Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Bhuku raHabhakuki

Zvitsauko

1 2 3

Zviri Mubhuku Racho

 • 1

  • Muprofita anochemera kubatsirwa (1-4)

   • ‘Kusvikira riini Jehovha?’ (2)

   • “Nei muchingosiya udzvinyiriri huripo?” (3)

  • Mwari acharanga achishandisa vaKadheya (5-11)

  • Muprofita anoteterera Jehovha (12-17)

   • ‘Mwari wangu, hamufi’ (12)

   • ‘Makachena zvekuti hamungaoni zvakaipa’ (13)

 • 2

  • ‘Ndicharamba ndakarinda kuti ndinzwe zvaanotaura’ (1)

  • Jehovha anopindura muprofita wacho (2-20)

   • ‘Ramba wakamirira chiratidzo chacho’ (3)

   • Vanhu vakarurama vachararama nekutendeka (4)

   • Matambudziko mashanu kuvaKadheya (6-20)

    • Nyika ichazara nekuziva Jehovha (14)

 • 3

  • Muprofita wacho anonyengetera kuna Jehovha kuti aratidze simba rake (1-19)

   • Mwari achaponesa vanhu vake vakazodzwa (13)

   • Kupembera nemufaro muna Jehovha pasinei nekuoma kwezvinhu (17, 18)