Isaya 29:1-24

  • Arieri ine nhamo! (1-16)

    • Kungokudza Mwari nemiromo kunoshorwa (13)

  • Matsi dzichanzwa; uye mapofu achaona (17-24)

29  “Arieri* ine nhamo, iyo Arieri, guta rakadzikwa musasa naDhavhidhi!+ Rambai muchidaro gore negore;Mitambo yenyu yese ngairambe+ ichiitwa.   Asi ndichaunza dambudziko muArieri,+Uye pachava nekuchema nemariro,+Uye ichava sechoto cheatari yaMwari kwandiri.+   Ndichakudzikira musasa kumativi ese,Uye ndichakukomba nematandaNdokuvakira masvingo ekuti ndikurwise.+   Uchadzikiswa pasi;Uchataura uri pasi,Uye zvauchataura zvichanzwikira pasi pasi nemhaka yeguruva. Inzwi rako richanzwika richibva muvhu+Seinzwi resvikiro,Uye mashoko ako achaita sekuzevezera kuri kubva muguruva.   Boka revavengi vako* richaita seupfu hwakatsetseka,+Boka revadzvinyiriri sehundi iri kupeperetswa.+ Zvichangoerekana zvaitika, pakarepo.+   Jehovha wemauto achafunga nezvakoNemabhanan’ana, nekudengenyeka kwenyika, neruzha rukuru,Nedutu nemvura ine simba nemarimi emoto unoparadza.”+   Vanhu vazhinji vemarudzi ese avo vari kurwa neArieri,+Ivo vese vari kurwa nayo,Shongwe dzekushandisa pakuirwisa,Nevaya vari kuita kuti itambudzike,Vachabva vaita sechiroto, chiratidzo cheusiku.   Chokwadi zvichaita sepanorota munhu ane nzara achidya,Asi anomuka aine nzara,*Uye sepanorota munhu ane nyota achinwa,Asi anomuka akaneta uye aine nyota.* Ndizvo zvichaitawo boka remarudzi eseAri kurwa neGomo reZiyoni.+   Katyamadzwai uye shamiswai;+Zvipofumadzei, muve mapofu.+ Vadhakwa, asi kwete newaini;Vari kudzedzereka, asi kwete nedoro. 10  Nekuti Jehovha aita kuti mubatwe nehope huru;+Avhara maziso enyu, imi vaprofita,+Uye afukidza misoro yenyu, imi vaoni.+ 11  Kwamuri, chiratidzo chese chinova semashoko ebhuku rakanamwa.+ Pavanoripa mumwe munhu anogona kuverenga vachiti: “Tinokumbira kuti uriverenge zvinonzwika,” iye achati: “Handikwanisi, nekuti rakanamwa.” 12  Uye pavanopa bhuku racho kune mumwe munhu asingagoni kuverenga, vachati: “Tinokumbira kuti uriverenge zvinonzwika,” iye achati: “Handitombogoni kuverenga.” 13  Jehovha anoti: “Vanhu ava vanouya kwandiri nemiromo yavo,Uye vanondikudza nemiromo yavo,+Asi mwoyo yavo iri kure chaizvo neni;Uye kunditya kwavo kunobva pamirayiro yevanhu yavakadzidziswa.+ 14  Saka ndini ndichaitazve zvinhu zvinoshamisa nevanhu ava,+Nechishamiso pamusoro pechishamiso;Uye uchenjeri hwevanhu vavo vakachenjera huchaparara,Uye kunzwisisa kwevanhu vavo vakangwara kuchavigwa.”+ 15  Vane nhamo vaya vanoshanda nesimba kuti vavanzire Jehovha zvavanoronga.*+ Mabasa avo anoitirwa munzvimbo ine rima,Vachiti: “Ndiani anotiona? Ndiani anoziva nezvedu?”+ 16  Chokwadi munomonyorora zvinhu!* Muumbi anofanira kuonekwa seivhu here?+ Chinhu chakagadzirwa chingati here pamusoro peakachigadzira: “Haana kundigadzira”?+ Uye chinhu chakaumbwa chingati here nezvemuumbi wacho: “Haanzwisisi”?+ 17  Munguva pfupi iri kuuya, Rebhanoni richashandurwa kuva munda wemichero,+Uye munda wemichero uchaonekwa sesango.+ 18  Zuva iroro matsi dzichanzwa mashoko ebhuku racho,Uye maziso emapofu achaona ari pakasviba uye ari murima.+ 19  Vanyoro vachafara kwazvo muna Jehovha,Uye varombo vari pakati pevanhu vachafarira Mutsvene waIsraeri.+ 20  Nekuti mudzvinyiriri achange asisipo,Anozvirumbidza achasvika pamagumo ake,Uye vese vanogara vakateya kuita zvakaipa vachaparadzwa,+ 21  Ivo vaya vanoita kuti vamwe vave nemhosva neshoko ravo renhema,Vaya vanoisira zviteyeso anorwira vanhu* pagedhi reguta,+Uye vaya vanoramba kuitira munhu akarurama zvinhu zvakarurama, vachipa zvikonzero zvisina musoro.+ 22  Saka Jehovha, uyo akadzikinura Abrahamu+ ari kuti kuimba yaJakobho: “Jakobho haachazonyari zvakare,Uyewo chiso chake hachizochenuruki zvakare.*+ 23  Nekuti paanoona vana vake,Iro basa remaoko angu, pakati pake,+Vachatsvenesa zita rangu;Chokwadi vachatsvenesa Mutsvene waJakobho,Uye vacharemekedza Mwari waIsraeri zvikuru.+ 24  Vaya vakatsauka vachanzwisisa,Uye vaya vanonyunyuta vachabvuma kurayiridzwa.”

Mashoko Emuzasi

Zvinogona kunge zvichireva kuti, “Choto cheAtari yaMwari,” zvimwe pachirehwa Jerusarema.
ChiHeb., “revanhu vausingazivi.”
Kana kuti “mweya wake uine nzara.”
Kana kuti “mweya wake uine nyota.”
Kana kuti “mazano avo.”
Kana kuti “Pfungwa dzenyu dzakarasika zvisingaiti!”
ChiHeb., “uya ari kutsiura.”
Kureva, kuchenuruka nemhaka yekunyadziswa uye kuodzwa mwoyo.