Isaya 21:1-17

  • Mutongo pamusoro perenje regungwa (1-10)

    • Kuramba akarinda panharire (8)

    • “Bhabhironi rawa!” (9)

  • Mutongo pamusoro peDhuma uye perenje (11-17)

    • “Murindi, hakusati kwava kuedza here?” (11)

21  Mutongo pamusoro perenje regungwa:*+ Pane chiri kuuya chakaita semadutu anopfuura nekumaodzanyemba,Achibva kurenje, kunyika inotyisa.+   Ndaratidzwa zvinhu zvinotyisa: Munyengeri ari kunyengera,Uye muparadzi ari kuparadza. Kwidza, haiwa iwe Eramu! Komba, haiwa iwe Medhiya!+ Ndichagumisa kugomera kwese kwaakakonzera.+   Ndokusaka ndiri kurwadziwa zvikuru.*+ Ndiri kurwadziwaSezvinoita mukadzi ari kusununguka. Ndiri kushungurudzika chaizvo zvekutadza kunzwa;Ndiri kunetseka chaizvo zvekutadza kuona.   Mwoyo wangu wapera simba; ndiri kubvunda nekutya. Rubvunzavaeni rwandaida chaizvo ruri kundidederesa.   Isai midziyo patafura uye rongai zvigaro! Idyai uye inwai!+ Simukai imi machinda, zodzai nhoo!*   Nekuti Jehovha akati kwandiri: “Enda unoisa murindi uye muudze kuti ataure zvaanoona.”   Zvino iye akaona ngoro yehondo ichikwevewa nemabhiza maviri,Ngoro yehondo yemadhongi,Ngoro yehondo yengamera. Akanyatsorinda, pfungwa dzese dziri pabasa.   Akabva ashevedzera seshumba iri kudzvova, achiti: “Haiwa Jehovha, ndiri kugara ndakamira panharire* masikati,Uye ndiri panzvimbo yangu yekurinda usiku hwega hwega.+   Onai zviri kuuya: Kune varume vari mungoro yehondo iri kukwevewa nemabhiza maviri!”+ Akabva ashevedzera, achiti: “Rawa! Bhabhironi rawa!+ Aputsira pasi mifananidzo yese yakavezwa yavanamwari varo!”+ 10  Haiwa imi vanhu vangu vakapurwa,Imi mbeu dzakabva paburiro* rangu,+Ndakuudzai zvandanzwa kuna Jehovha wemauto, Mwari waIsraeri. 11  Mutongo pamusoro peDhuma:* Kune munhu ari kushevedzera kwandiri ari kuSeiri,+ achiti: “Murindi, hakusati kwava kuedza here? Murindi, hakusati kwava kuedza here?” 12  Murindi wacho akati: “Mangwanani ari kuuya, uyewo usiku huri kuuya. Kana muchida kubvunza, bvunzai. Uyai zvakare!” 13  Mutongo pamusoro perenje: Mucharara musango murenje,Haiwa imi mapoka ari parwendo eDhedhani.+ 14  Uyai nemvura kuti muchingure ane nyota,Imi vagari vemunyika yeTema,+Uye unzirai chingwa munhu ari kutiza. 15  Nekuti vatiza mapakatwa, vatiza bakatwa rakavhomorwa,Vatiza uta hwakakungwa uye utsinye hwemuhondo yacho. 16  Nekuti Jehovha akati kwandiri: “Mugore rimwe chete, semakore emunhu wemaricho,* kukudzwa kwese kunoitwa Kedhari+ kuchapera. 17  Pavarwi veKedhari pachasara varume vashoma vanopfura neuta, nekuti Jehovha Mwari waIsraeri ataura.”

Mashoko Emuzasi

Zvinogona kunge zvichireva nharaunda yekare yeBhabhironia.
ChiHeb., “hudyu dzangu dzizere nemarwadzo.”
Kana kuti “isai mafuta panhoo.”
Iyi inzvimbo yakakwirira inoshandiswa kuona zviri kure.
Kureva kuti “Kunyarara.”
Kana kuti “iro rinoverengwa pachinyatsotevedzerwa zvinoitwa nemunhu wemaricho”; kureva, gore rakakwana.