Genesisi 37:1-36

  • Hope dzaJosefa (1-11)

  • Josefa nevakoma vake vane godo (12-24)

  • Josefa anotengeswa kuti ave muranda (25-36)

37  Jakobho akaramba achigara munyika yeKenani, yakambogarwa nababa vake vari mutorwa.+  Iyi ndiyo nhoroondo yaJakobho. Josefa+ paakanga ari mukomana ane makore 17, aifudza makwai+ nevanakomana vaBhiriha+ nevanakomana vaZiripa,+ madzimai ababa vake. Uye Josefa aivamhan’arira kuna baba vavo.  Israeri aida Josefa kupfuura vamwe vanakomana vake vese+ nekuti akanga ari mwanakomana wepaukweguru hwake, uye akaita kuti agadzirirwe nguo refu yakanaka.  Vakoma vake pavakaona kuti baba vavo vaimuda kupfuura vamwe vese, vakatanga kumuvenga, uye vakanga vasingakwanisi kutaura naye zvakanaka.*  Josefa akazorota hope akadziudza vakoma vake,+ vakabva vatonyanya kumuvenga.  Akati kwavari: “Regai ndikuudzei hope dzandarota.  Ndarota tichisunga zvisote pakati pemunda, chisote changu chikabva chasimuka, chikamira kuti twi, zvisote zvenyu zvikabva zvakomberedza chisote changu zvikachikotamira.”+  Vakoma vake vakati kwaari: “Hoo uri kuda kuzozviita mambo wedu wotitonga nhai?”+ Saka vakabva vatowedzera kumuvenga, nemhaka yehope dzake uye zvaakataura.  Akazorota dzimwe hope, akadzirondedzera kuvakoma vake achiti: “Ndarota dzimwe hope. Rwendo runo ndarota zuva nemwedzi nenyeredzi 11 zvichindikotamira.”+ 10  Akabva adzirondedzera kuna baba vake vakoma vake varipowo, asi baba vake vakamutsiura vakati kwaari: “Hope dzako idzi dzinorevei? Uri kureva here kuti ini naamai vako nevakoma vako tichauya kuzokukotamira?” 11  Vakoma vake vakamuitira godo,+ asi baba vake vakachengeta zvaakataura mumwoyo mavo. 12  Vakoma vake vakaenda kunofudza zvipfuwo zvababa vavo pedyo neShekemu.+ 13  Israeri akazoti kuna Josefa: “Handiti vakoma vako vari kufudza zvipfuwo pedyo neShekemu? Uya ndikutume kwavari.” Iye akati: “Zvakanakai!” 14  Saka akati kwaari: “Enda unoona kuti vakoma vako vakadii. Unoona kuti zvipfuwo zvakadii, wodzoka kuzondiudza.” Akabva amutuma achibva mubani reHebroni,+ akaenda akananga kuShekemu. 15  Akazoonekwa nemumwe murume achidzungaira musango. Murume wacho akamubvunza kuti: “Uri kutsvagei?” 16  Iye akati: “Ndiri kutsvaga vakoma vangu. Munozivawo here kuti vari kufudzira zvipfuwo zvavo kupi?” 17  Murume wacho akati: “Vabva pano. Ndanzwa vachiti, ‘Ngatiendei kuDhotani.’” Saka Josefa akatevera vakoma vake, akavawanira kuDhotani. 18  Vakabva vamuona achiri kure, asati asvika pavaiva, vakatanga kurangana kuti vamuuraye. 19  Saka vakataurirana vachiti: “Onai! Muroti uya ari kuuya.+ 20  Uyai timuuraye tomukanda mune rimwe remakomba emvura, tozoti akadyiwa nechikara, tione kuti hope dzake dzichaguma nei.” 21  Rubheni+ paakazvinzwa, akaedza kumununura. Saka akati: “Ngatiregei kumuuraya.”*+ 22  Rubheni akati kwavari: “Musadeura ropa.+ Mukandei mugomba iri remvura, musango muno, asi musamukuvadza.”+ Chinangwa chake chaiva chekumununura kuti amudzorere kuna baba vake. 23  Saka Josefa paakangosvika kuvakoma vake, vakamubvisa nguo yake, nguo yake yakanaka yaaipfeka,+ 24  vakamutora, vakamukanda mugomba remvura. Panguva iyoyo mugomba macho makanga musina mvura. 25  Vakabva vagara pasi kuti vadye. Pavakasimudza misoro, vakaona boka revaIshmaeri+ raibva kuGiriyedhi. Ngamera dzavo dzakanga dzakatakura namo yemiti inonhuhwirira,* bharisamu, nemakwati anobudisa namo,+ uye vaienda kuIjipiti. 26  Judha akati kuvana vababa vake: “Tinowaneiko kana tikauraya munin’ina wedu, tofukidza ropa rake?+ 27  Uyai timutengesere+ vaIshmaeri, tirege kuisa maoko edu paari. Handiti munin’ina wedu nenyama yedu?” Saka vakateerera mwana wababa vavo. 28  Vatengesi vechiMidhiyani+ pavaipfuura, vakoma vaJosefa vakamubudisa mugomba riya, vakamutengesa kuvaIshmaeri nemasirivha 20.+ Varume ava vakaenda naJosefa kuIjipiti. 29  Rubheni paakazodzokera kugomba ndokuwana Josefa asimo mugomba racho, akabvarura nguo dzake. 30  Paakadzoka kuvanin’ina vake akati: “Mwana haasisimo! Zvino ndichaita sei nhai?” 31  Saka vakatora nguo yaJosefa, vakauraya mbudzi, vakanyika nguo yacho muropa racho. 32  Vakazotumira nguo yacho kuna baba vavo vakati: “Tanhonga nguo iyi. Tinokumbirawo kuti muiongorore, muone kana isiri yemwanakomana wenyu.”+ 33  Vakabva vaiongorora vakati: “Inguo yemwanakomana wangu! Anofanira kunge adyiwa nechikara! Chokwadi Josefa abvamburwa-bvamburwa!” 34  Jakobho akabva abvarura nguo dzake, akasungirira masaga muchiuno, akachema mwanakomana wake mazuva mazhinji. 35  Vanakomana vake vese nevanasikana vake vese vakaedza kumunyaradza, asi akaramba kunyaradzwa, achiti: “Ndichapinda muGuva*+ ndichingochema mwanakomana wangu!” Baba vake vakaramba vachimuchema. 36  VaMidhiyani vakamutengesa muIjipiti kuna Potifari, mukuru mumuzinda waFarao+ uye mukuru wevarindi.+

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “kutaura naye zvine rugare.”
Kana kuti “kuuraya mweya wake.”
ChiHeb., “rabhudhanamu.”
Kana kuti “muSheori.” Ona Tsanangudzo Yemashoko.