Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Bhuku raIsaya

Zvitsauko

Zviri Mubhuku Racho

 • 1

  • Baba nevanakomana vavo vakapanduka (1-9)

  • Jehovha anovenga kunamata kusiri kwemwoyo wese (10-17)

  • ‘Ngatiruramise zvinhu’ (18-20)

  • Ziyoni richadzokera pakuva guta rakatendeka (21-31)

 • 2

  • Gomo raJehovha rinokwidziridzwa (1-5)

   • Mapakatwa anoitwa miromo yemagejo (4)

  • Zuva raJehovha rinonyadzisa vanozvikudza (6-22)

 • 3

  • Vatungamiriri veJudha vanotsausa vanhu (1-15)

  • Kutongwa kwevanasikana veZiyoni vanokwezva varume (16-26)

 • 4

  • Vakadzi vanomwe pamurume mumwe chete (1)

  • Zvinoitwa kuti zvitungire naJehovha zvichange zvakanaka chaizvo (2-6)

 • 5

  • Rwiyo rwemunda waJehovha wemizambiringa (1-7)

  • Nhamo pamunda waJehovha wemizambiringa (8-24)

  • Mwari anotsamwira vanhu vake (25-30)

 • 6

  • Jehovha anoonekwa ari mutemberi yake (1-4)

   • “Mutsvene, mutsvene, mutsvene, Jehovha” (3)

  • Miromo yaIsaya inocheneswa (5-7)

  • Isaya anotumwa (8-10)

   • “Ndiri pano! Nditumei!” (8)

  • “Kusvikira riini, haiwa Jehovha?” (11-13)

 • 7

  • Shoko kuna Mambo Ahazi (1-9)

   • Sheyari-jashubhu (3)

  • Chiratidzo chaEmanueri (10-17)

  • Zvinokonzerwa nekusatendeka (18-25)

 • 8

  • Kupinda kwevaAsiriya munyika nechisimba (1-8)

   • Maheri-sharari-hashi-bhazi (1-4)

  • Musatya—“Mwari anesu!” (9-17)

  • Isaya nevana vake vachishanda sezviratidzo (18)

  • Bvunzai mutemo, kwete madhimoni (19-22)

 • 9

  • Chiedza chikuru munyika yeGarireya (1-7)

   • Kuberekwa ‘kweMuchinda weRugare’ (6, 7)

  • Ruoko rwaMwari runorwisa Israeri (8-21)

 • 10

  • Ruoko rwaMwari runorwisa Israeri (1-4)

  • Asiriya—shamhu yekutsamwa kwaMwari (5-11)

  • Kurangwa kweAsiriya (12-19)

  • Vakasara vekwaJakobho vachadzoka (20-27)

  • Mwari achatonga Asiriya (28-34)

 • 11

  • Kutonga kwakarurama kwenhungirwa yaJese (1-10)

   • Mhumhi negwayana zvichagara pamwe chete (6)

   • Nyika ichazara nekuziva Jehovha (9)

  • Vakasara vanodzoswa (11-16)

 • 12

  • Rwiyo rwekutenda (1-6)

   • “Jah Jehovha ndiye simba rangu” (2)

 • 13

  • Mutongo pamusoro peBhabhironi (1-22)

   • Zuva raJehovha rava pedyo! (6)

   • VaMedhiya vachakunda Bhabhironi (17)

   • Bhabhironi harizombofi rakagarwa (20)

 • 14

  • Israeri achagara munyika yake (1, 2)

  • Chirevo pamusoro pamambo weBhabhironi (3-23)

   • Anopenya anodonha kubva kudenga (12)

  • Ruoko rwaJehovha ruchapwanya muAsiriya (24-27)

  • Mutongo pamusoro peFiristiya (28-32)

 • 15

  • Chirevo pamusoro peMoabhi (1-9)

 • 16

  • Chirevo pamusoro peMoabhi chinopfuurira (1-14)

 • 17

  • Mutongo pamusoro peDhamasiko (1-11)

  • Marudzi achatukwa naJehovha (12-14)

