Isaya 32:1-20

  • Mambo nemachinda vachatonga kuti pave nekururama (1-8)

  • Vakadzi vasingatirimuki vanoyambirwa (9-14)

  • Makomborero panodururwa mweya (15-20)

32  Inzwai! Mambo+ achatonga kuti pave nekururama,+Uye machinda achatonga zvakarurama.   Mumwe nemumwe achaita senzvimbo yekuhwanda mhepo,Nzvimbo yekuhwanda mvura* ine dutu,Sehova dzemvura munyika isina mvura,+Semumvuri wedombo guru munyika yakaoma.   Ipapo maziso evaya vari kuona haazorambi akavharwa akanamana,Uye nzeve dzevaya vari kunzwa dzichateerera.   Vaya vane mwoyo inomhanyirira zvinhu vachadzamisa pfungwa kuti vave neruzivo,Uye rurimi runokakama ruchataura zvakajeka, ruchitsetsenura.+   Benzi harichazonzi rine rupo,Uye munhu asina tsika haazoshevedzwi kuti mukuru mukuru;   Nekuti benzi richataura zveupenzi,Uye mwoyo waro ucharonga zvinhu zvakaipa,+Kuti ripandutse vanhu* uye kuti ritaure zvakatsauka pana Jehovha,Kuti rishayise munhu* ane nzara zvekudyaUye kuti rinyime munhu ane nyota chekunwa.   Mazano emunhu asina tsika akaipa;+Anofurira vanhu kuita zvinhu zvinonyadzisaKuti aparadze munhu anotambudzika nenhema,+Kunyange murombo paanotaura zvakarurama.   Asi munhu ane rupo anoda zvekupa,Uye anoramba achiratidza rupo.   “Simukai, imi vakadzi vasingatirimuki, muteerere inzwi rangu! Imi vanasikana vasingakendengi,+ inzwai zvandinotaura! 10  Imi vasingakendengi muchadedera pachapera nguva inongoti pfuurei gore,Nekuti pachange pasina muchero unenge waunganidzwa kana kukohwa mazambiringa kwapera.+ 11  Gwagwadzai, imi vakadzi vasingatirimuki! Dederai, imi vasingakendengi! Pfekenurai musare muri mushutu,Uye sungirai masaga muhudyu dzenyu.+ 12  Zvirovei zvipfuvaMuchichemera minda yakanaka nemuzambiringa unobereka. 13  Nekuti nyika yevanhu vangu ichazara neminzwa nemakwenzi ane minzwa;Zvichazara mudzimba dzese dzemufaro mukuru,Muguta rekupembera nemufaro.+ 14  Nekuti shongwe yakasimba yasiyiwa;Guta reruzha rasiyiwa.+ Oferi+ nenharire zvangova nyika isina chinhu inongogara yakadaro,Nyika inofarirwa nemadhongi emusango,Iwo mafuro ezvipfuwo,+ 15  Kusvikira mweya wadururirwa patiri uchibva kumusoro,+Uye renje rava munda wemichero,Uye munda wemichero wava kuonekwa sesango.+ 16  Kururama kuchabva kwagara murenje,Uye kururama kuchagara mumunda wemichero.+ 17  Kururama kwechokwadi kuchaita kuti pave nerugare,+Uye kururama kwechokwadi kuchabereka runyararo nekuchengeteka zvinoramba zviripo.+ 18  Vanhu vangu vachagara munzvimbo ine rugare,Munzvimbo dzekugara dzakachengeteka nemunzvimbo dzekuzororera dzine runyararo.+ 19  Asi chimvuramabwe chichaparadza sango,Uye guta richasara rangoti sandara. 20  Munofara imi munodyara mbeu pedyo nepese pane mvura,Imi munosairira mombe nedhongi.”+

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “yekupotera pamvura.”
Kana kuti “riite zvisina rukudzo.”
Kana kuti “mweya wemunhu.”