Isaya 28:1-29

  • Nhamo kuzvidhakwa zvekwaEfremu! (1-6)

  • Vapristi nevaprofita veJudha vanodzedzereka (7-13)

  • “Sungano neRufu” (14-22)

    • Dombo repakona rinokosha muZiyoni (16)

    • Basa raJehovha risina kujairika (21)

  • Mufananidzo wekuranga kwaJehovha kune uchenjeri (23-29)

28  Ine nhamo korona* yekushamisira* yezvidhakwa zvekwaEfremu+Neruva riri kusvava rerunako rwayo rukuru,Iro riri kumusoro kwebani rakaorera revaya vanokundwa newaini!   Inzwai! Jehovha ane mumwe akagwinya uye ane simba. Sezvinoita mvura ine mabhanan’ana nechimvuramabwe, iro dutu rinoparadza,Sezvinoita mvura ine mabhanan’ana inofashamira,Iye achaikanda pasi nesimba.   Korona dzekushamisira* dzezvidhakwa zvekwaEfremuDzichatsikwa-tsikwa.+   Uye ruva riri kusvava rerunako rwake rukuru,Iro riri kumusoro kwebani rakaorera,Richava seonde rekutanga, zhizha risati rasvika. Munhu paanoriona, anorimedza achangoribata.  Pazuva iroro Jehovha wemauto achava korona yakanaka chaizvo uye chishongo chakanaka chemumusoro kune vaya vakasara pavanhu vake.+  Uye achava mweya wekururama kune uya anotonga nyaya, uye kwekuwana simba kune vaya vanodzinga mhandu dzinouya kuzorwisa pagedhi.+   Naivavawo vanorasika nemhaka yewaini;Zvinwiwa zvavo zvinodhaka zvinoita kuti vadzedzereke. Mupristi nemuprofita vanorasika nemhaka yedoro;Waini inovavhiringidza,Uye doro ravo rinoita kuti vadzedzereke;Zvavanoona zvinoita kuti varasike,Uye vanokanganisa pakutonga.+   Nekuti matafura avo azere nemarutsi anosemesa;Akazara pese pese.   Ndianiko waachapa ruzivo,Uye ndiani waachatsanangurira shoko? Ndevaya here vachangobva kurumurwa pamukaka,Vaya vachangobva kubviswa pamazamu? 10  Nekuti unongova “murayiro pamusoro pemurayiro, murayiro pamusoro pemurayiro,Tambo pashure petambo, tambo pashure petambo,*+Zvishoma pano, zvishoma apo.” 11  Saka iye achataura nevanhu ava achishandisa vaya vanokakama uye vane mutauro wekumwe.+ 12  Akambovaudza kuti: “Iyi ndiyo nzvimbo yekuzororera. Uya apera simba ngaazorore; iyi ndiyo nzvimbo inozorodza,” asi vakaramba kuteerera.+ 13  Saka kwavari shoko raJehovha richava: “Murayiro pamusoro pemurayiro, murayiro pamusoro pemurayiro,Tambo pashure petambo, tambo pashure petambo,*+Zvishoma pano, zvishoma apo,”Kuitira kuti pavanofamba,Vagumburwe vodonha negotsi,Votyoka, voteyiwa uye vobatwa.+ 14  Saka inzwai shoko raJehovha, imi vanozvirumbidza,Imi vatongi vevanhu ava vari muJerusarema, 15  Nekuti varume imi munoti: “Takaita sungano neRufu,+Uye takaita chibvumirano neGuva.* Mafashamo ane hasha paanouya achipfuura,Haazosviki kwatiri,Nekuti takaita kuti nhema dzive kwekupotera kweduUye takahwanda munhema.”+ 16  Saka zvanzi naChangamire Ishe Jehovha: “Ndiri kuisa dombo rakaedzwa kuti rive faundesheni muZiyoni,+Dombo repakona rinokosha+ refaundesheni yakasimba.