Isaya 27:1-13

  • Revhiatani inourayiwa naJehovha (1)

  • Rwiyo pamusoro paIsraeri achinzi munda wemizambiringa (2-13)

27  Zuva iroro Jehovha achashandisa bakatwa rake guru rinorwadza uye rakasimba+Pakutonga Revhiatani,* iyo nyoka inozvonyongoka,Revhiatani nyoka inogonya-gonya,Uye achauraya zimhuka riri mugungwa.   Imbirai mukadzi* uyu pazuva iroro, muchiti: “Munda wemizambiringa wewaini inopupuma!+   Ini Jehovha ndiri kumuchengetedza.+ Ndinomudiridza nguva dzese.+ Ndinomuchengetedza siku nesikati,Kuti parege kuva neanomukuvadza.+   Handina kutsamwa.+ Ndiani achauya pamberi pangu nemakwenzi eminzwa nemasora pakurwa? Ndichazvitsika-tsika, ndozvipisa pamwe chete.   Kana asingadi kuti zvidaro ngaatizire munhare* yangu. Ngaaite rugare neni;Ngaave nerugare neni.”   Jakobho achadzika midzi pamazuva anouya,Israeri achatumbuka uye achatungira,+Uye vachazadza nyika nezvibereko.+   Anofanira kurohwa zvakasimba kudaro neari kumurova here? Kana kuti anofanira kuurayiwa sezvakaitwa vekwake vakaurayiwa here?   Mucharwisana naye nekushevedzera kunovhundutsa pamunenge muchimudzinga. Iye achamudzinga nemhepo yake ine simba inotyisa pazuva remhepo yekumabvazuva.+   Saka kukanganisa kwaJakobho kuchayananisirwa nenzira iyi,+Uye ichi ndicho chibereko chizere chichavapo pachabviswa chivi chake: Achaita kuti matombo ese eatariAite sematombo emunyaka akuyiwa,Uye hapana mapango anoyera* kana zvigadziko zvekupisira rusenzi zvichasara.+ 10  Nekuti guta rakakomberedzwa nemasvingo richasara risina munhu;Mafuro achangoregwa osiyiwa akadaro serenje.+ Mhuru ichafura imomo yoraraUye ichadya mapazi ake.+ 11  Nhungirwa dzake padzinooma,Vakadzi vachauya vodzityora,Vodzishandisa kuvesa moto. Nekuti rudzi urwu harunzwisisi.+ Ndokusaka Muiti warwo asingazorunzwiri tsitsi,Uye uya akaruumba asingazorunzwiri nyasha.+ 12  Zuva iroro Jehovha achazunza muchero, kubva paRwizi* runoyerera kusvika kuRwizi* rweIjipiti,+ uye muchaunganidzwa mumwe pashure pemumwe, haiwa imi vanhu veIsraeri.+ 13  Zuva iroro hwamanda huru icharidzwa,+ uye vaya vari kuparara munyika yeAsiriya+ nevaya vakaita rumwe rumwe munyika yeIjipiti+ vachauya vokotamira Jehovha mugomo dzvene riri muJerusarema.+

Mashoko Emuzasi

Zvinoratidza sekuti Israeri ndiyo iri kurehwa pano, ichitaurwa semukadzi uye ichifananidzwa nemunda wemizambiringa.
Iyi inzvimbo yaishandiswa kuhwanda uchitiza muvengi.
Kureva, Yufratesi.
Ona Tsanangudzo Yemashoko pana “Bani.”