Isaya 3:1-26

  • Vatungamiriri veJudha vanotsausa vanhu (1-15)

  • Kutongwa kwevanasikana veZiyoni vanokwezva varume (16-26)

3  Nekuti Ishe wechokwadi, Jehovha wemauto,Ari kubvisa muJerusarema nemuJudha rutsigiro rwese uye zvinhu zvavari kuwana,Chingwa chese nemvura,+   Murume ane simba nemurwi,Mutongi nemuprofita,+ anofembera uye mukuru,   Mukuru wevanhu 50,+ munhu anokudzwa, uye chipangamazano,Nyanzvi yemashiripiti nen’anga ine unyanzvi.+   Ndichaita kuti vakomana vave machinda avo,Uye vanhu vasina kutsiga* vachavatonga.   Vanhu vachadzvinyirirana,Mumwe nemumwe achidzvinyirira mumwe wake.+ Mukomana acharwisa harahwa,Uye munhu anotarisirwa pasi achapikisa munhu anoremekedzwa.+   Mumwe nemumwe achabata hama yake mumba mababa vake, oti: “Une jira rekumonera, saka iva mutungamiriri wedu. Murwi uyu wezvakaparadzwa ngauve mumaoko ako.”   Asi iye acharamba pazuva iroro, achiti: “Handizosungi maronda ako;*Handina zvekudya kana zvipfeko mumba mangu. Musandigadza kuti ndive mutungamiriri wevanhu.”   Nekuti Jerusarema ragumburwa,Uye Judha yawa,Nekuti ivo vanopikisana naJehovha nezvavanoita uye zvavanotaura;Vanoramba kuteerera pamberi pekubwinya kwake.*+   Zviso zvavo zvinoratidza zvakaipa zvavanoita,Uye vanotaura chivi chavo pachena seSodhomu;+Havaedzi kuchivanza. Vane* nhamo, nekuti vari kuzvipinza mudambudziko! 10  Udzai vakarurama kuti zvichavafambira zvakanaka;Vachapiwa mubayiro wezvavanoita.*+ 11  Munhu akaipa ane nhamo! Achawirwa nedambudziko,Nekuti zvakaitwa nemaoko ake ndizvo zvaachaitirwawo! 12  Kana vari vanhu vangu, vanhu vanovashandisa vane utsinye,Uye vakadzi ndivo vanovatonga. Imi vanhu vangu, vatungamiriri venyu vari kuita kuti mudzungaire,Uye vanoita kuti kunoenda nzira dzenyu kusaoneka.+ 13  Jehovha ari kuenda panzvimbo yake kuti ape mhosva;Ari kusimuka kuti ape marudzi mutongo. 14  Jehovha achatonga vakuru nemachinda evanhu vake. “Makapisa munda wemizambiringa,Uye zvamakabira varombo zviri mudzimba dzenyu.+ 15  Chokwadi mungashinga here kupwanya vanhu vanguUye kukuya zviso zvevarombo muvhu?”+ ndizvo zvinotaurwa naChangamire Ishe, Jehovha wemauto. 16  Jehovha anoti: “Nekuti vanasikana veZiyoni vanozvikudza,Vachifamba vakasimudza misoro,*Vachikwezva varume nemaziso avo, vachifamba vachiita zvekudada,Vachiti ngwerengwere nezvishongo zvemuzviziso zvetsoka dzavo, 17  Jehovha acharovawo misoro yevanasikana veZiyoni nemhezi,Uye Jehovha achaita kuti huma dzavo dzisare dziri pachena.+ 18  Pazuva iroro Jehovha achabvisa kunaka kwendarira dzavo,*Machira anosungwa mumusoro uye zvishongo zvakaita semwedzi uchangogara,+ 19  Mhete, zvishongo zvemumaoko, nemavhoiri, 20  Zvishongo zvemumusoro, nezvuma zvinopfekwa muzviziso zvemakumbo, nemachira anosungwa nechemumazamu,Nemidziyo yekuisa zvinonhuhwirira* nemazango, 21  Marin’i epaminwe nemarin’i epamhino, 22  Nguo refu dzemutambo nenguo dzinopfekwa pamusoro pedzimwe, machira ekumonera, netubhegi tudiki, 23  Magirazi ekubata mumaoko+ nenguo dzejira,*Ngowani* nemavhoiri. 24  Panzvimbo pemafuta ebharisamu+ pachava nemweya unonhuhwa;Panzvimbo pebhandi, tambo;Panzvimbo pebvudzi rakagadzirwa zvakanaka, mhanza;+Panzvimbo penguo yakanaka kwazvo, nguo yemasaga;+Uye panzvimbo perunako, muchiso.* 25  Vanhu vako vachaparadzwa nebakatwa,Uye varume vako vane simba vachaparadzwa muhondo.+ 26  Masuo aro achachema uye acharwadziwa,+Uye richagara pasi, risina chinhu.”+

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “vanochinja-chinja pfungwa.”
Kana kuti “Handizokurapi.”
ChiHeb., “mumaziso ekubwinya kwake.”
Kana kuti “Mweya yavo ine.”
ChiHeb., “Vachadya zvibereko zvemabasa avo.”
ChiHeb., “vakamisa mutsipa (huro).”
Kana kuti “kwezvishongo zvavo zvemuzviziso zvemutsoka.”
ChiHeb., “Nedzimba dzemweya.”
Kana kuti “nenguo dzemukati.”
Iri ijira raisungwa mumusoro richiita zvekumonererwa roita seheti.
Uyu mucherechedzo waiiswa pamuviri wemusungwa kana muranda, achiita zvekupiswa.