Isaya 35:1-10

  • Kudzorerwa kweParadhiso (1-7)

    • Mapofu achaona; matsi dzichanzwa (5)

  • Nzira yeUtsvene kuvanhu vakadzikinurwa (8-10)

35  Renje nenyika yakaoma zvichapembera nemufaro,+Renje richafara rotumbuka seruva rinonzi safuroni.+   Chokwadi richatumbuka;+Richapembera uye richashevedzera nemufaro. Richapiwa runako rweRebhanoni,+Kubwinya kweKameri+ nekweSharoni.+Vachaona kukudzwa kwaJehovha, iko kubwinya kwaMwari wedu.   Simbisai maoko asina simba,Uye simbisai mabvi ari kudedera.+   Itii kune vaya vanozvidya mwoyo: “Simbai. Musatya. Teererai! Mwari wenyu achauya kuzotsiva,Mwari achauya kuzoranga.+ Achauya okuponesai.”+   Panguva iyoyo maziso emapofu achasvinudzwa,+Uye nzeve dzematsi dzichavhurwa.+   Panguva iyoyo munhu akaremara achakwakuka senondo,+Uye rurimi rwembeveve ruchashevedzera nemufaro.+ Nekuti mvura ichatubuka murenje,Uye hova murenje.   Nyika yakaomeswa nekupisa kwekunze ichava dziva rakazara netsanga,Uye nyika yakaoma ichava nezvitubu zvemvura.+ Nzvimbo yairara hunguhwe*+Ichava neuswa hwakasvibirira netsanga nenhokwe.   Uye pachava nemugwagwa mukuru,+Iyo nzira inonzi Nzira yeUtsvene. Munhu asina kuchena haazofambi nayo.+ Ndeyeuya ari kufamba munzira yacho;Hapana benzi richarasika richipinda mairi.   Hapana shumba ichava imomo,Uye hapana zvikara zvinotyisa zvichapinda mairi. Hazvizowaniki imomo;+Vaya chete vakadzikinurwa ndivo vachafamba imomo.+ 10  Vaya vakadzikinurwa naJehovha vachadzoka,+ uye vachasvika kuZiyoni vachishevedzera nemufaro.+ Mufaro usingaperi uchava korona mumisoro yavo.+ Vachafara chaizvo, vachipembera nemufaro,Uye kusuwa kukuru nekugomera zvichatiza.+

Mashoko Emuzasi

Iyi imhuka yakada kufanana negava.