Genesisi 9:1-29

  • Vanhu vanopiwa mirayiro (1-7)

    • Mutemo pamusoro peropa (4-6)

  • Sungano yemuraraungu (8-17)

  • Uprofita pamusoro pevana vaNoa (18-29)

9  Mwari akabva akomborera Noa nevanakomana vake achiti kwavari: “Berekai muwande, muzadze nyika.+  Zvisikwa zvese zvipenyu zvepanyika, nezvisikwa zvese zvinobhururuka zvekudenga, nezvese zvinofamba panyika, nehove dzese dzegungwa, zvicharamba zvichikutyai nekukuvhundukai. Zvaiswa mumaoko enyu.*+  Munogona henyu kudya mhuka dzese mhenyu dzinofamba.+ Ndinokupai dzese, sekukupai kwandakaita zvinomera zvakasvibirira.+  Asi nyama ine upenyu hwayo,* iro ropa rayo,+ musaidya.+  Uyewo, ndichabvunza nezveropa reupenyu hwenyu* kana radeurwa. Ndichabvunza nezvaro kuzvisikwa zvese zvipenyu; uye ndichabvunza munhu mumwe nemumwe kana apfuudza upenyu hwehama yake.+  Ani naani anodeura ropa remunhu, ropa rake richadeurwawo nemunhu,+ nekuti Mwari akaita munhu nemufananidzo wake.+  Asi imi, berekai muwande, muzadze nyika, muve vazhinji pairi.”+  Mwari akabva audza Noa nevanakomana vake vaaiva navo kuti:  “Ndava kuita sungano yangu nemi,+ nevana venyu vachatevera, 10  nezvisikwa zvese zvipenyu zvamuinazvo,* shiri, mhuka, nezvisikwa zvese zvipenyu zvepanyika zvamuinazvo, zvese zvakabuda muareka, zvisikwa zvese zvipenyu zvepanyika.+ 11  Sungano yandiri kuita nemi ndeiyi: Zvipenyu zvese hazvichazoparadzwizve* nemvura yemafashamo, uye nyika haichazoparadzwizve nemafashamo.”+ 12  Mwari akatizve: “Ichi ndicho chiratidzo chesungano yandiri kuita nemi nezvisikwa zvese zvipenyu zvamuinazvo,* kwezvizvarwa zvese zvichatevera. 13  Ndaisa muraraungu wangu mumakore, uye uchava chiratidzo chesungano yandiri kuita nenyika. 14  Pese pandinounza makore pamusoro penyika, muraraungu uchabva waoneka mumakore. 15  Uye ndichayeuka sungano yangu yandakaita nemi, nezvisikwa zvese zvipenyu zvemarudzi ese;* uye mvura haichazoitizve mafashamo kuti iparadze nyama yese.+ 16  Muraraungu uchaoneka mumakore, uye ndichauona ndoyeuka sungano yacho isingagumi iri pakati paMwari nezvisikwa zvese zvipenyu zvemarudzi ese zviri panyika.”* 17  Mwari akadzokorora kuna Noa kuti: “Ichi ndicho chiratidzo chesungano yandinoita pakati pangu nezvisikwa zvese zvipenyu zviri panyika.”+ 18  Vanakomana vaNoa vakabuda muareka vaiva Shemu, Hamu, naJafeti.+ Hamu ndiye akazobereka Kenani.+ 19  Vatatu ava ndivo vaiva vanakomana vaNoa, uye vanhu vese vari panyika vakabva kwavari vakapararira nenyika.+ 20  Noa akatanga kuita zvekurima, uye akadyara munda wemizambiringa. 21  Paakanwa waini, akadhakwa, uye akazvipfekenura ari mutende rake. 22  Hamu, baba vaKenani, akaona kusapfeka kwababa vake, uye akaenda panze kunoudza Shemu naJafeti. 23  Shemu naJafeti vakabva vatora nguo, vakaiisa pamapfudzi avo, vakapinda nenhendeshure. Vakafukidza kusapfeka kwababa vavo vasina kuvatarisa, saka havana kuona kusapfeka kwababa vavo. 24  Noa paakazomuka waini yapera ndokuziva zvaakanga aitwa nemwanakomana wake mudiki, 25  akati: “Kenani ngaatukwe.+ Ngaave muranda wekupedzisira wehama dzake.”+ 26  Akawedzera kuti: “Jehovha ngaarumbidzwe, Mwari waShemu,Uye Kenani ngaave muranda wake.+ 27  Mwari ngaape Jafeti nzvimbo yakakura,Uye Jafeti ngaagare mumatende aShemu. Kenani ngaavewo muranda wake.” 28  Noa akazorarama mamwe makore 350 pashure peMafashamo.+ 29  Saka pamwe chete, mazuva aNoa akasvika makore 950, achibva afa.

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “Mava kuzvitonga.”
Kana kuti “mweya wayo.”
Kana kuti “nezveropa remweya yenyu.”
Kana kuti “nemweya mipenyu yese yamuinayo.”
Kana kuti “nyama yese haichazoparadzwizve.”
Kana kuti “nemweya mipenyu yese yamuinayo.”
Kana kuti “nemweya mipenyu yenyama yemarudzi ese.”
Kana kuti “nemweya mipenyu yenyama yemarudzi ese iri panyika.”