Isaya 1:1-31

  • Baba nevanakomana vavo vakapanduka (1-9)

  • Jehovha anovenga kunamata kusiri kwemwoyo wese (10-17)

  • ‘Ngatiruramise zvinhu’ (18-20)

  • Ziyoni richadzokera pakuva guta rakatendeka (21-31)

1  Zvakaonekwa naIsaya*+ mwanakomana waAmozi pamusoro peJudha neJerusarema mumazuva aUziya,+ Jotamu,+ Ahazi,+ naHezekiya,+ madzimambo eJudha:+   Inzwa, haiwa iwe denga, uye teerera, haiwa iwe nyika,+Nekuti Jehovha akataura kuti: “Ndakarera vanakomana ndikavayarutsa,+Asi ivo vakandipandukira.+   Mukono wemombe unonyatsoziva munhu akautenga,Uye dhongi rinoziva chidyiro chezvipfuwo chemuridzi waro;Asi vaIsraeri havandizivi,*+Vanhu vangu havanzwisisi.”   Rune nhamo rudzi runotadza,+Vanhu vakaremerwa nekukanganisa,Chizvarwa chevarume vakaipa, vana vanoita zvakaipa! Vakasiya Jehovha;+Havana kuremekedza Mutsvene waIsraeri;Vakamupira makotsi.   Ndepapi pamwe pamucharohwa zvamuri kuwedzera kupanduka?+ Musoro uri kurwadza,Uye mwoyo une chirwere.+   Kubva pasi petsoka kusvika mumusoro, hapana pane utano. Pane maronda, nemakakuzvuka, nemaronda akavhurika,Hazvina kurapwa* kana kusungwa kana kupfaviswa nemafuta.+   Nyika yenyu yava dongo. Maguta enyu akapiswa nemoto. Vanhu vekune imwe nyika vari kuparadza nyika yenyu pamberi penyu chaipo.+ Yaparara senyika yakundwa nevanhu vekune imwe nyika.+   Mwanasikana weZiyoni asiyiwa akaita sedumba riri mumunda wemizambiringa,Sekaimba kari mumunda wemagaka,Seguta rakombwa.+   Kudai Jehovha wemauto asina kuita kuti pave nevashoma vedu vanopona,Tingadai takaita seSodhomu,Uye tingadai takafanana neGomora.+ 10  Inzwai shoko raJehovha, imi vatongi vane udzvinyiriri* veSodhomu.+ Teererai mutemo* waMwari wedu, imi vanhu veGomora.+ 11  “Zvibayiro zvenyu zvakawanda zvinondibatsirei?”+ anodaro Jehovha. “Handichadi zvibayiro zvenyu zvinopiswa zvemakondohwe+ nemafuta emhuka dzakakodzwa,+Uye handifadzwi neropa+ remikono yenyu midiki yemombe+ nemakwayana nembudzi.+ 12  Pamunouya kuzomira pamberi pangu,+Ndiani akakukumbirai izvi,Zvekutsika-tsika zvivanze zvangu?+ 13  Chiregai kuunzazve mipiro yezviyo isina zvainobatsira. Rusenzi yenyu inondisemesa.+ Kugara kwemwedzi,+ masabata,+ kuronga magungano,+Ndaneta negungano renyu dzvene ramunoita asi muchiita zvemashiripiti.+ 14  Ndakavenga* mitambo yenyu yekugara kwemwedzi nemimwe mitambo yenyu. Zvava mutoro kwandiri;Ndaneta nekuzvitakura. 15  Uye pamunotambanudza zvanza zvenyu,Ndinokuvanzirai maziso angu.+ Kunyange muchiita minyengetero mizhinji,+Handisi kuiteerera;+Maoko enyu azere neropa.+ 16  Zvigezei, zvichenesei;+Bvisai mabasa enyu akaipa pamberi pangu;Siyai zvakaipa.+ 17  Dzidzai kuita zvakanaka, tsvagai kururama,+Ruramisai anodzvinyirira,Rwirai kodzero dzenherera,Uye miririrai chirikadzi.”+ 18  “Chiuyai zvino, tiruramise zvinhu,” anodaro Jehovha.+ “Kunyange zvazvo zvivi zvenyu zvakatsvuka kuti piriviri,Zvichacheneswa sechando;+Kunyange zvazvo zvakatsvuka semucheka mutsvuku,Zvichaita semvere dzemakwai. 19  Kana mukava nechido uye mukateerera,Muchadya zvinhu zvakanaka zvenyika yacho.+ 20  Asi kana mukaramba, mopanduka,Muchaparadzwa nebakatwa,+Nekuti muromo waJehovha wazvitaura.” 21  Guta riya rakatendeka+ zvarava pfambi!+ Rakanga rizere nevanotevedzera mutemo;+Kururama kwaimbogara mariri,+Asi iye zvino mava nemhondi.+ 22  Sirivha yako yava marara,+Uye doro rako* radirwa mvura. 23  Machinda ako akaoma musoro uye ishamwari dzembavha.+ Ese zvawo anoda chiokomuhomwe uye anotoita zvekudzingirira zvipo.+ Havatongi nyaya dzenherera zvakanaka,Uye nyaya inounzwa nechirikadzi haitombosviki kwavari.+ 24  Saka Ishe wechokwadi, iye Jehovha wemauto,Iye Ane Simba waIsraeri, anoti: “Zvakwana! Ndichazvibvisira vavengi vangu,Uye ndichatsiva vavengi vangu.+ 25  Ndichakurwisa neruoko rwangu,Ndichabvisa tsvina* iri pauri sezvinoitwa nesipo,Uye ndichabvisa zvese zvisina kuchena pauri.+ 26  Ndichadzorera vatongi vako sezvazvaiva pakutangaUye vanachipangamazano vako sezvazvaiva pakutanga.+ Pashure peizvi uchanzi Guta reKururama, Guta Rakatendeka.+ 27  Ziyoni richadzikinurwa nekururama,+Uye vaya vanodzoka kwariri vachadzikinurwawo nekururama. 28  Vapanduki nevatadzi vachaparadzwa pamwe chete,+Uye vaya vanosiya Jehovha vachapera.+ 29  Nekuti vaya vaida miti mikuru yamaida vachanyara,+Uye muchashaya pekupinda nemhaka yeminda* yamakasarudza.+ 30  Nekuti muchaita semuti mukuru une mashizha ari kusvava,+Uye semunda usina mvura. 31  Murume ane simba achava shinda,*Uye basa rake richava kamoto kari kuputika;Zvese zviri zviviri zvichatsva pamwe chete,Pasina anozvidzimura.”

Mashoko Emuzasi

Kureva kuti “Ruponeso rwaJehovha.”
Kana kuti “havazivi tenzi wavo.”
ChiHeb., “kusvinwa.”
Kana kuti “imi vatongi.”
Kana kuti “murayiro.”
Kana kuti “Mweya wangu wakavenga.”
Kana kuti “doro rako regorosi.”
Pano pari kureva zvinoitwa panonyungudutswa simbi painenge ichinatswa.
Panenge pari kureva miti neminda yaiva nechekuita nekunamata zvidhori.
Shinda isinganonoki kubata moto.