Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Bhuku raHosiya

Zvitsauko

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Zviri Mubhuku Racho

 • 1

  • Mudzimai waHosiya nevana vakaberekwa nemudzimai wacho (1-9)

   • Jezreeri (4), Ro-ruhama (6), uye Ro-ami (9)

  • Tariro yekudzoswa uye yekubatana (10, 11)

 • 2

  • VaIsraeri vanorangwa nekuti havana kutendeka (1-13)

  • Kudzorerwa kuna Jehovha semurume wavo (14-23)

   • “Uchandishevedza kuti murume Wangu” (16)

 • 3

  • Hosiya anotorazve mudzimai wake anoita upombwe (1-3)

  • Israeri achadzoka kuna Jehovha (4, 5)

 • 4

  • Mhosva yevaIsraeri yavari kuda kutongwa naJehovha (1-8)

   • Vanhu havasi kuziva Mwari munyika (1)

  • Chipfambi chevaIsraeri uye unzenza hwavo (9-19)

   • Kuda chipfambi kunotsausa vanhu (12)

 • 5

  • Mutongo waEfremu naJudha (1-15)

 • 6

  • Vanhu vanoudzwa kuti vadzokere kuna Jehovha (1-3)

  • Rudo rwevanhu ruri kukurumidza kupera (4-6)

   • Rudo rusingachinji runokunda chibayiro (6)

  • Unhu hwevanhu hunonyadzisa (7-11)

 • 7

  • Mabasa akaipa aEfremu anotsanangurwa (1-16)

   • Mambure aMwari haatiziki (12)

 • 8

  • Kutambura nemhaka yekunamata zvidhori (1-14)

   • Kudyara mhepo, uye kukohwa dutu (7)

   • Israeri akanganwa Muiti wake (14)

 • 9

  • Zvivi zvaEfremu zvinoita kuti arambwe naMwari (1-17)

   • Vakazvipira kuna mwari anonyadzisa (10)

 • 10

  • Israeri, muzambiringa wemusango, achaparadzwa (1-15)

 • 11

  • Mwari akada Israeri kubvira achiri mukomana (1-12)

   • “Ndakashevedza mwanakomana wangu kuti abude muIjipiti” (1)

 • 12

  • Efremu anofanira kudzoka kuna Jehovha (1-14)

   • Jakobho anoita mutsimba naMwari (3)

   • Jakobho akachema kuti anzwirwe nyasha naMwari (4)

 • 13

  • Efremu uyo anonamata zvidhori akakanganwa Jehovha (1-16)

   • “Nhai Rufu, kuruma kwako kuri kupi?” (14)

 • 14

  • Kukumbirwa kuti vadzoke kuna Jehovha (1-3)

   • Kurumbidza nemiromo (2)

  • Israeri anobatsirwa kuti avezve akatendeka (4-9)