Genesisi 6:1-22

  • Vanakomana vaMwari vanotora madzimai panyika (1-3)

  • VaNefirimu vanoberekwa (4)

  • Uipi hwevanhu hunogumbura Jehovha (5-8)

  • Noa anopiwa basa rekuvaka areka (9-16)

  • Mwari anozivisa kuuya kweMafashamo (17-22)

6  Vanhu pavakatanga kuwanda panyika uye pavaibereka vanasikana,  vanakomana vaMwari+ wechokwadi* vakatanga kuona kuti vanasikana vevanhu vakanga vakanaka. Saka vakatanga kutora vese vavainge vada vachivaita madzimai avo.  Jehovha akabva ati: “Handisi* kuzongosiya munhu akadaro nekusingaperi,+ nekuti anongova zvake wenyama.* Saka mazuva ake achasvika makore 120.”+  Mumazuva iwayo uye pashure pacho, panyika paiva nevaNefirimu.* Nguva iyoyo vanakomana vaMwari wechokwadi vakaramba vachirara nevanasikana vevanhu, uye vanasikana ivavo vaivaberekera vanakomana. Ava ndivo vanhu vekare vaiva nesimba, varume vaiva nemukurumbira.  Saka Jehovha akaona kuti uipi hwemunhu hwakanga hwanyanya panyika uye kuti zvese zvaaifunga uye zvaiva mumwoyo make zvakanga zvakangoipa nguva dzese.+  Jehovha akademba* kuti akanga aita vanhu panyika, uye mwoyo wake wakarwadziwa.+  Saka Jehovha akati: “Ndichabvisa panyika vanhu vandakasika, vanhu pamwe chete nezvipfuwo, mhuka dzinokambaira, uye zvisikwa zvekudenga zvinobhururuka, nekuti ndinodemba kuti ndakazvisika.”  Asi Noa akanzwirwa nyasha naJehovha.  Iyi ndiyo nhoroondo yaNoa. Noa akanga ari munhu akarurama.+ Akanga asina mhosva* pakati pevanhu venguva yake.* Noa akafamba naMwari wechokwadi.+ 10  Nekufamba kwenguva, Noa akabereka vanakomana vatatu, Shemu, Hamu, naJafeti.+ 11  Asi Mwari wechokwadi akaona kuti nyika yakanga yaora, uye kuti yakanga yazara nekurwisana. 12  Zvechokwadi Mwari akatarisa nyika, akaona kuti yakanga yaora; nzira yemunhu wese yakanga yashata panyika.+ 13  Mwari akazoti kuna Noa: “Ndafunga kuparadza nyama yese, nekuti vanhu vaita kuti panyika pazare nekurwisana, saka ndiri kuvaparadza pamwe chete nenyika.+ 14  Zvigadzirire areka nemuti unobudisa zvinonama.+ Uikamure-kamure mukati mayo, woinama netara+ mukati nekunze. 15  Aya ndiwo magadziriro auchaiita: Areka yacho inofanira kunge yakareba makubhiti* 300, yakafara makubhiti 50, uye yakakwirira makubhiti 30. 16  Uchagadzira hwindo rinopinza chiedza* muareka, kubhiti rimwe chete kubva kumusoro. Unofanira kuisa suo reareka parutivi payo+ uye woigadzira iine nhurikidzwa yepasi, yechipiri neyechitatu. 17  “Ini ndichaunza mafashamo+ panyika kuti ndiparadze nyama yese ine upenyu* iri pasi pedenga. Zvese zviri panyika zvichaparara.+ 18  Uye ndiri kuita sungano yangu newe, uye unofanira kupinda muareka nevanakomana vako, nemudzimai wako, nemadzimai evanakomana vako vauinavo.+ 19  Uye pinza muareka zvisikwa zvese zvipenyu+ zviri zviviri zviviri, chikono nechikadzi,+ kuti zvichengetedzwe zviri zvipenyu pamwe chete newe; 20  zvisikwa zvinobhururuka, maererano nemarudzi azvo, nezvipfuwo, maererano nemarudzi azvo, nezvese zvinokambaira panyika, maererano nemarudzi azvo, zvinofanira kupinda imomo maunenge uri zviri zviviri zviviri kuti zvichengetedzwe zviri zvipenyu.+ 21  Asi iwe, unofanira kuunganidza zvekudya zvemarudzi ese,+ kuti zvizova zvekudya zvako nezvemhuka.” 22  Noa akaita zvese zvaakanga arayirwa naMwari. Akaita izvozvo chaizvo.+

Mashoko Emuzasi

Dimikira rechiHebheru rinoreva ngirozi dzaMwari.
Kana kuti “Mweya wangu hausi.”
Dzimwe shanduro dzinoti, “nekuti anoita maererano nezvinodiwa nenyama.”
Zvingava zvichireva kuti “Vawisi,” kureva kuti vaya vanoita kuti vamwe vawe kana kuti vadonhe. Ona Tsanangudzo Yemashoko.
Kana kuti “akarwadziwa.”
Kana kuti “asina chaanopomerwa.”
ChiHeb., “pezvizvarwa zvake.”
Kubhiti rakanga rakaenzana nemasendimita 44,5. Ona Mashoko Ekuwedzera B14.
Shoko racho rechiHebheru nderekuti tso′har. Vamwe vanoti tso′har inoreva denga rakakwirira nechepakati nekubhiti rimwe chete, kwete kuti ihwindo rinopinza chiedza.
ChiHeb., “ine mhepo yekufema yeupenyu.”