Isaya 20:1-6

  • Chiratidzo chezvichaitika kuIjipiti neItiopiya (1-6)

20  Gore rakatumwa muTatani* kuAshdhodhi naMambo Sagoni weAsiriya,+ akaenda kunorwisa Ashdhodhi, akaitora.+  Panguva iyoyo Jehovha akataura naIsaya+ mwanakomana waAmozi, achiti: “Enda, ubvise masaga muhudyu dzako, uye ubvise shangu mutsoka dzako.” Akaita saizvozvo, achifamba asina kupfeka* uye asina shangu.  Jehovha akabva ati: “Mushumiri wangu Isaya zvaakafamba asina kupfeka uye asina shangu kwemakore matatu sechiratidzo+ nemucherechedzo wezvichaitika kuIjipiti+ neItiopiya,+  mambo weAsiriya achaendawo nevasungwa kubva kuIjipiti+ nenhapwa dzekuItiopiya, vakomana nevarume vakwegura, avo vanenge vasina kupfeka uye vasina shangu, vaine magaro ari pachena, iko kusapfeka kweIjipiti.*  Vachatya kwazvo uye vachanyara neItiopiya, iyo tariro yavo uye neIjipiti yavaidada nayo.*  Vagari vemunyika iyi yepamahombekombe egungwa vachati pazuva iroro, ‘Tarisai muone zvaitika kutariro yedu, kwatakatizira kuti tibatsirwe uye tinunurwe pana mambo weAsiriya! Zvino tichapukunyuka sei?’”

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “mutungamiriri weuto.”
Kana kuti “asina kunyatsopfeka.”
Kana kuti “izvo zvichanyadzisa Ijipiti.”
Kana kuti “iyo ine runako rwavaiyemura.”