Isaya 24:1-23

  • Jehovha achabvisa zvinhu zvese munyika (1-23)

    • Jehovha ava Mambo muZiyoni (23)

24  Inzwai! Jehovha ari kubvisa zvinhu zvese munyika* achiisiya isina chinhu.+ Anoipidigura+ oparadzira vagari vayo.+   Vese vachaitirwa zvakafanana: Vanhu uyewo mupristi,Muranda natenzi wake,Muranda natenzikadzi wake,Anotenga neanotengesa,Ari mubhizimisi rekupa zvikwereti neanopiwa chikwereti,Akakweretesa neakakwereta.+   Nyika ichabviswa zvinhu zvese zviri mairi;Ichapambwa zvinhu zvese,+Nekuti Jehovha ataura shoko iri.   Nyika iri kuchema;*+ iri kuparara. Nyika iri kusvava; iri kupera basa. Vanhu vanokudzwa vemunyika yacho vapera simba.   Nyika yasvibiswa nevagari vayo,+Nekuti vatyora mitemo,+Vachinja murau,+Uye vaputsa sungano inogara kwenguva refu.*+   Ndokusaka kutuka kuchiparadza nyika yacho,+Uye vaya vanogara mairi vachinzi vane mhosva. Ndokusaka vagari vemunyika yacho vava vashoma,Uye pasara varume vashomanana.+   Waini itsva iri kuchema,* muzambiringa uri kuoma,+Uye vaya vese vane mwoyo iri kufara vari kugomera.+   Mufaro wekurira kwematambureni wapera;Ruzha rwevaya vanoita mafaro akanyanyisa rwaguma;Kurira kunonakidza kwerudimbwa kwapera.+   Vanonwa waini pasina rwiyo,Uye doro ravari kunwa riri kuvava. 10  Guta rekusiyiwa, raputsika;+Dzimba dzese dzavharwa kuti parege kuva neanopinda. 11  Vanochemera waini mumigwagwa. Kufara kwese kwanyangarika;Mufaro wenyika yacho wapera.+ 12  Guta rasiyiwa angova matongo;Gedhi rapwanyiwa rikasara rangova murwi.+ 13  Nekuti izvi ndizvo zvazvichange zvakaita munyika yacho pakati pemarudzi: Sezvinoitika panozunzwa muorivhi,+Semazambiringa mashoma anosara kana kukohwa kwapera.+ 14  Vachakwidza inzwi ravo,Vachashevedzera vachifara. Vachazivisa nezveukuru hwaJehovha vari kugungwa.*+ 15  Ndokusaka vachakudza Jehovha vari munharaunda yechiedza;*+Vachakudza zita raJehovha Mwari waIsraeri muzvitsuwa zvegungwa.+ 16  Tiri kunzwa nziyo kumigumo yenyika, dzichiti: “Iye Akarurama ngaakudzwe!”*+ Asi ndinoti: “Ndiri kuperezeka, ndiri kuperezeka! Ndine nhamo! Vanyengeri vanyengera;Neunyengeri hwavo, vanyengeri varatidza unyengeri.”+ 17  Kutya kukuru nemakomba nezviteyeso zvakakumirira, iwe mugari wemunyika.+ 18  Wese anenge achitiza ruzha runotyisa achawira mugomba,Uye wese anenge achibuda mugomba achabatwa nechiteyeso.+ Nekuti magedhi emvura ari kumusoro achavhurwa,Uye nheyo dzenyika dzichazununguka. 19  Nyika yatsemuka;Nyika yazununguswa;Nyika yagwinha-gwinha zvine simba.+ 20  Nyika iri kudzedzereka sechidhakwa,Uye iri kuzunguzika sekaimba kari kuzunguzwa nemhepo. Kukanganisa kwayo kuri kuiremera chaizvo,+Uye ichawa, zvekuti haizosimukizve. 21  Zuva iroro Jehovha achafunga nezvekutonga uto rekumusoroUye madzimambo enyika ari panyika. 22  Uye vachaunganidzwaSevasungwa vakaunganidzwa mugomba,Uye vachavharirwa mujeri repasi;Papera mazuva mazhinji, vachaonekwa kuti voitwa sei. 23  Jenaguru richatsverudzwa,Uye zuva rinopenya richanyara,+Nekuti Jehovha wemauto ava Mambo+ muGomo reZiyoni+ nemuJerusarema,Achibwinya pamberi pevakuru vevanhu vake.*+

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “panyika.”
Dzimwe shanduro dzinoti, “iri kuoma.”
Kana kuti “sungano yekare.”
Dzimwe shanduro dzinoti, “iri kupera.”
Kana kuti “kumavirira.”
Kana kuti “kumabvazuva.”
Kana kuti “ngaashongedzwe.”
ChiHeb., “pamberi pevakuru vake.”