 • 18

  • Mashoko pamusoro peItiopiya (1-7)

 • 19

  • Mutongo pamusoro peIjipiti (1-15)

  • Ijipiti ichaziva Jehovha (16-25)

   • Atari yaJehovha muIjipiti (19)

 • 20

  • Chiratidzo chezvichaitika kuIjipiti neItiopiya (1-6)

 • 21

  • Mutongo pamusoro perenje regungwa (1-10)

   • Kuramba akarinda panharire (8)

   • “Bhabhironi rawa!” (9)

  • Mutongo pamusoro peDhuma uye perenje (11-17)

   • “Murindi, hakusati kwava kuedza here?” (11)

 • 22

  • Mutongo pamusoro peBani Rechiratidzo (1-14)

  • Mutariri Shebna anotsiviwa naEriyakimu (15-25)

   • Kufananidzwa nehoko (23-25)

 • 23

  • Mutongo pamusoro peTire (1-18)

 • 24

  • Jehovha achabvisa zvinhu zvese munyika (1-23)

   • Jehovha ava Mambo muZiyoni (23)

 • 25

  • Kukomborerwa kukuru kwevanhu vaMwari (1-12)

   • Mabiko aJehovha ewaini yakanaka kwazvo (6)

   • Rufu runobviswa (8)

 • 26

  • Rwiyo rwekuvimba naMwari uye rweruponeso (1-21)

   • Jah Jehovha iDombo rinogara nekusingaperi (4)

   • Vagari vepanyika vachadzidza nezvekururama (9)

   • “Vakafa venyu vachararama” (19)

   • Pindai mudzimba dzemukati muhwande (20)

 • 27

  • Revhiatani inourayiwa naJehovha (1)

  • Rwiyo pamusoro paIsraeri achinzi munda wemizambiringa (2-13)

 • 28

  • Nhamo kuzvidhakwa zvekwaEfremu! (1-6)

  • Vapristi nevaprofita veJudha vanodzedzereka (7-13)

  • “Sungano neRufu” (14-22)

   • Dombo repakona rinokosha muZiyoni (16)

   • Basa raJehovha risina kujairika (21)

  • Mufananidzo wekuranga kwaJehovha kune uchenjeri (23-29)

 • 29

  • Arieri ine nhamo! (1-16)

   • Kungokudza Mwari nemiromo kunoshorwa (13)

  • Matsi dzichanzwa; uye mapofu achaona (17-24)

 • 30

  • Rubatsiro rweIjipiti haruna kana maturo (1-7)

  • Vanhu vanoramba uprofita (8-14)

  • Simba rinobva pakuvimba naMwari (15-17)

  • Jehovha anonzwira vanhu vake nyasha (18-26)

   • Jehovha, Murayiridzi Mukuru (20)

   • “Iyi ndiyo nzira” (21)

  • Jehovha anoranga Asiriya (27-33)

 • 31

  • Rubatsiro chairwo runobva kuna Mwari, kwete kuvanhu (1-9)

   • Mabhiza eIjipiti ndeenyama (3)

 • 32

  • Mambo nemachinda vachatonga kuti pave nekururama (1-8)

  • Vakadzi vasingatirimuki vanoyambirwa (9-14)

  • Makomborero panodururwa mweya (15-20)

 • 33

  • Mutongo uye tariro kune vakarurama (1-24)

   • Jehovha ndiye Mutongi, ndiye Anopa Mutemo, uye ndiMambo (22)

   • Hakuna achati: “Ndiri kurwara” (24)

 • 34

  • Kutsiva kwaJehovha pamarudzi (1-4)

  • Edhomu ichava dongo (5-17)

 • 35

  • Kudzorerwa kweParadhiso (1-7)

   • Mapofu achaona; matsi dzichanzwa (5)

  • Nzira yeUtsvene kuvanhu vakadzikinurwa (8-10)

 • 36

  • Saniheribhi anopinda muJudha nechisimba (1-3)

  • MuRabhisheki anoshora Jehovha (4-22)

