Isaya 30:1-33

  • Rubatsiro rweIjipiti haruna kana maturo (1-7)

  • Vanhu vanoramba uprofita (8-14)

  • Simba rinobva pakuvimba naMwari (15-17)

  • Jehovha anonzwira vanhu vake nyasha (18-26)

    • Jehovha, Murayiridzi Mukuru (20)

    • “Iyi ndiyo nzira” (21)

  • Jehovha anoranga Asiriya (27-33)

30  “Vane nhamo vanakomana vakaoma musoro,”+ ndizvo zvinotaurwa naJehovha,“Vanoita zvavo vega, zvandisina kuvaudza,+Vanobatana nevamwe vanhu,* asi zvisingaitwi nemweya wangu,Kuti vawedzere chivi pamusoro pechimwe chivi.   Vanodzika kuIjipiti+ vasina kundibvunza,*+Kuti vanodzivirirwa naFarao*Uye kuti vahwande mumumvuri weIjipiti!   Asi kudzivirira kwaFarao kuchaita kuti munyare,Uye kuhwanda mumumvuri weIjipiti kuchaita kuti muninipiswe.+   Nekuti machinda ake ari muZoani,+Uye nhume dzake dzasvika kuHanesi.   Vese vachanyadziswaNevanhu vasina chavanogona kuvabatsira nacho,Vasingabatsiri uye vasingayamuri,Asi vanongoita kuti vanyadziswe uye vazvidzwe.”+  Mutongo pamusoro pemhuka dzekumaodzanyemba: Vanopfuura nemunyika yekutambudzika uye yekuomerwa,Nyika yeshumba, shumba inoomba,Nyika yenyoka ine uturu nenyoka yemoto inobhururuka,*Vakatakura pfuma yavo pamisana yemadhongiUye zvinhu zvavo panyundwa dzengamera. Asi zvinhu izvi hazvizobatsiri vanhu vacho.   Nekuti rubatsiro rweIjipiti haruna kana maturo.+ Saka ndakatumidza uyu kuti: “Rahabhi,+ uyo anongogara asina zvaari kuita.”   “Chienda uzvinyore pahwendefa pamberi pavo,Uye zvinyore mubhuku,+Kuti zvizoshanda pane rimwe zuvaSechapupu chinoramba chiripo.+   Nekuti ivo vapanduki,+ vanakomana vanonyengera,+Vanakomana vasingadi kunzwa mutemo* waJehovha.+ 10  Vanoti kuvaoni, ‘Musaona,’ Uye kune vanoratidzwa, ‘Musatiudza zviratidzo zvechokwadi.+ Tiudzei zvinhu zvekubata kumeso;* onai zvinhu zvenhema.+ 11  Tsaukai panzira; budai mugwara. Chiregai kuisa Mutsvene waIsraeri pamberi pedu.’”+ 12  Saka zvanzi naiye Mutsvene waIsraeri: “Sezvo muchiramba shoko iri,+Uye muchivimba nekubiridzira nekunyengera,Muchivimba nezvinhu izvi,+ 13  Kukanganisa uku kuchava serusvingo rwakatsemuka kwamuri,Serusvingo rwakareba rwakatsveyamira kunze rwava kuda kudonha. Ruchangoerekana rwaputsika pakarepo. 14  Ruchaputswa sechirongo chikuru chemuumbi,Ruchaputswa-putswa zvekuti hapana kana chimedu chichasara pazvidimbu zvarwoChekutoresa moto pachotoKana kuti chekucheresa mvura yakajenga.”* 15  Nekuti zvanzi naChangamire Ishe Jehovha, iye Mutsvene waIsraeri: “Muchaponeswa kana mukadzoka kwandiri uye mukazorora;Simba renyu richabva pakuramba makadzikama uye pakuvimba neni.”+ Asi makanga musingadi.+ 16  Pane kudaro, makati: “Aiwa tichatiza tiri pamabhiza!” Saka muchatiza. “Uye tichatasva mabhiza anomhanya kwazvo!”+ Saka vaya vari kukuteverai vachamhanya kwazvo.+ 17  Chiuru chimwe chete chichadedereswa nekutyisidzira kwemunhu mumwe chete;+Muchatiza kutyisidzira kwevanhu vashanuKusvikira vanosara pakati penyu vaita sebango refu riri pamusoro pegomo,Sebango rechiratidzo riri pachikomo.+ 18  Asi Jehovha akamirira nemwoyo murefu* kuti akunzwirei nyasha,+Uye achasimuka kuti akunzwirei tsitsi.+ Nekuti Jehovha ndiMwari anoita zvakarurama.+ Vanofara vaya vese vari kuramba vachitarisira kwaari.*+ 19  Vanhu pavachagara muZiyoni, muJerusarema,+ iwe hauzombochemi.+ Chokwadi iye achakunzwira nyasha paanonzwa uchichemera kubatsirwa; achakupindura paanongonzwa kuchema kwako.