Isaya 10:1-34

  • Ruoko rwaMwari runorwisa Israeri (1-4)

  • Asiriya—shamhu yekutsamwa kwaMwari (5-11)

  • Kurangwa kweAsiriya (12-19)

  • Vakasara vekwaJakobho vachadzoka (20-27)

  • Mwari achatonga Asiriya (28-34)

10  Vane nhamo vaya vanogadza mirau yakaipa,+Vanogara vachinyora mirayiro inodzvinyirira,   Kuti varambe kutonga nyaya inouya nemurombo,Kuti vadzvinyirire vanhu vangu vakaderera,+Vachipamba chirikadziUye vachitorera nherera zvinhu zvadzo!+   Muchaitei pazuva rekurangwa,+Pachauya kuparadzwa kuchibva kure?+ Muchatizira kuna ani kuti mubatsirwe,+Uye muchasiya kupi pfuma yenyu,*   Changosara chete kuchonjomara pamwe chete nevasungwaKana kuti kuva pakati pevakaurayiwa. Nekuda kweizvi zvese, kutsamwa kwake hakuna kupera,Asi ruoko rwake ruchakatambanudzwa kuti rurove.+   “Hoyo muAsiriya,+Shamhu yekuratidza kutsamwa kwangu,+Uyo ane tsvimbo yehasha dzangu muruoko rwake!   Ndichamutuma kunorwisa rudzi rwakatsauka,+Kunorwisa vanhu vakandigumbura chaizvo;Ndichamuudza kuti apambe uye atore zvinhu zvizhinjiUye kuti avatsike-tsike sedhaka riri mumigwagwa.+   Asi achange asingadi kuzviitaUye mwoyo wake hauzorongi kuita izvozvo;Nekuti mwoyo wake uri kuda kuparadza,Kuparadza marudzi mazhinji, kwete mashoma.   Nekuti anoti,‘Machinda angu ese haasi madzimambo here?+   Karino+ haina kungofanana neKakemishi+ here? Hamati+ haina kufanana neApadhi+ here? Samariya+ haina kufanana neDhamasiko+ here? 10  Ruoko rwangu rwakatora umambo hwavanamwari vasina zvavanobatsira,Avo vaiva nemifananidzo yakavezwa inopfuura yeJerusarema neSamariya!+ 11  Handizoitiriwo Jerusarema nezvidhori zvaroSezvandakaitira Samariya navanamwari vayo vasina zvavanobatsira here?’+ 12  “Jehovha paanenge apedza basa rake rese paGomo reZiyoni nemuJerusarema, acharanga* mambo weAsiriya nemhaka yekuzvikudza kwemwoyo wake, nekutarisa kwake kwekudada uye kwekuzvikudza.+ 13  Nekuti iye anoti,‘Ndichazviita nesimba reruoko rwanguUye neuchenjeri hwangu, nekuti ndakachenjera. Ndichabvisa miganhu yemarudzi+Uye ndichapamba upfumi hwavo,+Uye ndichakunda vagari vemo sezvinoita munhu ane simba.+ 14  Sezvinoita murume ari kusveerera mudendere,Ruoko rwangu ruchatora zvinhu zvemarudzi;Uye sezvinoitwa nemunhu ari kuunganidza mazai akasiyiwa,Ndichaunganidza nyika yese! Hapana munhu achabhabhamisa mapapiro ake kana kushama muromo wake kana kurira.’” 15  Demo ringazvikwidziridza pamusoro peanotema naro here? Saha ringazvikwidziridza pamusoro peanocheka naro here? Mudonzvo+ ungavheyesa anousimudza here? Kana kuti tsvimbo ingasimudza akaibata here? 16  Saka Ishe wechokwadi, Jehovha wemauto,Achawondorotsa vanhu vake vakobvu,+Uye achabatidza moto unopisa pasi pekukudzwa kwavo.+ 17  Chiedza+ chaIsraeri chichava moto,+Uye Mutsvene wake achava rimi remoto;Uchapisa woparadza masora ake nemakwenzi ake eminzwa zuva rimwe chete. 18  Achabvisa zvachose* kunaka kwesango rake nekwemunda wake wemichero;Uye zvichaita semunhu ari kurwara ari kupera muviri.+ 19  Mimwe miti yese yemusango rakeIchava mishoma zvekuti mwana mudiki achakwanisa kunyora uwandu hwayo. 20  Zuva iroro vaya vachasara pavaIsraeriNevaya vachapukunyuka veimba yaJakobhoHavazozendamirizve pane akavarova;+Asi vachazendamira pana Jehovha vakatendeka,Pana iye Mutsvene waIsraeri. 21  Vashoma chete ndivo vachadzoka,Ivo vakasara vaJakobho, vachadzoka kuna Mwari Ane Simba.+ 22  Nekuti kunyange zvazvo vanhu vako, haiwa iwe Israeri,Vakaita sejecha regungwa,Vashoma vavo ndivo chete vachadzoka.+ Pasarudzwa kuti vaparadzwe,+Uye vachafukidzwa nekurangwa.+ 23  Chokwadi kuparadza kwakasarudzwa naChangamire Ishe, Jehovha wemauto,Kuchaitwa munyika yacho yese.+ 24  Saka zvanzi naChangamire Ishe, Jehovha wemauto: “Musatya muAsiriya, imi vanhu vangu vagere muZiyoni, uya aimbokurovai neshamhu+ uye aimbokusimudzirai tsvimbo yake sezvaiita Ijipiti.+ 25  Nekuti pasina nguva, hasha dzichapera; kutsamwa kwangu kuchange kwanangana nekuparadzwa kwavo.+ 26  Jehovha wemauto achamusimudzira tyava+ sepaya paakakunda Midhiyani padombo rainzi Orebhu.+ Uye tsvimbo yake ichava pamusoro pegungwa, uye achaisimudza sezvaakaitira Ijipiti.+ 27  Zuva iroro mutoro wake uchabva papfudzi rako,+Uye joko rake richabva pamutsipa wako,+Uye joko racho richatyorwa+ nemhaka yemafuta.” 28  Iye asvika paAyati;+Apfuura nemuMigroni;Asiya zvinhu zvake paMikmashi.+ 29  Vayambuka zambuko;Usiku varara paGebha;+Rama inodedera, Gibhiya+ yaSauro yatiza.+ 30  Shevedzera uye ridza mhere, haiwa iwe mwanasikana weGarimu! Teerera, haiwa iwe Raisha! Haiwa iwe unonzwisa tsitsi, Anatoti!+ 31  Nzvimbo inonzi Madhimena yatiza. Vagari vemuGebhimu vatsvaga pekuhwanda. 32  Nhasi chaiye achamira muNobhu.+ Anozunzira gomo remwanasikana weZiyoni chibhakera chake,Icho chikomo cheJerusarema. 33  Inzwai! Ishe wechokwadi, Jehovha wemauto,Ari kutema mapazi neruzha rukuru;+Miti mirefu pane yese iri kutemwa,Uye yakakwirira iri kudzikiswa pasi. 34  Anotema mabvokocho esango nemudziyo wesimbi,*Uye Rebhanoni ichawiswa neane simba.

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “kukudzwa kwenyu.”
ChiHeb., “ndicharanga.”
Kana kuti “Achabvisa kubva pamweya kusvika panyama.”
Kana kuti “nedemo.”