 • 37

  • Hezekiya anotsvaga kubatsirwa naMwari nekuna Isaya (1-7)

  • Saniheribhi anotyisidzira Jerusarema (8-13)

  • Munyengetero waHezekiya (14-20)

  • Isaya anozivisa mhinduro yaMwari (21-35)

  • Ngirozi inouraya vaAsiriya 185 000 (36-38)

 • 38

  • Kurwara kwaHezekiya uye kupora kwake (1-22)

   • Rwiyo rwekutenda (10-20)

 • 39

  • Nhume dzakabva kuBhabhironi (1-8)

 • 40

  • Kunyaradzwa kwevanhu vaMwari (1-11)

   • Inzwi murenje (3-5)

  • Ukuru hwaMwari (12-31)

   • Marudzi akaita sedonhwe remvura riri kubva mumugomo (15)

   • Mwari anogara pamusoro “pedenderedzwa renyika” (22)

   • Nyeredzi dzese dzinoshevedzwa nemazita (26)

   • Mwari haamboneti (28)

   • Vanotarisira kuna Jehovha vanowanazve simba (29-31)

 • 41

  • Munhu wekumabvazuva uyo anokunda (1-7)

  • Israeri anosarudzwa kuti ave mushumiri waMwari (8-20)

   • “Shamwari yangu Abrahamu” (8)

  • Vamwe vanamwari vanonzi varatidze kuti ndivanamwari (21-29)

 • 42

  • Mushumiri waMwari uye basa rake (1-9)

   • ‘Jehovha ndiro zita rangu’ (8)

  • Rwiyo rutsva rwekurumbidza Jehovha (10-17)

  • Israeri ibofu uye imatsi (18-25)

 • 43

  • Jehovha anounganidzazve vanhu vake (1-7)

  • Vanamwari ngavaratidze kuti vakarurama (8-13)

   • “Imi muri zvapupu zvangu” (10, 12)

  • Kusunungurwa muBhabhironi (14-21)

  • “Ngatipinzei nyaya yedu mudare” (22-28)

 • 44

  • Makomborero kuvanhu vaMwari vaakasarudza (1-5)

  • Hakuna mumwe Mwari kunze kwaJehovha (6-8)

  • Zvifananidzo zvinogadzirwa nevanhu hazvina maturo (9-20)

  • Jehovha, Mudzikinuri waIsraeri (21-23)

  • Kudzorera zvinhu pachishandiswa Koreshi (24-28)

 • 45

  • Koreshi anozodzwa kuti akunde Bhabhironi (1-8)

  • Ivhu harifaniri kupikisana neMuumbi (9-13)

  • Mamwe marudzi anoremekedza Israeri (14-17)

  • Zvakasikwa naMwari uye zvaanozivisa zvinoratidza kuti akavimbika (18-25)

   • Nyika yakasikwa kuti igarwe (18)

 • 46

  • Zvidhori zveBhabhironi naMwari waIsraeri (1-13)

   • Jehovha anotaura zvichaitika (10)

   • Shiri yekumabvazuva inodya nyama (11)

 • 47

  • Kuwa kweBhabhironi (1-15)

   • Vazivi venyeredzi vanofumurwa (13-15)

 • 48

  • Israeri anotsiurwa uye anonatswa (1-11)

  • Jehovha acharwisa Bhabhironi (12-16a)

  • Zvinodzidziswa naMwari zvinobatsira (16b-19)

  • “Budai muBhabhironi!” (20-22)

 • 49

  • Basa remushumiri waJehovha (1-12)

   • Chiedza chemarudzi (6)

  • Kunyaradzwa kwaIsraeri (13-26)

 • 50

  • Zvivi zvaIsraeri zvinokonzera matambudziko (1-3)

  • Mushumiri waJehovha uyo anoteerera (4-11)

   • Rurimi nenzeve zvevaya vakadzidziswa (4)

 • 51

  • Ziyoni richagadzirwazve kuti rive semunda weEdheni (1-8)

  • Kunyaradzwa kunobva kuMuiti weZiyoni ane simba (9-16)

  • Kapu yekutsamwa kwaJehovha (17-23)