+ Hapana anotenda achavhunduka.+ 17  Ndichaita kuti kururama kuve tambo yekuyeresa+Uye kuti kuve tambo yekururamisa.*+ Chimvuramabwe chichakukura kwekupotera kwenhema,Uye mvura ichafashamira nzvimbo yekuhwanda. 18  Sungano yamakaita neRufu ichaparara,Uye chibvumirano chamakaita neGuva* hachizomiri.+ Mafashamo ane hasha paachauya achipfuura,Achakuparadzai. 19  Pese paanopfuura,Achakukukurai;+Nekuti achapfuura mangwanani ega ega,Masikati uye usiku. Kutya kukuru kwega ndiko kuchaita kuti vanzwisise zvakanzwiwa.”* 20  Nekuti mubhedha mupfupi kwazvo zvekuti haukwani kuzvambarara pauri,Uye jira rakarukwa idiki kwazvo zvekuti harikwani kuzviputira. 21  Nekuti Jehovha achasimuka sezvaakaita paGomo rePerazimu;Achati kwanyanu sezvaakaita mubani riri pedyo neGibhiyoni,+Kuti aite basa rake, basa rake rinoshamisa,Uye kuti aite basa rake, basa rake risina kujairika.+ 22  Zvino regai kushora,+Kuti zvisungo zvenyu zvirege kuwedzera kusungwa,Nekuti ndanzwa naChangamire Ishe, Jehovha wemauto,Kuti pasarudzwa kuti nyika yese iparadzwe.+ 23  Ipai nzeve uye teererai inzwi rangu;Nyatsoteererai uye inzwai zvandinotaura. 24  Murimi anoswera achirima here asingadyari mbeu? Anongoramba achiputsa mavhinga achienzanisa ivhu mumunda make here?+ 25  Paanenge auenzanisa,Haabvi akusha kumini nhema kana kudyara kumini here,Uye haadyari gorosi here, nemapfunde, nebhari munzvimbo yazvoUye haadyari sipereti*+ achipoterera muganhu here? 26  Nekuti Mwari anomudzidzisa nzira* yakarurama;Mwari wake anomurayiridza.+ 27  Nekuti kumini nhema haipurwi nechireyi chekupurisa,+Uye vhiri rechireyi harifambiswi pamusoro pekumini. Pane kudaro, kumini nhema inopurwa nemhuro,Uye kumini inopurwa netsvimbo. 28  Munhu angapura zviyo* kusvika zvaita upfu hwechingwa here? Aiwa, haarambi achingozvipura;+Uye paanofambisa vhiri rechireyi chake nemabhiza ake pamusoro pazvo,Haazvikuyi.+ 29  Izviwo zvinobva kuna Jehovha wemauto,Uyo ane zano rinoshamisa*Uye akaita mabasa makuru.*+

Mashoko Emuzasi

Zvinoratidza sekuti pari kureva Samariya, guta guru.
Kana kuti “yekuzvitutumadza; yekuzvikudza.”
Kana kuti “dzekuzvitutumadza; dzekuzvikudza.”
Kana kuti “Tambo yekuyeresa pamusoro petambo yekuyeresa, tambo yekuyeresa pamusoro petambo yekuyeresa.”
Kana kuti “Tambo yekuyeresa pamusoro petambo yekuyeresa, tambo yekuyeresa pamusoro petambo yekuyeresa.”
Kana kuti “neSheori.” Ona Tsanangudzo Yemashoko.
Tambo iyi yaishandiswa kuvaka mudhuri wakatwasuka.
Kana kuti “neSheori.” Ona Tsanangudzo Yemashoko.
Dzimwe shanduro dzinoti, “Pavanonzwisisa, vachatya kusvika pekupedzisira.”
Kana kuti “anomuranga nenzira.”
Shoko rakashandurwa kuti zviyo rinoreva zvirimwa zvakasiyana-siyana zvine tsanga zvakadai segorosi nebhari.
Kana kuti “chinangwa chinoshamisa.”
Kana kuti “Uye ane uchenjeri hwakadzama.”