Hosiya 14:1-9

  • Kukumbirwa kuti vadzoke kuna Jehovha (1-3)

    • Kurumbidza nemiromo (2)

  • Israeri anobatsirwa kuti avezve akatendeka (4-9)

14  “Dzoka kuna Jehovha Mwari wako iwe Israeri,+Nekuti kukanganisa kwako kwakakupiringisha.   Dzokai kuna Jehovha mutaure mashoko aya,Itii kwaari, ‘Tiregerereiwo kukanganisa kwedu+ uye gamuchirai zvakanaka zvatinokuitirai,Uye tichakurumbidzai nemiromo yedu+ sekukupai kwatinoita zvibayiro zvemikono midiki yemombe.   Asiriya haizotiponesi.+ Hatizotasvi mabhiza,+Uye hatizotizve, “Haiwa Mwari wedu,” tichidaro kubasa remaoko edu,Nekuti ndimi munonzwira nherera tsitsi.’+   Ndichavabatsira kuti vavezve vanhu vakatendeka.+ Ndichavada ndega zvichibva pamwoyo,+Nekuti handisisina kuvatsamwira.+   Ndichaita sedova kuna Israeri;Achatumbuka seruvaUye midzi yake ichadzika seyemiti yekuRebhanoni.   Tumapazi twake tuchareba,Achange akanaka semuti wemuorivhi,Uye kunhuhwirira kwake kuchaita sekwemiti yekuRebhanoni.   Vachatangazve kugara pamumvuri wake. Vacharima zviyo,* uye vachatungira semuzambiringa.+ Mukurumbira wake uchaita sewewaini yekuRebhanoni.   Efremu achati, ‘Ndichadirei zvidhori?’+ Ndichamupindura uye ndichamuchengeta.+ Ndichaita semujunipa wakasvibirira. Muchawana michero pandiri.”   Ndiani akachenjera? Kana aripo ngaanzwisise zvinhu izvi. Ndiani akangwara? Ngaazvizive. Nekuti nzira dzaJehovha dzakarurama,+Uye vakarurama vachafamba madziri;Asi vatadzi vachagumburwa madziri.

Mashoko Emuzasi

Shoko rakashandurwa kuti zviyo rinoreva zvirimwa zvakasiyana-siyana zvine tsanga zvakadai segorosi nebhari.