 • 52

  • Muka, haiwa iwe Ziyoni! (1-12)

   • Tsoka dzakanaka dzevaya vanouya nemashoko akanaka (7)

   • Varindi veZiyoni vanoshevedzera pamwe chete (8)

   • Vaya vanotakura midziyo yaJehovha vanofanira kunge vakachena (11)

  • Mushumiri waJehovha achakwidziridzwa (13-15)

   • Kukanganisika pachiso (14)

 • 53

  • Kutambura, kufa, uye kuvigwa kwemushumiri waJehovha (1-12)

   • Kuzvidzwa uye kurambwa (3)

   • Akatakura urwere nemarwadzo (4)

   • “Akaunzwa segwai kuzourayiwa” (7)

   • Akatakura chivi chevanhu vakawanda (12)

 • 54

  • Ziyoni risingabereki rinova nevanakomana vakawanda (1-17)

   • Jehovha, murume weZiyoni (5)

   • Vanakomana veZiyoni vachadzidziswa naJehovha (13)

   • Zvombo zvekurwisa Ziyoni hazvizobudiriri (17)

 • 55

  • Kukokwa kuzodya nekunwa pasina mubhadharo (1-5)

  • Tsvagai Jehovha neshoko rake rakavimbika (6-13)

   • Nzira dzaMwari dzakakwirira kupfuura dzevanhu (8, 9)

   • Shoko raMwari richatobudirira (10, 11)

 • 56

  • Makomborero pavatorwa nengomwa (1-8)

   • Imba yekunyengeterera yemarudzi ese (7)

  • Varindi mapofu, imbwa dzisingatauri (9-12)

 • 57

  • Munhu akarurama nevanhu vakavimbika vaparara (1, 2)

  • Unzenza hwekunamata hweIsraeri hunofumurwa (3-13)

  • Nyaradzo kuvanozvininipisa (14-21)

   • Vakaipa vakaita segungwa risina kugadzikana (20)

   • Vakaipa havana rugare (21)

 • 58

  • Kutsanya kwechokwadi nekwekunyengera (1-12)

  • Kufarira kuchengeta Sabata (13, 14)

 • 59

  • Zvivi zveIsraeri zvinoiparadzanisa naMwari (1-8)

  • Kureurura zvivi (9-15a)

  • Jehovha anopindira kuti abatsire vanenge vapfidza zvivi (15b-21)

 • 60

  • Kubwinya kwaJehovha kunopenya paZiyoni (1-22)

   • Senjiva dziri kuuya kuzvirugu zvadzo (8)

   • Goridhe panzvimbo pemhangura (17)

   • Mudiki achava chiuru (22)

 • 61

  • Kuzodzwa kuti azivise mashoko akanaka (1-11)

   • “Gore rekufarirwa naJehovha” (2)

   • “Miti mikuru yekururama” (3)

   • Vekune imwe nyika vachabatsira (5)

   • “Vapristi vaJehovha” (6)

 • 62

  • Zita idzva reZiyoni (1-12)

 • 63

  • Kutsiva kwaJehovha pamarudzi (1-6)

  • Rudo rwaJehovha rusingachinji rwaakaratidza mazuva ekare (7-14)

  • Munyengetero wekupfidza zvivi (15-19)

 • 64

  • Munyengetero wekupfidza unoenderera mberi (1-12)

   • Jehovha “Muumbi wedu” (8)

 • 65

  • Mutongo waJehovha pavanhu vanonamata zvidhori (1-16)

   • Mwari weMhanza Yakanaka namwari Anosarudza Zvichaitika (11)

   • “Vashumiri vangu vachadya” (13)

  • Matenga matsva nenyika itsva (17-25)

   • Kuvaka dzimba; kudyara minda yemizambiringa (21)

   • Hakuna achashanda zvakaoma pasina (23)

 • 66

  • Kunamata kwechokwadi nekwenhema (1-6)

  • Ziyoni nevanakomana varo (7-17)

  • Vanhu vanoungana kuzonamata muJerusarema (18-24)