvigadzirira* kare.+ Iye zvino ndichazviita.+ Uchaita kuti maguta akakomberedzwa nemasvingo asare ava mirwi yematongo.+ 27  Vagari vemo vachapera simba;Vachavhundutswa uye vachanyadziswa. Vachaita sezvinomera musango neuswa hwakasvibirira,Seuswa hunomera pamatenga edzimba hunenge hwapiswa nemhepo yekumabvazuva. 28  Asi ndinonyatsoziva paunogara pasi, paunobuda nepaunopinda,+Uye paunonditsamwira,+ 29  Nekuti kunditsamwira kwako+ nekudzvova kwako zvasvika munzeve dzangu.+ Saka ndichaisa chirauro changu mumhino dzako nematomu angu+ pakati pemiromo yako,Uye ndichakudzorera nenzira yawakauya nayo.” 30  “‘Ichi ndicho chichava chiratidzo kwauri:* Gore rino muchadya zvinomera zvega;* uye mugore rechipiri muchadya zviyo* zvinobukira mamakambokohwa; asi mugore rechitatu muchadyara mbeu mokohwa, uye muchadyara minda yemizambiringa modya michero yayo.+ 31  Vaya vachapukunyuka veimba yaJudha, vaya vachasara,+ vachadzika midzi pasi vobereka michero kumusoro. 32  Nekuti pachava nevachasara vachabuda muJerusarema nevachapukunyuka vachabuda muGomo reZiyoni.+ Jehovha wemauto uyo anoshingaira, achazviita.+ 33  “‘Saka zvanzi naJehovha pamusoro pamambo weAsiriya:+ “Haazopindi muguta rino+Kana kupfura museve imomoKana kurirwisa akabata nhooKana kurikomberedza nemurwi wevhu kuti arirwise.”’+ 34  ‘Achadzokera nenzira yaakauya nayo;Haazopindi muguta rino,’ ndizvo zvinotaurwa naJehovha. 35  ‘Ndicharwira guta rino+ ndoriponesa ndichiitira zita rangu+Uye ndichifunga muranda wangu Dhavhidhi.’”+ 36  Zvino ngirozi yaJehovha yakaenda ikauraya varume 185 000 mumusasa wevaAsiriya. Vanhu pavakafumomuka mangwanani, vakaona zvitunha zvacho zvese.+ 37  Saka Mambo Saniheribhi weAsiriya akasimuka akadzokera kuNinivhi,+ akagara ikoko.+ 38  Zvino paakanga akapfugama muimba* yamwari wake Nisroki, vanakomana vake Adramereki naSharezeri vakamuuraya nebakatwa+ vakatizira kunyika yeArarati.+ Mwanakomana wake Esari-hadhoni+ akabva ava mambo panzvimbo yake.

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “pamuzinda.”
Kana kuti “rekutsiurwa.”
ChiHeb., “vana vasvika pamuromo wechibereko.”
ChiHeb., “mweya wandiri kuisa maari.”
ChiHeb., “akaibhedhenura.”
Dzimwe shanduro dzinoti, “pakati.”
Kana kuti “migero yeNire kuIjipiti.”
ChiHeb., “zvakaitwa.”
Kana kuti “Ndakazviumba.”
Kureva, Hezekiya.
Kana kuti “zvinomera kubva pambeu inenge yadonhera pasi.”
Shoko rakashandurwa kuti zviyo rinoreva zvirimwa zvakasiyana-siyana zvine tsanga zvakadai segorosi nebhari.
Kana kuti “mutemberi.”