+ 20  Kunyange zvazvo kutambudzika kuri iko chingwa chamuchapiwa naJehovha uye kudzvinyirirwa iri iyo mvura yaachakupai,+ Murayiridzi wenyu Mukuru haachazozvivanzizve, uye maziso enyu achaona Murayiridzi wenyu Mukuru.+ 21  Uye nzeve dzenyu dzichanzwa shoko shure kwenyu richiti, “Iyi ndiyo nzira.+ Fambai nayo,” mungava matsaukira kurudyi kana kuti kuruboshwe.+ 22  Uye muchasvibisa sirivha yakaiswa pazvifananidzo zvenyu zvakavezwa uye goridhe rakaiswa pazvifananidzo zvenyu zvesimbi.*+ Muchazvikandira kure sezvinoitwa jira rinoshandiswa nemukadzi ari kumwedzi uye muchati kwazviri, “Ibvai pano!”*+ 23  Uye achapa mvura yekumeresa mbeu yaunodyara muvhu,+ uye zvekudya zvichabva paivhu zvichange zvakawanda uye zvichigutsa.*+ Pazuva iroro zvipfuwo zvako zvichafura mumafuro makuru.+ 24  Uye mombe nemadhongi zvinorima munda zvichadya chikafu chakasanganiswa nekamuti kanonzi soreri, chakaurutswa nefoshoro neforogo. 25  Mumakomo ese marefu nemuzvikomo zvese zvirefu, muchava nehova nemigero yemvura,+ pazuva rekuuraya kukuru, shongwe padzichawa. 26  Chiedza chejenaguru chichaita sechiedza chezuva; uye chiedza chezuva chichawedzerwa kanomwe,+ sechiedza chemazuva manomwe, pazuva iro Jehovha achasunga vanhu vake pavakakuvara*+ uye raacharapa ronda guru rakakonzerwa nekurova kwake.+ 27  Onai! Zita raJehovha riri kuuya richibva kure,Richipisa nekutsamwa kwake uye riine makore matema. Miromo yake izere nehasha,Uye rurimi rwake rwakaita semoto unoparadza.+ 28  Mweya wake* wakaita serukova runofashamira runosvika mumutsipa chaimo,Kuti uzunguze marudzi musefa yekuparadza;*Uye mushaya dzemarudzi muchava nematomu+ anoita kuti arasike. 29  Asi rwiyo rwenyu ruchaita serwuya runoimbwa usikuPamunogadzirira* mutambo,+Uye mwoyo yenyu ichafara sezvinoita munhuAnofamba nenyere*Achienda kugomo raJehovha, kuDombo raIsraeri.+ 30  Jehovha achaita kuti inzwi rake guru+ rinzwiwe,Oita kuti ruoko rwake+ ruoneke parunodzika nekutsamwa kukuru,+Nerimi remoto unoparadza,+Nedzvotsvotsvo remvura+ nemheni nechimvuramabwe.+ 31  Nekuti Asiriya ichavhundutswa nenzwi raJehovha;+Achairova neshamhu.+ 32  Jehovha pese paacharova vaAsiriya neshamhu yake yekurangaPachange pachiridzwa matambureni neudimbwa,+Paanosimudza ruoko rwake achirwa navo.+ 33  Nekuti Tofeti*+ yake yakatogadzirwa nechekare;Yakagadzirirwawo mambo.+ Iye aita kuti bakwa rehuni ridzike uye rifare,Nemoto nehuni zvakawanda. Mweya waJehovha wekufema, uyo wakaita serukova rwesarufa,Uchaitungidza nemoto.

Mashoko Emuzasi

ChiHeb., “Vanodira chinwiwa semupiro,” zvinoratidza sekuti izvi zvinoreva kuita chibvumirano.
Kana kuti “vasina kubvunza muromo wangu.”
ChiHeb., “munhare yaFarao.”
Kana kuti “nenyoka inomhanya ine uturu.”
Kana kuti “murayiro.”
ChiHeb., “zvinotsvedzerera.”
Dzimwe shanduro dzinoti, “mumugodhi.”
Kana kuti “ari kuramba achitarisira.”
Kana kuti “vachimumirira nemwoyo wese.”
Kana kuti “zvesimbi yakanyungudutswa.”
Dzimwe shanduro dzinoti, “uye muchazviti itsvina.”
ChiHeb., “zvakakora uye zviine mafuta.”
Kana kuti “pakatyoka.”
Kana kuti “Mweya wake wekufema.”
ChiHeb., “musefa yezvinhu zvisina maturo.”
Kana kuti “Pamunozvitsvenesa kuti muite.”
Kana kuti “Anofamba achitevedzera kurira kwenyere.”
Pano “Tofeti” iri kufananidzira nzvimbo yekupisira zvinhu, zvichireva kuparadza.