Genesisi 43:1-34

  • Rwendo rwechipiri rwevakoma vaJosefa kuIjipiti; vaina Bhenjamini (1-14)

  • Josefa anoonanazve nevakoma vake (15-23)

  • Josefa anoita mabiko nevakoma vake (24-34)

43  Zvino nzara yakanga iri huru panyika yacho.+  Saka pavakapedza zviyo zvavakanga vauya nazvo kubva kuIjipiti,+ baba vavo vakati kwavari: “Dzokerai, munotitengera zvekudya zvishomanana.”  Judha akabva ati kwavari: “Murume wacho akanyatsotiyambira achiti, ‘Musauya kuzomira pamberi pangu kana musina munin’ina wenyu.’+  Kana mukatibvumira kuenda nemunin’ina wedu, tichaenda kunokutengerai zvekudya.  Asi kana mukaramba kuti tiende naye, hatisi kuzoenda, nekuti murume wacho akati kwatiri, ‘Musauya kuzomira pamberi pangu kana musina munin’ina wenyu.’”+  Israeri+ akabvunza kuti: “Makandiunzireiko nhamo iyi? Maimuudzirei kuti mune mumwe munin’ina?”  Vakapindura kuti: “Murume wacho akanyotsobvunza nezvedu uye hama dzedu, achiti, ‘Baba venyu vachiri vapenyu here? Mune mumwe munin’ina here?’ uye takamuudza chokwadi.+ Taigoziva sei kuti aizoti, ‘Uyai nemunin’ina wenyu’?”+  Judha akabva anyengetedza baba vake Israeri achiti: “Ndipei mukomana ndiende naye,+ tipinde munzira, kuti tirarame tirege kufa nenzara,+ isu nemi nevana vedu.+  Ndichava nechokwadi chekuti hapana chinomuwana.*+ Munopa ini mhosva yacho kana paine chaitika. Kana ndikatadza kudzoka naye kwamuri, ndinenge ndakutadzirai kweupenyu hwangu hwese. 10  Izvozvi dai tisina kunonoka, tingadai takaenda nekudzoka kaviri kese.” 11  Baba vavo Israeri vakabva vati kwavari: “Saka kana zvakadaro, itai izvi: Torai zvibereko zvakanakisisa zvenyika ino moisa muhomwe dzenyu* munopa murume wacho sechipo:+ bharisamu shomanana,+ uchi hushomanana, namo yemiti inonhuhwirira,* makwati anobudisa namo,+ mhodzi dzemupistakiyo, nemaarumondi. 12  Endai nemari yakapetwa kaviri; uyewo dzokerai nemari yakadzoswa iri muhomwe dzenyu.*+ Pamwe vakaita vasingazivi. 13  Torai munin’ina wenyu muende, mudzokere kumurume wacho. 14  Mwari Wemasimbaose ngaaite kuti murume wacho akunzwirei tsitsi, akusunungurirei mumwe wenyu naBhenjamini. Asi kana ndiri ini, kana ndafirwa nevana vangu, ndafirwa hangu!”+ 15  Saka varume vacho vakatora chipo ichi, vakatora mari yakapetwa kaviri, vakatorawo Bhenjamini. Vakasimuka, vakaenda kuIjipiti, vakanomira zvakare pamberi paJosefa.+ 16  Josefa paakaona Bhenjamini ainavo, akabva ati kumukuru wevashandi vemumba make: “Enda nevarume ava kumba, uuraye zvipfuwo, wogadzira zvekudya, nekuti varume vacho vachadya neni masikati.” 17  Murume wacho akabva angoita zvakanga zvataurwa naJosefa+ uye akaenda nevarume vacho kumba kwaJosefa. 18  Asi varume vacho pavakaendeswa kumba kwaJosefa vakatya vakatanga kuti: “Taunzwa kuno nenyaya yemari yatakadzokera nayo iri muhomwe dzedu paya patakambouya. Iye zvino vachatirwisa, votiita varanda, uye vachatora madhongi edu!”+ 19  Saka vakaenda kune mukuru wevashandi vemumba maJosefa, vakataura naye vari pasuo remba. 20  Vakati: “Tiregerereiwo ishe wangu! Takambouya kuzotenga zvekudya.+ 21  Asi patakasvika panzvimbo yekurara tikavhura homwe dzedu, takaona mari yemumwe nemumwe iri muhomwe yake nechekumuromo, yakakwana.+ Saka tiri kuda kuidzosa. 22  Uye tauya neimwe mari kuti titenge zvekudya. Hatizivi kuti ndiani akaisa mari yedu muhomwe dzedu.”+ 23  Iye akabva ati: “Hapana nyaya. Musatya henyu. Mwari wenyu naMwari wababa venyu akaisa pfuma muhomwe dzenyu. Mari yenyu yakatanga yauya kwandiri.” Pashure paizvozvo akavabudisira Simiyoni.+ 24  Murume wacho akabva apinda navo mumba maJosefa, ndokuvapa mvura yekugeza tsoka, akapa madhongi avo chikafu. 25  Uye varume vacho vakagadzira chipo+ chaJosefa kuti vazomupa masikati kana auya, nekuti vakanga vanzwa kuti vakanga vachizodya zvekudya imomo.+ 26  Josefa paakapinda mumba, vakabva vauya nechipo chavo kwaari mumba, vakapfugama, vakadzikisa misoro yavo.+ 27  Akazovabvunza upenyu uye akati: “Baba venyu vamaiti vakwegura vakadii? Vachiri vapenyu here?”+ 28  Ivo vakati: “Baba vedu, muranda wenyu, vanofara havo. Vachiri vapenyu.” Vakabva vapfugama, vakadzikisa misoro yavo.+ 29  Paakatarisa, akaona Bhenjamini munin’ina wake, mwana waamai vake,+ akati: “Uyu ndiye munin’ina wenyu wamakandiudza nezvake here?”+ Akawedzera kuti: “Mwari ngaakunzwire nyasha, mwanakomana wangu.” 30  Josefa akabva akurumidza kubuda, nekuti shungu dzakanga dzava kumukurira paakaona munin’ina wake, zvekuti akatsvaga nzvimbo yekuchema ari. Saka akapinda muimba yake ega, ndokutanga kuchema.+ 31  Akazogeza chiso chake, akabuda shungu dzaserera, akati: “Pakurai zvekudya.” 32  Vakamupakurira pake ega, ivo vakaisirwa pavo vega, uye vaIjipiti vaaiva navo vaidya vega, nekuti vaIjipiti vaisakwanisa kudya nevaHebheru, nekuti izvozvo zvinosemesa vaIjipiti.+ 33  Vakanga vakagara pamberi pake, maererano nemazera avo kubva kudangwe maererano nekodzero yake sedangwe,+ kusvikira kugotwe, uye varume vacho vaingotarisana vachishamisika. 34  Akaramba achiendesa zvekudya kubva patafura yake zvichienda kutafura yavo, asi aipa Bhenjamini zvakapetwa kashanu pane zvaaipa vamwe vese.+ Saka vakaramba vachidya nekunwa naye kusvikira vaguta.

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “Ndichazvipa sechibatiso panzvimbo yake.”
Kana kuti “mumasaga enyu.”
ChiHeb., “rabhudhanamu.”
ChiHeb., “mumuromo mehomwe dzenyu.”